Overslaan en naar de inhoud gaan

Nijmeegse burgemeesterszoon vaart in 1595 naar de Oost

De in Nijmegen geboren Lambert Biesman was één van de eerste Indiëvaarders.
Hij nam deel aan de reis naar Indië onder Cornelis de Houtman (1595-1597),
met als doel het vinden van de specerijroute van de Portugezen.
Hij schreef in deze brief over de voorbereidingen van deze reis aan zijn vader Jacob Biesman, burgemeester van Nijmegen.

niveau
 • Laus Deo den 6 november Anno 94 in Amsterdam
  Gunstige wel beminde vader desen sall alleen dienen om u lieve te
  te aviseren dat ick van Rotterdam hier gecomen ben om met dese scepen
  die de van Amsterdam toe maeken so u lieve daer van gehoort heefft naar
  Indien te seijlen met godts hulpe ende heb daer toe goede gelegenheijt gevonden
  ende dat door recommandatie Jan Jacobzoon ende Gerrit van Boeningen mijn
  neeff de welcke vijsadmirael wesen sal Sij sullen op elc scip vier
  adelborsten hebben die naest die capeteijn over 't volc commanderen
  Daer van sal ick een sijn van mijn gagie en weet ick noch geen besceijt
  dan twijffel niet off ick sal wel 20 gulden ter maendt krijghen ende
  ick sal mijn neeff des capeteijns tafel hebben Ick vertreck morgen
  naer Engelant om aldaer enich gescut te halen dat ons noch
  gebreckt daer ick van mijn cousin Gerrit van Boeningen den
  vijsadmirael heen gesonden werd met recommandatie van de heren
  Staten wil ons godt de heer goede reijs verleenen wij sijn ons
  leven behouden want wij nieuwe landen gaen soecken die noijt
  bevaren sijn geweest mijn cousin ende ick hebben op den werelt clot
  gemeten ons reijs die wij hopen te doen so bevijnden wij datter wenich
  aen scort off wij seijlen de heele werelt om ende wij hoopen die reijs
  in twee jaren te doen daer die Portegijsen 3 jaer toe van doen
  hebben ende wij nemen 't noch wel vier off 5 hondert mijlen vorder
  dan daer sij haer specerij halen Het sijn conincklicke scepen daer
  wij met godts hulpe met dencken te varen wel gemonteert
  So wil ick mijn vader vrundtlick gebeden hebben dat die kost
  aen mij wilt hangen ende laten mij daer sonder vertreck dewiele
  ick in Engelant ben een halff dosijn grove hemden met slechte
  omslagen daerop genaijt maken ende laet mij ons Gert een deel slechte
  slaepmutsen sonder enich werck maken want ick sulcx meest van doen
  sal hebben overmitds die lange reijse ende wiltse aen Jan neeff
  bestellen So ick noch tijt heb als ick uit Engelandt coom sall
  ick eerst noch eens overcomen ende sal u lieve dan van alles wijder
  besceijt seggen Ick seijnde u met den brenger van desen een
  sack wilt doch die vol goede knollen aen Jan neeff seijnden
  metten eersten so haest als mogelijck is Ick bid u lieve vrundtlijck
  en wilt doch hier in niet versuijmen aen Jan Jacobzoon die
  knollen te seijnden want ick beloofft heb dat ick se onbieden
  sou op dat ick'er niet deur bescamt werd Sij wilden daer
  gelt bij seijnden maer ick wilde sulcx niet toe laeten want
  hij mij met Gerit neeff groote vrundtscap bewesen hebben
  Isset mogelijck so seijnter met een ooc een sack aen Gerrit
  neeff u lieve mogen dencken cost ick u nu wat off gij mij uit
  hijllickte coom ick met lieff wederom Ick bender mijn leven
  door gebercht ende blijff ick het can u lieve ooc niet scaeden
  Ick ben hier door godt loff en danc vast van den grooten
  arbeijt verlost Hiermede wil ick mijn vader voor dees
  tijt sampt alle goede vrunden die mij mijn vader sal gelieven
  hertelicken te groeten in des almachtigen godts seijlighe
  bescerming bevelen
  U lieve dienstwillighen
  soon Lambert Biesman
 • Laus Deo den 6 november Anno 94 in Amsterdam
  Gunstige wel beminde vader desen sall alleen dienen om u lieve te
  te aviseren dat ick van Rotterdam hier gecomen ben om met dese scepen
  die de van Amsterdam toe maeken so u lieve daer van gehoort heefft naar
  Indien te seijlen met godts hulpe ende heb daer toe goede gelegenheijt gevonden
  ende dat door recommandatie Jan Jacobzoon ende Gerrit van Boeningen mijn
  neeff de welcke vijsadmirael wesen sal Sij sullen op elc scip vier
  adelborsten hebben die naest die capeteijn over 't volc commanderen
  Daer van sal ick een sijn van mijn gagie en weet ick noch geen besceijt
  dan twijffel niet off ick sal wel 20 gulden ter maendt krijghen ende
  ick sal mijn neeff des capeteijns tafel hebben Ick vertreck morgen
