Overslaan en naar de inhoud gaan

Een exotisch trauma als excuus (2022)

Na een gewelddadig incident wordt Adriaan de Scheppere door een raadsheer van de Raad van Vlaanderen op de rooster gelegd. In een poging zijn hachje te redden rechtvaardigt de verdachte tijdens dat verhoor zijn handelen, en wel met gebruik van een zeer bijzonder excuus.

niveau
 • Op het Xe bekent sijne rappiere ghehaelt t'hebben ende dat hij ghemeent heeft Matthijs met sijnen broeder naer huijs t'accompaingieren, dan soo hij sagh dat sij vertrocken waeren, wilt indachtich wesen dat hij sijne rappiere uijtghetrocken heeft, soo hij seght ghewoone is te doene, t'sedert dat hij bijnaer vermoort is geweest van een OostIndie vaerder binnen den huijse met sijne eijghen rappiere, sonder mette selve rapiere eenighe quaede intentie ghehadt t'hebben te doene Op het XIe article seght indachtich te wesen voor soo veele sijne memorie draeght dat Jan de Corte bij hem ghecommen is ende ghesproken heeft van een glas wijn te drijncken, t'welck hij meent gheweijghert t'hebben, segghende laet mij in mijne caemer gherust ick wil gaen slaepen, van t’ surplus geene memorie hebbende

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!