Overslaan en naar de inhoud gaan

Sinterklaascadeaus uit 1575

Sinterklaas is niet alleen een kindervriend, hij was vroeger ook de vriend van de kramers. Veel kramersgilden hadden Sint Nicolaas als patroonheilige. Zo ook in het Zeeuwse Arnemuiden. Veel spullen die de Arnemuidse kramers in 1575 verkochten zijn ook nu nog gewilde Sinterklaascadeaus. Lees de tekst van de ordonnantie van het Sint Nicolaasgilde en laat je inspireren!

niveau
 • Allen den ghenen die dese Jegenwoir-
  dighe zullen zien oft hooren lesen Burchmeesters Schepenen ende Raden
  der Stadt Arnemuijden In Zeellant Saluijt doen te Weten dat wij ten
  ernsten versoucke ende begeerte van onse beminde medepoorteren den
  deken ende beleeders met de gemeene gildebroeders van sinte Niclaes
  gilde om alle beters wille ende goede ordre binnen der selver Stadt
  onderhouden te Worden ende oock om henlieden In paijse eendrachtelijck met
  elckanderen te houden hebben henlieden gegonnen ende geconsenteert
  ende bij dese onse lettren gonnen ende consenteren privilegie ende
  ordonnantie henlieder gilde aengaende omme die van nu voorts aen onder de
  voorseijde gemeene gilde geobserveert ende onderhouden te Worden Inder
  manieren hier naer volgende

  Inden eersten dat nijemant tsij man oft vrouwe en zal mogen commen
  Int voorgheroerde gilde ten zij alvooren poorter oft poortesse deser stede
  ende poorter off poortesse zijnde ende begerende In tvoorgheroerde gilde te commen
  sal tzijnder Incompste betaelen tot proffijte van tvoorseijde gilde de somme
  van zes schellingen grooten vlaems op aldien hij oft zij van binnen den graeffschappe
  van zeellant geboeren zijn ende Indien hij oft zij van buijten den
  graeffschappe geboren waeren sal betaelen tot proffijte als vooren
  twaelff schellingen grooten vlaems wel verstaende dat alle die burgers oft
  burgeressen die voor datum vande loop ende distructie van Arnemuijden
  In tvoorseijde gilde vrij geweest zijn voor alsnu mede vrij wesen
  zullen zonder ijet gehouden te zijn te betalen Van welck
  voorseijde Incommen gelt dekens ende beleeders proffijteren sullen elck
  eenen halven schelling

  ITem dat nijemant van buijten noch van binnen tsij man oft vrouwe
  uuijtgenomen de backers deser Stede die alleenlick hen broot sullen mogen
  vercoopen ende anders nijet de cleijne pennewaert aengaende en
  zal vermogen hantieren ende vercoopen eenich cleijn pennewaertgoet
  dats te wetene marserie specerie drooghe waere hardeware
  Juwelerie oft eenich goet datmen met schaelen uuijt weecht als
  kaese boeter zeepe keersen ende diergelicke de wettewarie

 • Allen den ghenen die dese Jegenwoir-
  dighe zullen zien oft hooren lesen Burchmeesters Schepenen ende Raden
  der Stadt Arnemuijden In Zeellant Saluijt doen te Weten dat wij ten
  ernsten versoucke ende begeerte van onse beminde medepoorteren den
  deken ende beleeders met de gemeene gildebroeders van sinte Niclaes
  gilde om alle beters wille ende goede ordre binnen der selver Stadt
  onderhouden te Worden ende oock om henlieden In paijse eendrachtelijck met
  elckanderen te houden hebben henlieden gegonnen ende geconsenteert
  ende bij dese onse lettren gonnen ende consenteren privilegie ende
  ordonnantie henlieder gilde aengaende omme die van nu voorts aen onder de
  voorseijde gemeene gilde geobserveert ende onderhouden te Worden Inder
  manieren hier naer volgende

  Inden eersten dat nijemant tsij man oft vrouwe en zal mogen commen
  Int voorgheroerde gilde ten zij alvooren poorter oft poortesse deser stede
  ende poorter off poortesse zijnde ende begerende In tvoorgheroerde gilde te commen
  sal tzijnder Incompste betaelen tot proffijte van tvoorseijde gilde de somme
  van zes schellingen grooten vlaems op aldien hij oft zij van binnen den graeffschappe
  van zeellant geboeren zijn ende Indien hij oft zij van buijten den
  graeffschappe geboren waeren sal betaelen tot proffijte als vooren
  twaelff schellingen grooten vlaems wel verstaende dat alle die burgers oft
  burgeressen die voor datum vande loop ende distructie van Arnemuijden
  In tvoorseijde gilde vrij geweest zijn voor alsnu mede vrij wesen
  zullen zonder ijet gehouden te zijn te betalen Van welck
  voorseijde Incommen gelt dekens ende beleeders proffijteren sullen elck
  eenen halven schelling