  naer Engelant om aldaer enich gescut te halen dat ons noch
  gebreckt daer ick van mijn cousin Gerrit van Boeningen den
  vijsadmirael heen gesonden werd met recommandatie van de heren
  Staten wil ons godt de heer goede reijs verleenen wij sijn ons
  leven behouden want wij nieuwe landen gaen soecken die noijt
  bevaren sijn geweest mijn cousin ende ick hebben op den werelt clot
  gemeten ons reijs die wij hopen te doen so bevijnden wij datter wenich
  aen scort off wij seijlen de heele werelt om ende wij hoopen die reijs
  in twee jaren te doen daer die Portegijsen 3 jaer toe van doen
  hebben ende wij nemen 't noch wel vier off 5 hondert mijlen vorder
  dan daer sij haer specerij halen Het sijn conincklicke scepen daer
  wij met godts hulpe met dencken te varen wel gemonteert
  So wil ick mijn vader vrundtlick gebeden hebben dat die kost
  aen mij wilt hangen ende laten mij daer sonder vertreck dewiele
  ick in Engelant ben een halff dosijn grove hemden met slechte
  omslagen daerop genaijt maken ende laet mij ons Gert een deel slechte
  slaepmutsen sonder enich werck maken want ick sulcx meest van doen
  sal hebben overmitds die lange reijse ende wiltse aen Jan neeff
  bestellen So ick noch tijt heb als ick uit Engelandt coom sall
  ick eerst noch eens overcomen ende sal u lieve dan van alles wijder
  besceijt seggen Ick seijnde u met den brenger van desen een
  sack wilt doch die vol goede knollen aen Jan neeff seijnden
  metten eersten so haest als mogelijck is Ick bid u lieve vrundtlijck
  en wilt doch hier in niet versuijmen aen Jan Jacobzoon die
  knollen te seijnden want ick beloofft heb dat ick se onbieden
  sou op dat ick'er niet deur bescamt werd Sij wilden daer
  gelt bij seijnden maer ick wilde sulcx niet toe laeten want
  hij mij met Gerit neeff groote vrundtscap bewesen hebben
  Isset mogelijck so seijnter met een ooc een sack aen Gerrit
  neeff u lieve mogen dencken cost ick u nu wat off gij mij uit
  hijllickte coom ick met lieff wederom Ick bender mijn leven
  door gebercht ende blijff ick het can u lieve ooc niet scaeden
  Ick ben hier door godt loff en danc vast van den grooten
  arbeijt verlost Hiermede wil ick mijn vader voor dees
  tijt sampt alle goede vrunden die mij mijn vader sal gelieven
  hertelicken te groeten in des almachtigen godts seijlighe
  bescerming bevelen
  U lieve dienstwillighen
  soon Lambert Biesman
 • Laus Deo den 6 november Anno 94 in Amsterdam
  Gunstige wel beminde vader desen sall alleen dienen om u lieve te
  te aviseren dat ick van Rotterdam hier gecomen ben om met dese scepen
  die de van Amsterdam toe maeken so u lieve daer van gehoort heefft naar
  Indien te seijlen met godts hulpe ende heb daer toe goede gelegenheijt gevonden
  ende dat door recommandatie Jan Jacobzoon ende Gerrit van Boeningen mijn
  neeff de welcke vijsadmirael wesen sal Sij sullen op elc scip vier
  adelborsten hebben die naest die capeteijn over 't volc commanderen
  Daer van sal ick een sijn van mijn gagie en weet ick noch geen besceijt
  dan twijffel niet off ick sal wel 20 gulden ter maendt krijghen ende
  ick sal mijn neeff des capeteijns tafel hebben Ick vertreck morgen
  naer Engelant om aldaer enich gescut te halen dat ons noch
  gebreckt daer ick van mijn cousin Gerrit van Boeningen den
  vijsadmirael heen gesonden werd met recommandatie van de heren
  Staten wil ons godt de heer goede reijs verleenen wij sijn ons
  leven behouden want wij nieuwe landen gaen soecken die noijt
  bevaren sijn geweest mijn cousin ende ick hebben op den werelt clot
  gemeten ons reijs die wij hopen te doen so bevijnden wij datter wenich
  aen scort off wij seijlen de heele werelt om ende wij hoopen die reijs
  in twee jaren te doen daer die Portegijsen 3 jaer toe van doen
  hebben ende wij nemen 't noch wel vier off 5 hondert mijlen vorder
  dan daer sij haer specerij halen Het sijn conincklicke scepen daer
  wij met godts hulpe met dencken te varen wel gemonteert
  So wil ick mijn vader vrundtlick gebeden hebben dat die kost
  aen mij wilt hangen ende laten mij daer sonder vertreck dewiele
  ick in Engelant ben een halff dosijn grove hemden met slechte
  omslagen daerop genaijt maken ende laet mij ons Gert een deel slechte
  slaepmutsen sonder enich werck maken want ick sulcx meest van doen
  sal hebben overmitds die lange reijse ende wiltse aen Jan neeff
