Overslaan en naar de inhoud gaan

Troebelen tijdens het Twaalfjarige Bestand

Oisterwijk, het jaar 1611. De wapenstilstand tussen de Spaanse en de Staatse troepen is al enkele jaren oud. Er wordt niet of nauwelijks gevochten tussen beide partijen. Maar rustig is het allerminst op het Brabantse platteland. Troepen huurlingen plunderen en teisteren met regelmaat de dorpen. Ook Oisterwijk bleef niet gespaard. Op 6 mei 1611 doodt een onvoorzichtige soldaat het paard van Jan Lenaer Huenen van Berkel. Lees en huiver.

Bron: Regionaal Archief Tilburg, archief 845, Dorpsbestuur van Oisterwijk, 1390-1814, invnr. 447 Akte van getuigenis, t.o.v. schepenen van Oisterwijk, door Marten Andries Priem en Huybert Jan van Laerhoven, omtrent het door de onvoorzichtigheid van een soldaat gedode paard van Jan Lenaert Huenen van Berkel. 1611 mei 16.

Hierbij een link naar de hele tekst.

niveau
 • Wij Dierick Geritsen vanden Wiel ende Goossen Peijnenborch

  Schepenen der vrijheijt van Oisterwijck, doen condt eenen

  ijegelijcken certificeerende voorde gerechte waerheijt

  hoe dat op huijden date van dezen voor ons zijn comen ende

  gecompareert in propre persoonen Marten Andries Priem

  oudt omtrent 47 jaeren ende Huijbert Janssen van

  Laerhoven oudt omtrent 26 jaeren beijde tueluijden

  alhier binnen der vrijheijt van Oisterwijck voirschreven wonende

  ende hebben ter instantien van Jannen Lenaert huenen

  wonende tot Berkel producent inne dese bij henne

  vromicheijt ende manwaerheijt verclaert geattesteert

  ende geaffirmeert waerechtich ende hen wel kennelijck

  te sijn dat alsoe inden voirleden jaere 1610 recht nae

  bamis alhier binnen der vrijheijt van Oisterwijck voirschreven

  waren gecomen zekere compagnien soldaten vande regiment

  Assecourt ettelijcke maenden tot Turnhout gelegen

  hebbende ende nu wederomme maeckende nae

  sHertogenbossche ende alsoe bogagie vande selven

  soldaten gevuert waert bij ennige wagens ende

  karren van Hilvarenbeke ende andere ende dat

  alhier binnen deze vrijheijt vele andere wagens ende

  karren waren geprepareert om wisseling vande

  wagens te doen ende dat tot dyen eijnde aldaer

  onder andere oijck was gecomen die voorschreven producent

  met eenen wagen ende twee peirden om ennige vande

  voorschreven bogagie te vueren gelijck hij oijck ennige

  geladen hadde ende vast besich sijnde mette andere

  te marcheren dat sij deponenten gesien hebben dat

  aldaer inde bane stont een karre van beke daerop

  sijnde eenen siecken soldaet daer beneffens liggende

  een lange piece met den spere oft scherpe achter

  aende voorschreven karre vuijtstreckende ende wesende

 • Wij Dierick Geritsen vanden Wiel ende Goossen Peijnenborch

  Schepenen der vrijheijt van Oisterwijck, doen condt eenen

  ijegelijcken certificeerende voorde gerechte waerheijt

  hoe dat op huijden date van dezen voor ons zijn comen ende

  gecompareert in propre persoonen Marten Andries Priem

  oudt omtrent 47 jaeren ende Huijbert Janssen van

  Laerhoven oudt omtrent 26 jaeren beijde tueluijden

  alhier binnen der vrijheijt van Oisterwijck voirschreven wonende

  ende hebben ter instantien van Jannen Lenaert huenen

  wonende tot Berkel producent inne dese bij henne

  vromicheijt ende manwaerheijt verclaert geattesteert

  ende geaffirmeert waerechtich ende hen wel kennelijck

  te sijn dat alsoe inden voirleden jaere 1610 recht nae

  bamis alhier binnen der vrijheijt van Oisterwijck voirschreven

  waren gecomen zekere compagnien soldaten vande regiment

  Assecourt ettelijcke maenden tot Turnhout gelegen

  hebbende ende nu wederomme maeckende nae

  sHertogenbossche ende alsoe bogagie vande selven

  soldaten gevuert waert bij ennige wagens ende

  karren van Hilvarenbeke ende andere ende dat

  alhier binnen deze vrijheijt vele andere wagens ende

  karren waren geprepareert om wisseling vande

  wagens te doen ende dat tot dyen eijnde aldaer

