Overslaan en naar de inhoud gaan

Riskante liefde

Een romantische ontmoeting in het veld pakte voor de geliefden Adam en Margreta anders uit dan gedacht. De lokale schout sleepte hen voor de schepenbank, waar ze zich voor hun liefdesgenot moesten verantwoorden.

NB. Duid woordafbrekingen aan met behulp van een kort liggend streepje (-) en let op de komma's. In deze oefening wordt de transcriptie 'voorschreven' aangehouden. 

niveau
 • Extraordinaria mercuri

  4 7bris 1743

  De heer J.G. Farjon schout en crimi-

  neelen officier dezer heerlickheijt ende

  hooft bancke Margraten nomine

  officij informant, tegens Adam

  Deckers en Margreta Meeuwen ge-

  daagdens in persoon, den voorschreven in-

  formant in ervaaringe gecoomen zijn-

  de dat de gedaagdens in persoon, niet

  tegenstaande sij beijde in echt ver-

  samelt, dus door den band van hu-

  welijck aan haare echtgenooten ver-

  bonden sijn, sonder met ijmant an-

  ders in eenige onecht of boelschap

  te moogen leven, en een notoir over-

  spel te committeeren, sich egter niet

  ontsien hadden, ter gelegentheijt van

  den oogst met malkanderen op het

  velt alderhande wulpsche liefkoo-

  serijen te pleegen, waer over den

  heer informant wel eenige informa-

  tien ingenoomen, doch daar en boven

  de personeele responsiven van de

  gedaeghdens in persoon noodig hadde,

  om deselve gesien te doen pro ut consilij

  soo exhibeert den heer informant

  hierneven articulen interrogatoir, met

  versoek, dat de gedaagdens in persoon over

  den inhoude van den moogen worden

  gehoort, en derselver responsiven

  in geschrifte geredigeert ten eijnde etc.

  en op dat de gedaagdens in persoon

  daarvan vroegtijdig geadverteert zijnde,

  geen praejuditiable afspraak en over-

  leg met elkanderen mogten maaken,

  waar door de waarheijt verduijstert, en

  de leugen gehanthaaft werde, soo

  versoekt den heer informant dat de

  gedaagdens in persoon in instanti et sepa-

  ratum mogen werden geciteert, en ijder

  bijzonder gehoort quo facto daar van

  copije om etc. cum expensis

  fiat verhooringe in instanti

 • Extraordinaria mercuri

  4 7bris 1743

  De heer J.G. Farjon schout en crimi-

  neelen officier dezer heerlickheijt ende

  hooft bancke Margraten nomine

  officij informant, tegens Adam

  Deckers en Margreta Meeuwen ge-

  daagdens in persoon, den voorschreven in-

  formant in ervaaringe gecoomen zijn-

  de dat de gedaagdens in persoon, niet

  tegenstaande sij beijde in echt ver-

  samelt, dus door den band van hu-

  welijck aan haare echtgenooten ver-

  bonden sijn, sonder met ijmant an-

  ders in eenige onecht of boelschap

  te moogen leven, en een notoir over-

  spel te committeeren, sich egter niet

  ontsien hadden, ter gelegentheijt van

  den oogst met malkanderen op het

  velt alderhande wulpsche liefkoo-

  serijen te pleegen, waer over den

  heer informant wel eenige informa-

  tien ingenoomen, doch daar en boven

  de personeele responsiven van de

  gedaeghdens in persoon noodig hadde,

  om deselve gesien te doen pro ut consilij

  soo exhibeert den heer informant

  hierneven articulen interrogatoir, met

  versoek, dat de gedaagdens in persoon over

  den inhoude van den moogen worden

  gehoort, en derselver responsiven

  in geschrifte geredigeert ten eijnde etc.

  en op dat de gedaagdens in persoon

  daarvan vroegtijdig geadverteert zijnde,

  geen praejuditiable afspraak en over-

  leg met elkanderen mogten maaken,

  waar door de waarheijt verduijstert, en

  de leugen gehanthaaft werde, soo

  versoekt den heer informant dat de

  gedaagdens in persoon in instanti et sepa-

  ratum mogen werden geciteert, en ijder

  bijzonder gehoort quo facto daar van

  copije om etc. cum expensis

  fiat verhooringe in instanti

 • Extraordinaria mercuri

  4 7bris 1743

  De heer J.G. Farjon schout en crimi-

  neelen officier dezer heerlickheijt ende

  hooft bancke Margraten nomine

  officij informant, tegens Adam

  Deckers en Margreta Meeuwen ge-

  daagdens in persoon, den voorschreven in-

  formant in ervaaringe gecoomen zijn-

  de dat de gedaagdens in persoon, niet

  tegenstaande sij beijde in echt ver-

  samelt, dus door den band van hu-

  welijck aan haare echtgenooten ver-

  bonden sijn, sonder met ijmant an-

  ders in eenige onecht of boelschap

  te moogen leven, en een notoir over-

  spel te committeeren, sich egter niet

  ontsien hadden, ter gelegentheijt van

  den oogst met malkanderen op het

  velt alderhande wulpsche liefkoo-

  serijen te pleegen, waer over den

  heer informant wel eenige informa-

  tien ingenoomen, doch daar en boven

  de personeele responsiven van de

  gedaeghdens in persoon noodig hadde,

  om deselve gesien te doen pro ut consilij

  soo exhibeert den heer informant

  hierneven articulen interrogatoir, met

  versoek, dat de gedaagdens in persoon over

  den inhoude van den moogen worden

  gehoort, en derselver responsiven

  in geschrifte geredigeert ten eijnde etc.

  en op dat de gedaagdens in persoon

  daarvan vroegtijdig geadverteert zijnde,

  geen praejuditiable afspraak en over-

  leg met elkanderen mogten maaken,

  waar door de waarheijt verduijstert, en

  de leugen gehanthaaft werde, soo

  versoekt den heer informant dat de

  gedaagdens in persoon in instanti et sepa-

  ratum mogen werden geciteert, en ijder

  bijzonder gehoort quo facto daar van

  copije om etc. cum expensis

  fiat verhooringe in instanti

 • Extraordinaria mercuri4 7bris 1743De heer J.G. Farjon schout en crimi-neelen officier dezer heerlickheijt endehooft bancke Margraten nomineofficij informant, tegens AdamDeckers en Margreta Meeuwen ge-daagdens in persoon, den voorschreven in-formant in ervaaringe gecoomen zijn-de dat de gedaagdens in persoon, niettegenstaande sij beijde in echt ver-samelt, dus door den band van hu-welijck aan haare echtgenooten ver-bonden sijn, sonder met ijmant an-ders in eenige onecht of boelschapte moogen leven, en een notoir over-spel te committeeren, sich egter nietontsien hadden, ter gelegentheijt vanden oogst met malkanderen op hetvelt alderhande wulpsche liefkoo-serijen te pleegen, waer over denheer informant wel eenige informa-tien ingenoomen, doch daar en bovende personeele responsiven van degedaeghdens in persoon noodig hadde,om deselve gesien te doen pro ut consilijsoo exhibeert den heer informanthierneven articulen interrogatoir, metversoek, dat de gedaagdens in persoon overden inhoude van den moogen wordengehoort, en derselver responsivenin geschrifte geredigeert ten eijnde etc.en op dat de gedaagdens in persoondaarvan vroegtijdig geadverteert zijnde,geen praejuditiable afspraak en over-leg met elkanderen mogten maaken,waar door de waarheijt verduijstert, ende leugen gehanthaaft werde, sooversoekt den heer informant dat degedaagdens in persoon in instanti et sepa-ratum mogen werden geciteert, en ijderbijzonder gehoort quo facto daar vancopije om etc. cum expensisfiat verhooringe in instanti

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!