Overslaan en naar de inhoud gaan

Een echtscheiding uit 1751

Echtlieden Hendrick van de Pol en Hendtien Cornelis Jacobs uit het Brabantse Moergestel hadden schijnbaar alles geprobeerd om hun huwelijk te redden, maar de koek was echt op: de 'questien en verschillen' waren 'soo hoog gereesen, dat de selve sigh al een geruijmen tijdt herwaerts niet alleen van tsamenwooninge, maer ook van tafel en bedde hebben gesepareert'. Er zat daarom niets anders op dan uit elkaar te gaan, ‘voor soo verre sulcx bij den regten is gepermitteert’.

De bepalingen van de scheiding werden op 9 april 1751 voor de ‘officier’ en schepenen van Moergestel vastgelegd: Hendrien kreeg een bedrag van 400 gulden toegewezen. De laatste 100 gulden hiervan ontving zij overigens pas in 1755. Haar ex-man was toen al overleden en Hendrien was inmiddels hertrouwd met Joost de Goede.

Deze oefentekst is slechts de eerste pagina van de akte. Wil je de hele tekst lezen, klik hier

Alleen de lopende tekst transcriberen, niet de tekst in de marge!

Bron: Regionaal Archief Tilburg, Archief 822, schepenbank van Moergestel, invr. 343
(scan 202-204)

niveau
 • Al soo tusschen Cornelis Hendrickvan depol ende Hendrien CornelisJacobs wettige huwelijckse luijdenbeijde inwoonderen al hierde questien en verschillen soo hoogbennen gereesen, dat deselvesigh al een geruijmen tijdt herwaerts niet alleen van t’samenwooninge maer ook van tafelen bedde hebben gesepareert,soo de selve op ’t passeren desesverclaeren, om welcke danverder voor te komen soo sijn opheeden dato dese voor officieren schepenen deser heerlijckheijtMoergestel ondergenoemt gecomenende gecompareert de voornoemdeCornelis Hendrick van de Polende Hendrien Cornelis Jacobsgeassisteert met haeren broeder Martinus Jacobsde welcke (naer dat alvoorensdese te passeren door officier enschepenen waeren vermaentdat sij sigh met den anderensouden verstaen en wederom

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!