Overslaan en naar de inhoud gaan

Plunderingen in Schotse wateren

In 1616 begeleiden twee Hollandse oorlogsschepen de haringvloot bij Schotland. De bemanning zou zich schuldig gemaakt hebben aan plunderingen op onder andere Orkney.

Lees hier meer over de achtergronden >>

niveau
 • Ick Jems Jamer coninckx lootsman van Orckenoij
  certificere ende verclaere mits desen als dat
  cappiteijn Andries Claessen Klieft ende den admirael
  Joost Aeriensen verhoort hebbende als dat daer
  twee vrijbuijters laghen in Orckenoij in een haven
  oft rivier genaempt Kerstunt ende daer gecomen sijnde
  en vonden hen daer niet maer hadder onlangs van dan ghe-
  weest ende soo den voorschreven lootsman ons voorts gebrocht
  geheel Orckenoij door alle havens ende rivieren daer
  hij soude te wesen ende op gheen reede cunnen vinden ende
  soo voorts gevraecht in alle sloupen die ons onder-
  weghen ontmoeten ende seijden als dat hij lach op de reede
  in Orckenoy in een haven genaempt Hamsunt daer
  comende ende niet gevonden ende soo seijde sij ons het volck
  vant lant als dat hij van ons comst verhoord hadde
  ende gegaen aen see boort ende aen ons seyl bij gesmeten ende
  soo onderseijlt een stick in see ende soo bevonden aldaer
  de Lort oft heer vant lant ons seijde ende des
  ander daechs gegaen met de lootsluij ende an lant
  geset Actum binnen Hamsunt den voorschreven
  Jems Jamer verclaert oock mits desen als dat sij den
  selven nacht noch met xl man an lant geweest heeft ende
  sijn eijghen woningh berooft ende tvolck van de woning de kleeren
  wtgtogen ende geplundert ossen schapen ende meer ander dinghen
  vant lant gehaelt ende al genomen dat haer gadinghe was
  Actum 17 junij

  Dit is tmerck van
  Jems Jamer

  Als getuighe heft Davidt
  Lesleij sijn gewoonlijck hant-
  merck onderteijckent

 • Ick Jems Jamer coninckx lootsman van Orckenoij
  certificere ende verclaere mits desen als dat
  cappiteijn Andries Claessen Klieft ende den admirael
  Joost Aeriensen verhoort hebbende als dat daer
  twee vrijbuijters laghen in Orckenoij in een haven
  oft rivier genaempt Kerstunt ende daer gecomen sijnde
  en vonden hen daer niet maer hadder onlangs van dan ghe-
  weest ende soo den voorschreven lootsman ons voorts gebrocht
  geheel Orckenoij door alle havens ende rivieren daer
  hij soude te wesen ende op gheen reede cunnen vinden ende
  soo voorts gevraecht in alle sloupen die ons onder-
  weghen ontmoeten ende seijden als dat hij lach op de reede
  in Orckenoy in een haven genaempt Hamsunt daer
  comende ende niet gevonden ende soo seijde sij ons het volck
  vant lant als dat hij van ons comst verhoord hadde
  ende gegaen aen see boort ende aen ons seyl bij gesmeten ende
  soo onderseijlt een stick in see ende soo bevonden aldaer
  de Lort oft heer vant lant ons seijde ende des
  ander daechs gegaen met de lootsluij ende an lant
  geset Actum binnen Hamsunt den voorschreven
  Jems Jamer verclaert oock mits desen als dat sij den
  selven nacht noch met xl man an lant geweest heeft ende
  sijn eijghen woningh berooft ende tvolck van de woning de kleeren
  wtgtogen ende geplundert ossen schapen ende meer ander dinghen
  vant lant gehaelt ende al genomen dat haer gadinghe was
  Actum 17 junij

  Dit is tmerck van
  Jems Jamer

  Als getuighe heft Davidt
  Lesleij sijn gewoonlijck hant-
  merck onderteijckent

 • Ick Jems Jamer coninckx lootsman van Orckenoij
  certificere ende verclaere mits desen als dat
  cappiteijn Andries Claessen Klieft ende den admirael
  Joost Aeriensen verhoort hebbende als dat daer
  twee vrijbuijters laghen in Orckenoij in een haven
  oft rivier genaempt Kerstunt ende daer gecomen sijnde
  en vonden hen daer niet maer hadder onlangs van dan ghe-
  weest ende soo den voorschreven lootsman ons voorts gebrocht
  geheel Orckenoij door alle havens ende rivieren daer
  hij soude te wesen ende op gheen reede cunnen vinden ende
  soo voorts gevraecht in alle sloupen die ons onder-
  weghen ontmoeten ende seijden als dat hij lach op de reede
  in Orckenoy in een haven genaempt Hamsunt daer
  comende ende niet gevonden ende soo seijde sij ons het volck
  vant lant als dat hij van ons comst verhoord hadde
  ende gegaen aen see boort ende aen ons seyl bij gesmeten ende
  soo onderseijlt een stick in see ende soo bevonden aldaer
  de Lort oft heer vant lant ons seijde ende des
  ander daechs gegaen met de lootsluij ende an lant
  geset Actum binnen Hamsunt den voorschreven
  Jems Jamer verclaert oock mits desen als dat sij den
  selven nacht noch met xl man an lant geweest heeft ende
  sijn eijghen woningh berooft ende tvolck van de woning de kleeren
  wtgtogen ende geplundert ossen schapen ende meer ander dinghen
  vant lant gehaelt ende al genomen dat haer gadinghe was
  Actum 17 junij

  Dit is tmerck van
  Jems Jamer

  Als getuighe heft Davidt
  Lesleij sijn gewoonlijck hant-
  merck onderteijckent

 • Ick Jems Jamer coninckx lootsman van Orckenoij certificere ende verclaere mits desen als dat cappiteijn Andries Claessen Klieft ende den admirael Joost Aeriensen verhoort hebbende als dat daer twee vrijbuijters laghen in Orckenoij in een haven oft rivier genaempt Kerstunt ende daer gecomen sijnde en vonden hen daer niet maer hadder onlangs van dan ghe- weest ende soo den voorschreven lootsman ons voorts gebrocht geheel Orckenoij door alle havens ende rivieren daer hij soude te wesen ende op gheen reede cunnen vinden ende soo voorts gevraecht in alle sloupen die ons onder- weghen ontmoeten ende seijden als dat hij lach op de reede in Orckenoy in een haven genaempt Hamsunt daer comende ende niet gevonden ende soo seijde sij ons het volck vant lant als dat hij van ons comst verhoord hadde ende gegaen aen see boort ende aen ons seyl bij gesmeten ende soo onderseijlt een stick in see ende soo bevonden aldaer de Lort oft heer vant lant ons seijde ende des ander daechs gegaen met de lootsluij ende an lant geset Actum binnen Hamsunt den voorschreven Jems Jamer verclaert oock mits desen als dat sij den selven nacht noch met xl man an lant geweest heeft ende sijn eijghen woningh berooft ende tvolck van de woning de kleeren wtgtogen ende geplundert ossen schapen ende meer ander dinghen vant lant gehaelt ende al genomen dat haer gadinghe was Actum 17 junij Dit is tmerck van Jems Jamer Als getuighe heft Davidt Lesleij sijn gewoonlijck hant- merck onderteijckent

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!