  bestellen So ick noch tijt heb als ick uit Engelandt coom sall
  ick eerst noch eens overcomen ende sal u lieve dan van alles wijder
  besceijt seggen Ick seijnde u met den brenger van desen een
  sack wilt doch die vol goede knollen aen Jan neeff seijnden
  metten eersten so haest als mogelijck is Ick bid u lieve vrundtlijck
  en wilt doch hier in niet versuijmen aen Jan Jacobzoon die
  knollen te seijnden want ick beloofft heb dat ick se onbieden
  sou op dat ick'er niet deur bescamt werd Sij wilden daer
  gelt bij seijnden maer ick wilde sulcx niet toe laeten want
  hij mij met Gerit neeff groote vrundtscap bewesen hebben
  Isset mogelijck so seijnter met een ooc een sack aen Gerrit
  neeff u lieve mogen dencken cost ick u nu wat off gij mij uit
  hijllickte coom ick met lieff wederom Ick bender mijn leven
  door gebercht ende blijff ick het can u lieve ooc niet scaeden
  Ick ben hier door godt loff en danc vast van den grooten
  arbeijt verlost Hiermede wil ick mijn vader voor dees
  tijt sampt alle goede vrunden die mij mijn vader sal gelieven
  hertelicken te groeten in des almachtigen godts seijlighe
  bescerming bevelen
  U lieve dienstwillighen
  soon Lambert Biesman
 • Laus Deo den 6 november Anno 94 in Amsterdam Gunstige wel beminde vader desen sall alleen dienen om u lieve te te aviseren dat ick van Rotterdam hier gecomen ben om met dese scepen die de van Amsterdam toe maeken so u lieve daer van gehoort heefft naar Indien te seijlen met godts hulpe ende heb daer toe goede gelegenheijt gevonden ende dat door recommandatie Jan Jacobzoon ende Gerrit van Boeningen mijn neeff de welcke vijsadmirael wesen sal Sij sullen op elc scip vier adelborsten hebben die naest die capeteijn over 't volc commanderen Daer van sal ick een sijn van mijn gagie en weet ick noch geen besceijt dan twijffel niet off ick sal wel 20 gulden ter maendt krijghen ende ick sal mijn neeff des capeteijns tafel hebben Ick vertreck morgen naer Engelant om aldaer enich gescut te halen dat ons noch gebreckt daer ick van mijn cousin Gerrit van Boeningen den vijsadmirael heen gesonden werd met recommandatie van de heren Staten wil ons godt de heer goede reijs verleenen wij sijn ons leven behouden want wij nieuwe landen gaen soecken die noijt bevaren sijn geweest mijn cousin ende ick hebben op den werelt clot gemeten ons reijs die wij hopen te doen so bevijnden wij datter wenich aen scort off wij seijlen de heele werelt om ende wij hoopen die reijs in twee jaren te doen daer die Portegijsen 3 jaer toe van doen hebben ende wij nemen 't noch wel vier off 5 hondert mijlen vorder dan daer sij haer specerij halen Het sijn conincklicke scepen daer wij met godts hulpe met dencken te varen wel gemonteert So wil ick mijn vader vrundtlick gebeden hebben dat die kost aen mij wilt hangen ende laten mij daer sonder vertreck dewiele ick in Engelant ben een halff dosijn grove hemden met slechte omslagen daerop genaijt maken ende laet mij ons Gert een deel slechte slaepmutsen sonder enich werck maken want ick sulcx meest van doen sal hebben overmitds die lange reijse ende wiltse aen Jan neeff bestellen So ick noch tijt heb als ick uit Engelandt coom sall ick eerst noch eens overcomen ende sal u lieve dan van alles wijder besceijt seggen Ick seijnde u met den brenger van desen een sack wilt doch die vol goede knollen aen Jan neeff seijnden metten eersten so haest als mogelijck is Ick bid u lieve vrundtlijck en wilt doch hier in niet versuijmen aen Jan Jacobzoon die knollen te seijnden want ick beloofft heb dat ick se onbieden sou op dat ick'er niet deur bescamt werd Sij wilden daer gelt bij seijnden maer ick wilde sulcx niet toe laeten want hij mij met Gerit neeff groote vrundtscap bewesen hebben Isset mogelijck so seijnter met een ooc een sack aen Gerrit neeff u lieve mogen dencken cost ick u nu wat off gij mij uit hijllickte coom ick met lieff wederom Ick bender mijn leven door gebercht ende blijff ick het can u lieve ooc niet scaeden Ick ben hier door godt loff en danc vast van den grooten arbeijt verlost Hiermede wil ick mijn vader voor dees tijt sampt alle goede vrunden die mij mijn vader sal gelieven hertelicken te groeten in des almachtigen godts seijlighe bescerming bevelen U lieve dienstwillighen soon Lambert Biesman

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!