Vaderlijke plichten

In 1648 besloot de stadsmagistraat van Borgloon het jongste kind van Frans Kelles op kosten van de stad uit te besteden. Voor de twee oudsten moest hij zelf zorgen.

niveau
 • Vergaederinge van den eerw. heer
  pastoer, borgemeesters ende raeden
  op den 23en martij 1648

  Is bij den eerw. heer pastoer, die heeren borgemeesters
  ende geswaeren raedt der stadt Boorchloen geordoneert
  aen Frans Kelles naer te schiecken sijne twee kinderen
  om deur hem die selve (soe eenen vaeder schuldich is)
  gaede te slaen, ende het ionsten kint uuijt gratie te bestaeden,
  tot weederseggens toe, ende in soe den voorscreven Frans die
  twee voorseede niet en wilt aenslaen, dat men het deerde
  alsdan oick naersiecke, ende dat om redenen ons daer tot moverende,
  onder andere staet een te bemercken dat die alders selver
  int leven noch wesende, schuldich sijn honne kinderen
  gaede te slaen, ende waeren die alders doodt, men soude
  noetsaecke remedien gebrucken. Ten anderen, het soulden
  te vresen staen, dat meer andere geheusdens offt
  geheusden, willende het pack van honne kinderen
  ontslaeghen sijn, soude die selve in die steden willen
  planten, ende los in een andere gaen woenen ende
  meer anderen. Actum in den raede der stadt Boorchloon,
  den 23en martij 1648.
 • Vergaederinge van den eerw. heer
  pastoer, borgemeesters ende raeden
  op den 23en martij 1648

  Is bij den eerw. heer pastoer, die heeren borgemeesters
  ende geswaeren raedt der stadt Boorchloen geordoneert
  aen Frans Kelles naer te schiecken sijne twee kinderen
  om deur hem die selve (soe eenen vaeder schuldich is)
  gaede te slaen, ende het ionsten kint uuijt gratie te bestaeden,
  tot weederseggens toe, ende in soe den voorscreven Frans die
  twee voorseede niet en wilt aenslaen, dat men het deerde
  alsdan oick naersiecke, ende dat om redenen ons daer tot moverende,
  onder andere staet een te bemercken dat die alders selver
  int leven noch wesende, schuldich sijn honne kinderen
  gaede te slaen, ende waeren die alders doodt, men soude
  noetsaecke remedien gebrucken. Ten anderen, het soulden
  te vresen staen, dat meer andere geheusdens offt
  geheusden, willende het pack van honne kinderen
  ontslaeghen sijn, soude die selve in die steden willen
  planten, ende los in een andere gaen woenen ende
  meer anderen. Actum in den raede der stadt Boorchloon,
  den 23en martij 1648.
 • Vergaederinge van den eerw. heer
  pastoer, borgemeesters ende raeden
  op den 23en martij 1648

  Is bij den eerw. heer pastoer, die heeren borgemeesters
  ende geswaeren raedt der stadt Boorchloen geordoneert
  aen Frans Kelles naer te schiecken sijne twee kinderen
  om deur hem die selve (soe eenen vaeder schuldich is)
  gaede te slaen, ende het ionsten kint uuijt gratie te bestaeden,
  tot weederseggens toe, ende in soe den voorscreven Frans die
  twee voorseede niet en wilt aenslaen, dat men het deerde
  alsdan oick naersiecke, ende dat om redenen ons daer tot moverende,
  onder andere staet een te bemercken dat die alders selver
  int leven noch wesende, schuldich sijn honne kinderen
  gaede te slaen, ende waeren die alders doodt, men soude
  noetsaecke remedien gebrucken. Ten anderen, het soulden
  te vresen staen, dat meer andere geheusdens offt
  geheusden, willende het pack van honne kinderen
  ontslaeghen sijn, soude die selve in die steden willen
  planten, ende los in een andere gaen woenen ende
  meer anderen. Actum in den raede der stadt Boorchloon,
  den 23en martij 1648.
 • Vergaederinge van den eerw. heer pastoer, borgemeesters ende raeden op den 23en martij 1648 Is bij den eerw. heer pastoer, die heeren borgemeesters ende geswaeren raedt der stadt Boorchloen geordoneert aen Frans Kelles naer te schiecken sijne twee kinderen om deur hem die selve (soe eenen vaeder schuldich is) gaede te slaen, ende het ionsten kint uuijt gratie te bestaeden, tot weederseggens toe, ende in soe den voorscreven Frans die twee voorseede niet en wilt aenslaen, dat men het deerde alsdan oick naersiecke, ende dat om redenen ons daer tot moverende, onder andere staet een te bemercken dat die alders selver int leven noch wesende, schuldich sijn honne kinderen gaede te slaen, ende waeren die alders doodt, men soude noetsaecke remedien gebrucken. Ten anderen, het soulden te vresen staen, dat meer andere geheusdens offt geheusden, willende het pack van honne kinderen ontslaeghen sijn, soude die selve in die steden willen planten, ende los in een andere gaen woenen ende meer anderen. Actum in den raede der stadt Boorchloon, den 23en martij 1648.

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >