Overslaan en naar de inhoud gaan

De noord-zuid relatie is opperbest! (2022)

De middeleeuwse Lage Landen telden verschillende gewesten, die zich samen op een relatief beperkte oppervlakte bevonden. Een goede verstandhouding was daarom in ieders belang. Hier probeert één van de zuidelijke “landsheren” het goede voorbeeld te geven, met een bijzonder gebaar richting één van de noorderburen.

niveau
 • Wi Guic grave van Vlaendren ende marcgrave van Namen maken cont ende kenlic allen lieden die zijn ende comen zullen dat wi hebben verlaten ende quite ghescauden onsen lieven neve Janne grave van Holland van Zieland ende here van Vrieseland ende alle sinen erfnamen ende allen sinen nacomelinghen comende van sinen lechame alle scoelscatte ende alle painen hoe dat mense heet of noemen mach die hi of sine vorders verbort hadden of mochten heb- ben verbort jeghens ons of ieghens onse vorders die haudende waren de grafscep van Vlandren in wat manieren dat dese voerseide scolscatte ende painen toe mochten comen wesen ende hadde Jan grave voerseit of enech van sinen vorders ons of onsen vor- ders van eneghen scolscatte of van painen eneghen borghe gheset of borghen die scelde wi quite ledech ende vri voer ons ende voer onse erfnamen ende vor onse nacome- linghe alsoe dat si onghemoiet ende onghemaent zullen bliven van ons ende van onsen erf- namen ende van allen onsen nacomelinghen

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!