Moeder overste wil geld zien

Niet iedereen kijkt vol verwachting uit naar het nieuwe jaar. Nieuwsjaardag, dat betekent voor velen in de eerste plaats flink dokken! Dat gold in 1634 ook voor de kinderen van Adriaen Jacops...

niveau
 • Convent der arme clarissen
  tot Boxtel

  Alsoo Jacop soene Adriaens Jacops hadde getransporteert
  aen Dircken van Kessell Secretaris der Stad Shertogen-
  bossche een stuck ackerlants gelegen onder Esch, vrij van alle
  commeren ende Lasten ende sonder eenige calanie, ende datmen
  daer nae bevonde tselve stuck lants belast te zijn mit
  vijff gulden thien stuijvers jaerlijcx aen Robbrecht
  Reijnders vanden berckenbos, ende dat oijck Mariken dochtere
  Adriaens Jacops worddende conventualinne des convents
  van de Armen Clarissen haere filiale partte inde
  achter gelaeten goederen desselfs Adriaens haers
  vaders inden voors. convente mede hadde ingebrocht
  tot wijens behoeff oijck t'voors. stuck ackerlants
  aen Dircken van Kessell getransporteert, was
  ingecost, ende dattet geschapen was dat t'voors.
  convent nijet sonder procedure ende groote oncosten
  ende quellinge en soude connen geraecken tot de
  goetdoeninghe vande voors. verswegen rente
  behalvens dat de kijnderen des voors. Adriaens
  mede sustinerende geen behoorlijcke deijlinghe
  gemaeckt te hebben, maer daer toe wilden
  procederen, dwelck oijck den voors. convente ongelegen
  was te staen ende te verwachten, Ende
  om allen tzelve voorbij te gaen, Soo iest dat die
  vanden voors. convente zijn overcommen ende veraccordeert
  mit Willemen, Lenaerden ende Peeteren gebroederen,
  ende Herbertae henne sustere alle kijnderen
  Adriaens Jacops voors., soo voer hen selven, als
  mit den voors. Willemen ende Jannen Goossens
  als momboiren over de kijnderen Jan Michielssen
  verweckt bij Miesken dochtere Adriaens Jacops
  voors., midtsgaders mit den selven Willemen ende
  Jacop Jorissen als momboiren over de kijnderen
  des voors. Jacops soene Adriaens Jacops voors.
  ende dat inne wegen ende manieren hier nae
  volgende, Te wetene dat de voors. kijnderen
  Adriaens Jacops aen d’Eerwaarde Moeder
  Abdisse tot behoeff des voors. Convents sullen
  betaelen de somme van drijehondert ende vijftich
  Carolus gulden tot twintich stuijvers
  goets gancbaers gelts elcken gulden gereeckent op
  nieuwe jaersdach toecoemende alsmen schrijven sall
  Sestienhondert vijffendertich, Ende dat daertegens
  alsdan dije vanden voors. convente neffens de voors.
 • Convent der arme clarissen
  tot Boxtel

  Alsoo Jacop soene Adriaens Jacops hadde getransporteert
  aen Dircken van Kessell Secretaris der Stad Shertogen-
  bossche een stuck ackerlants gelegen onder Esch, vrij van alle
  commeren ende Lasten ende sonder eenige calanie, ende datmen
  daer nae bevonde tselve stuck lants belast te zijn mit
  vijff gulden thien stuijvers jaerlijcx aen Robbrecht
  Reijnders vanden berckenbos, ende dat oijck Mariken dochtere
  Adriaens Jacops worddende conventualinne des convents
  van de Armen Clarissen haere filiale partte inde
  achter gelaeten goederen desselfs Adriaens haers
  vaders inden voors. convente mede hadde ingebrocht
  tot wijens behoeff oijck t'voors. stuck ackerlants
  aen Dircken van Kessell getransporteert, was
  ingecost, ende dattet geschapen was dat t'voors.
  convent nijet sonder procedure ende groote oncosten
  ende quellinge en soude connen geraecken tot de
  goetdoeninghe vande voors. verswegen rente
  behalvens dat de kijnderen des voors. Adriaens
  mede sustinerende geen behoorlijcke deijlinghe
  gemaeckt te hebben, maer daer toe wilden
  procederen, dwelck oijck den voors. convente ongelegen
  was te staen ende te verwachten, Ende
  om allen tzelve voorbij te gaen, Soo iest dat die
  vanden voors. convente zijn overcommen ende veraccordeert
  mit Willemen, Lenaerden ende Peeteren gebroederen,
  ende Herbertae henne sustere alle kijnderen
  Adriaens Jacops voors., soo voer hen selven, als
  mit den voors. Willemen ende Jannen Goossens
  als momboiren over de kijnderen Jan Michielssen
  verweckt bij Miesken dochtere Adriaens Jacops
  voors., midtsgaders mit den selven Willemen ende
  Jacop Jorissen als momboiren over de kijnderen
  des voors. Jacops soene Adriaens Jacops voors.
  ende dat inne wegen ende manieren hier nae
  volgende, Te wetene dat de voors. kijnderen
  Adriaens Jacops aen d’Eerwaarde Moeder
  Abdisse tot behoeff des voors. Convents sullen
  betaelen de somme van drijehondert ende vijftich
  Carolus gulden tot twintich stuijvers
  goets gancbaers gelts elcken gulden gereeckent op
  nieuwe jaersdach toecoemende alsmen schrijven sall
  Sestienhondert vijffendertich, Ende dat daertegens
  alsdan dije vanden voors. convente neffens de voors.
 • Convent der arme clarissen
  tot Boxtel