  onder andere oijck was gecomen die voorschreven producent

  met eenen wagen ende twee peirden om ennige vande

  voorschreven bogagie te vueren gelijck hij oijck ennige

  geladen hadde ende vast besich sijnde mette andere

  te marcheren dat sij deponenten gesien hebben dat

  aldaer inde bane stont een karre van beke daerop

  sijnde eenen siecken soldaet daer beneffens liggende

  een lange piece met den spere oft scherpe achter

  aende voorschreven karre vuijtstreckende ende wesende

 • Wij Dierick Geritsen vanden Wiel ende Goossen Peijnenborch

  Schepenen der vrijheijt van Oisterwijck, doen condt eenen

  ijegelijcken certificeerende voorde gerechte waerheijt

  hoe dat op huijden date van dezen voor ons zijn comen ende

  gecompareert in propre persoonen Marten Andries Priem

  oudt omtrent 47 jaeren ende Huijbert Janssen van

  Laerhoven oudt omtrent 26 jaeren beijde tueluijden

  alhier binnen der vrijheijt van Oisterwijck voirschreven wonende

  ende hebben ter instantien van Jannen Lenaert huenen

  wonende tot Berkel producent inne dese bij henne

  vromicheijt ende manwaerheijt verclaert geattesteert

  ende geaffirmeert waerechtich ende hen wel kennelijck

  te sijn dat alsoe inden voirleden jaere 1610 recht nae

  bamis alhier binnen der vrijheijt van Oisterwijck voirschreven

  waren gecomen zekere compagnien soldaten vande regiment

  Assecourt ettelijcke maenden tot Turnhout gelegen

  hebbende ende nu wederomme maeckende nae

  sHertogenbossche ende alsoe bogagie vande selven

  soldaten gevuert waert bij ennige wagens ende

  karren van Hilvarenbeke ende andere ende dat

  alhier binnen deze vrijheijt vele andere wagens ende

  karren waren geprepareert om wisseling vande

  wagens te doen ende dat tot dyen eijnde aldaer

  onder andere oijck was gecomen die voorschreven producent

  met eenen wagen ende twee peirden om ennige vande

  voorschreven bogagie te vueren gelijck hij oijck ennige

  geladen hadde ende vast besich sijnde mette andere

  te marcheren dat sij deponenten gesien hebben dat

  aldaer inde bane stont een karre van beke daerop

  sijnde eenen siecken soldaet daer beneffens liggende

  een lange piece met den spere oft scherpe achter

  aende voorschreven karre vuijtstreckende ende wesende

 • Wij Dierick Geritsen vanden Wiel ende Goossen PeijnenborchSchepenen der vrijheijt van Oisterwijck, doen condt eenenijegelijcken certificeerende voorde gerechte waerheijthoe dat op huijden date van dezen voor ons zijn comen endegecompareert in propre persoonen Marten Andries Priemoudt omtrent 47 jaeren ende Huijbert Janssen vanLaerhoven oudt omtrent 26 jaeren beijde tueluijdenalhier binnen der vrijheijt van Oisterwijck voirschreven wonendeende hebben ter instantien van Jannen Lenaert huenenwonende tot Berkel producent inne dese bij hennevromicheijt ende manwaerheijt verclaert geattesteertende geaffirmeert waerechtich ende hen wel kennelijckte sijn dat alsoe inden voirleden jaere 1610 recht naebamis alhier binnen der vrijheijt van Oisterwijck voirschrevenwaren gecomen zekere compagnien soldaten vande regimentAssecourt ettelijcke maenden tot Turnhout gelegenhebbende ende nu wederomme maeckende naesHertogenbossche ende alsoe bogagie vande selvensoldaten gevuert waert bij ennige wagens endekarren van Hilvarenbeke ende andere ende datalhier binnen deze vrijheijt vele andere wagens endekarren waren geprepareert om wisseling vandewagens te doen ende dat tot dyen eijnde aldaeronder andere oijck was gecomen die voorschreven producentmet eenen wagen ende twee peirden om ennige vandevoorschreven bogagie te vueren gelijck hij oijck ennigegeladen hadde ende vast besich sijnde mette anderete marcheren dat sij deponenten gesien hebben dataldaer inde bane stont een karre van beke daeropsijnde eenen siecken soldaet daer beneffens liggendeeen lange piece met den spere oft scherpe achteraende voorschreven karre vuijtstreckende ende wesende

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!