  ITem dat nijemant van buijten noch van binnen tsij man oft vrouwe
  uuijtgenomen de backers deser Stede die alleenlick hen broot sullen mogen
  vercoopen ende anders nijet de cleijne pennewaert aengaende en
  zal vermogen hantieren ende vercoopen eenich cleijn pennewaertgoet
  dats te wetene marserie specerie drooghe waere hardeware
  Juwelerie oft eenich goet datmen met schaelen uuijt weecht als
  kaese boeter zeepe keersen ende diergelicke de wettewarie

 • Allen den ghenen die dese Jegenwoir-
  dighe zullen zien oft hooren lesen Burchmeesters Schepenen ende Raden
  der Stadt Arnemuijden In Zeellant Saluijt doen te Weten dat wij ten
  ernsten versoucke ende begeerte van onse beminde medepoorteren den
  deken ende beleeders met de gemeene gildebroeders van sinte Niclaes
  gilde om alle beters wille ende goede ordre binnen der selver Stadt
  onderhouden te Worden ende oock om henlieden In paijse eendrachtelijck met
  elckanderen te houden hebben henlieden gegonnen ende geconsenteert
  ende bij dese onse lettren gonnen ende consenteren privilegie ende
  ordonnantie henlieder gilde aengaende omme die van nu voorts aen onder de
  voorseijde gemeene gilde geobserveert ende onderhouden te Worden Inder
  manieren hier naer volgende

  Inden eersten dat nijemant tsij man oft vrouwe en zal mogen commen
  Int voorgheroerde gilde ten zij alvooren poorter oft poortesse deser stede
  ende poorter off poortesse zijnde ende begerende In tvoorgheroerde gilde te commen
  sal tzijnder Incompste betaelen tot proffijte van tvoorseijde gilde de somme
  van zes schellingen grooten vlaems op aldien hij oft zij van binnen den graeffschappe
  van zeellant geboeren zijn ende Indien hij oft zij van buijten den
  graeffschappe geboren waeren sal betaelen tot proffijte als vooren
  twaelff schellingen grooten vlaems wel verstaende dat alle die burgers oft
  burgeressen die voor datum vande loop ende distructie van Arnemuijden
  In tvoorseijde gilde vrij geweest zijn voor alsnu mede vrij wesen
  zullen zonder ijet gehouden te zijn te betalen Van welck
  voorseijde Incommen gelt dekens ende beleeders proffijteren sullen elck
  eenen halven schelling

  ITem dat nijemant van buijten noch van binnen tsij man oft vrouwe
  uuijtgenomen de backers deser Stede die alleenlick hen broot sullen mogen
  vercoopen ende anders nijet de cleijne pennewaert aengaende en
  zal vermogen hantieren ende vercoopen eenich cleijn pennewaertgoet
  dats te wetene marserie specerie drooghe waere hardeware
  Juwelerie oft eenich goet datmen met schaelen uuijt weecht als
  kaese boeter zeepe keersen ende diergelicke de wettewarie

 • Allen den ghenen die dese Jegenwoir- dighe zullen zien oft hooren lesen Burchmeesters Schepenen ende Raden der Stadt Arnemuijden In Zeellant Saluijt doen te Weten dat wij ten ernsten versoucke ende begeerte van onse beminde medepoorteren den deken ende beleeders met de gemeene gildebroeders van sinte Niclaes gilde om alle beters wille ende goede ordre binnen der selver Stadt onderhouden te Worden ende oock om henlieden In paijse eendrachtelijck met elckanderen te houden hebben henlieden gegonnen ende geconsenteert ende bij dese onse lettren gonnen ende consenteren privilegie ende ordonnantie henlieder gilde aengaende omme die van nu voorts aen onder de voorseijde gemeene gilde geobserveert ende onderhouden te Worden Inder manieren hier naer volgende Inden eersten dat nijemant tsij man oft vrouwe en zal mogen commen Int voorgheroerde gilde ten zij alvooren poorter oft poortesse deser stede ende poorter off poortesse zijnde ende begerende In tvoorgheroerde gilde te commen sal tzijnder Incompste betaelen tot proffijte van tvoorseijde gilde de somme van zes schellingen grooten vlaems op aldien hij oft zij van binnen den graeffschappe van zeellant geboeren zijn ende Indien hij oft zij van buijten den graeffschappe geboren waeren sal betaelen tot proffijte als vooren twaelff schellingen grooten vlaems wel verstaende dat alle die burgers oft burgeressen die voor datum vande loop ende distructie van Arnemuijden In tvoorseijde gilde vrij geweest zijn voor alsnu mede vrij wesen zullen zonder ijet gehouden te zijn te betalen Van welck voorseijde Incommen gelt dekens ende beleeders proffijteren sullen elck eenen halven schelling ITem dat nijemant van buijten noch van binnen tsij man oft vrouwe uuijtgenomen de backers deser Stede die alleenlick hen broot sullen mogen vercoopen ende anders nijet de cleijne pennewaert aengaende en zal vermogen hantieren ende vercoopen eenich cleijn pennewaertgoet dats te wetene marserie specerie drooghe waere hardeware Juwelerie oft eenich goet datmen met schaelen uuijt weecht als kaese boeter zeepe keersen ende diergelicke de wettewarie

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!