  Alsoo Jacop soene Adriaens Jacops hadde getransporteert
  aen Dircken van Kessell Secretaris der Stad Shertogen-
  bossche een stuck ackerlants gelegen onder Esch, vrij van alle
  commeren ende Lasten ende sonder eenige calanie, ende datmen
  daer nae bevonde tselve stuck lants belast te zijn mit
  vijff gulden thien stuijvers jaerlijcx aen Robbrecht
  Reijnders vanden berckenbos, ende dat oijck Mariken dochtere
  Adriaens Jacops worddende conventualinne des convents
  van de Armen Clarissen haere filiale partte inde
  achter gelaeten goederen desselfs Adriaens haers
  vaders inden voors. convente mede hadde ingebrocht
  tot wijens behoeff oijck t'voors. stuck ackerlants
  aen Dircken van Kessell getransporteert, was
  ingecost, ende dattet geschapen was dat t'voors.
  convent nijet sonder procedure ende groote oncosten
  ende quellinge en soude connen geraecken tot de
  goetdoeninghe vande voors. verswegen rente
  behalvens dat de kijnderen des voors. Adriaens
  mede sustinerende geen behoorlijcke deijlinghe
  gemaeckt te hebben, maer daer toe wilden
  procederen, dwelck oijck den voors. convente ongelegen
  was te staen ende te verwachten, Ende
  om allen tzelve voorbij te gaen, Soo iest dat die
  vanden voors. convente zijn overcommen ende veraccordeert
  mit Willemen, Lenaerden ende Peeteren gebroederen,
  ende Herbertae henne sustere alle kijnderen
  Adriaens Jacops voors., soo voer hen selven, als
  mit den voors. Willemen ende Jannen Goossens
  als momboiren over de kijnderen Jan Michielssen
  verweckt bij Miesken dochtere Adriaens Jacops
  voors., midtsgaders mit den selven Willemen ende
  Jacop Jorissen als momboiren over de kijnderen
  des voors. Jacops soene Adriaens Jacops voors.
  ende dat inne wegen ende manieren hier nae
  volgende, Te wetene dat de voors. kijnderen
  Adriaens Jacops aen d’Eerwaarde Moeder
  Abdisse tot behoeff des voors. Convents sullen
  betaelen de somme van drijehondert ende vijftich
  Carolus gulden tot twintich stuijvers
  goets gancbaers gelts elcken gulden gereeckent op
  nieuwe jaersdach toecoemende alsmen schrijven sall
  Sestienhondert vijffendertich, Ende dat daertegens
  alsdan dije vanden voors. convente neffens de voors.
 • Convent der arme clarissen tot Boxtel Alsoo Jacop soene Adriaens Jacops hadde getransporteert aen Dircken van Kessell Secretaris der Stad Shertogen- bossche een stuck ackerlants gelegen onder Esch, vrij van alle commeren ende Lasten ende sonder eenige calanie, ende datmen daer nae bevonde tselve stuck lants belast te zijn mit vijff gulden thien stuijvers jaerlijcx aen Robbrecht Reijnders vanden berckenbos, ende dat oijck Mariken dochtere Adriaens Jacops worddende conventualinne des convents van de Armen Clarissen haere filiale partte inde achter gelaeten goederen desselfs Adriaens haers vaders inden voors. convente mede hadde ingebrocht tot wijens behoeff oijck t'voors. stuck ackerlants aen Dircken van Kessell getransporteert, was ingecost, ende dattet geschapen was dat t'voors. convent nijet sonder procedure ende groote oncosten ende quellinge en soude connen geraecken tot de goetdoeninghe vande voors. verswegen rente behalvens dat de kijnderen des voors. Adriaens mede sustinerende geen behoorlijcke deijlinghe gemaeckt te hebben, maer daer toe wilden procederen, dwelck oijck den voors. convente ongelegen was te staen ende te verwachten, Ende om allen tzelve voorbij te gaen, Soo iest dat die vanden voors. convente zijn overcommen ende veraccordeert mit Willemen, Lenaerden ende Peeteren gebroederen, ende Herbertae henne sustere alle kijnderen Adriaens Jacops voors., soo voer hen selven, als mit den voors. Willemen ende Jannen Goossens als momboiren over de kijnderen Jan Michielssen verweckt bij Miesken dochtere Adriaens Jacops voors., midtsgaders mit den selven Willemen ende Jacop Jorissen als momboiren over de kijnderen des voors. Jacops soene Adriaens Jacops voors. ende dat inne wegen ende manieren hier nae volgende, Te wetene dat de voors. kijnderen Adriaens Jacops aen d’Eerwaarde Moeder Abdisse tot behoeff des voors. Convents sullen betaelen de somme van drijehondert ende vijftich Carolus gulden tot twintich stuijvers goets gancbaers gelts elcken gulden gereeckent op nieuwe jaersdach toecoemende alsmen schrijven sall Sestienhondert vijffendertich, Ende dat daertegens alsdan dije vanden voors. convente neffens de voors.

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >