Overslaan en naar de inhoud gaan

Raven van Dorst

Raven van Dorsts voorvader Franciscus van Beversluys (overleden in 1717) was een van de grootste filantropen van het vroegmoderne Brugge. In het begin van de achttiende eeuw stichtten Van Beversluys en zijn echtgenote Maria Magdalena van Westvelt (overleden in 1727) bijvoorbeeld een godshuis waar zeven arme weduwen mochten wonen. Een aantal jaren na de dood van haar man schonk Van Westvelt een prachtige gouden monstrans, de zogenaamde “Katte van Beversluys”, aan de Brugse Onze-Lieve-Vrouwekerk. De modaliteiten van deze schenking worden uitvoerig beschreven in een notariële akte die zich in het archief van de kerk bevindt.

Bekijk hier de aflevering van Verborgen Verleden met Raven van Dorst.

niveau
 • Compareerde voor mij Pauwels
  Beijts nottaris publijck in Brugghe
  residerende ter exercitie vande
  selve nottarie, gheadmitteert bij
  hooghe ende mogende heeren
  vanden Raede geordonneert in
  Vlaenderen ende ter presentie
  vande ghetuijghen naer genoomt
  jouffrauw Marie Magdaleene
  van Westvelt weduwe van
  d'heer Franchois van Beversluijs
  ontfanger generael slants vanden
  Vrijen, te kennen gevende
  dat sij al van over eenighe jaeren
  den wille ende intentie heeft
  ghehadt van te doen maecken
  eene schoone goude remonstran-
  tie, ende tot de selve voor cieraden
  te applicquieren haere costelijcke
  peerlen ende juweelen thaeren
  lichaeme gedient hebbende, omme
  die ghemaeckt sijnde te vereeren
  als eene liberaele ghifte aende
  collegiaele ende parochiaele kercke
  van Onse Lieve Vrauwe binnen
  deser stede van Brugghe, sijnde
  haere prochie kercke, ende dat
  sij tot uutwercken vande voorseijde
  haere intentie al van op den
  elfsten novembre XVIIc vieren
  twintich, alreede een schriftelijck
  accordt ghemaeckt heeft met sieur
  Jan Beaucourt silversmit omme
  de selve te maecken ende te
  vercieren op den voet ende maniere
  als bij het selve accord onderlijnghe
  is ondersproken, aen hem Beaucourt
  op sijnne quijtantie daer toe
  alreede betaelt heeft op rekenijnghe
  de somme van vier hondert ponden
  grooten wisselgelt, ende in handen
  gestelt acht goude gemallieerde
  figurkens ende dat het voorseijde
  werck alreede merckelijck is
  begonst door hem Beaucourt in
  het werck te legghen, ende alsoo
  sij comparante den selven haeren

 • Compareerde voor mij Pauwels
  Beijts nottaris publijck in Brugghe
  residerende ter exercitie vande
  selve nottarie, gheadmitteert bij
  hooghe ende mogende heeren
  vanden Raede geordonneert in
  Vlaenderen ende ter presentie
  vande ghetuijghen naer genoomt
  jouffrauw Marie Magdaleene
  van Westvelt weduwe van
  d'heer Franchois van Beversluijs
  ontfanger generael slants vanden
  Vrijen, te kennen gevende
  dat sij al van over eenighe jaeren
  den wille ende intentie heeft
  ghehadt van te doen maecken
  eene schoone goude remonstran-
  tie, ende tot de selve voor cieraden
  te applicquieren haere costelijcke
  peerlen ende juweelen thaeren
  lichaeme gedient hebbende, omme
  die ghemaeckt sijnde te vereeren
  als eene liberaele ghifte aende
  collegiaele ende parochiaele kercke
  van Onse Lieve Vrauwe binnen
  deser stede van Brugghe, sijnde
  haere prochie kercke, ende dat
  sij tot uutwercken vande voorseijde
  haere intentie al van op den
  elfsten novembre XVIIc vieren
  twintich, alreede een schriftelijck
  accordt ghemaeckt heeft met sieur
  Jan Beaucourt silversmit omme
  de selve te maecken ende te
  vercieren op den voet ende maniere
  als bij het selve accord onderlijnghe
  is ondersproken, aen hem Beaucourt
  op sijnne quijtantie daer toe
  alreede betaelt heeft op rekenijnghe
  de somme van vier hondert ponden
  grooten wisselgelt, ende in handen
  gestelt acht goude gemallieerde
  figurkens ende dat het voorseijde
  werck alreede merckelijck is
  begonst door hem Beaucourt in
  het werck te legghen, ende alsoo
  sij comparante den selven haeren

 • Compareerde voor mij Pauwels
  Beijts nottaris publijck in Brugghe
  residerende ter exercitie vande
  selve nottarie, gheadmitteert bij
  hooghe ende mogende heeren
  vanden Raede geordonneert in
  Vlaenderen ende ter presentie
  vande ghetuijghen naer genoomt
  jouffrauw Marie Magdaleene
  van Westvelt weduwe van
  d'heer Franchois van Beversluijs
  ontfanger generael slants vanden
  Vrijen, te kennen gevende
  dat sij al van over eenighe jaeren
  den wille ende intentie heeft
  ghehadt van te doen maecken
  eene schoone goude remonstran-
  tie, ende tot de selve voor cieraden
  te applicquieren haere costelijcke
  peerlen ende juweelen thaeren
  lichaeme gedient hebbende, omme
  die ghemaeckt sijnde te vereeren
  als eene liberaele ghifte aende
  collegiaele ende parochiaele kercke
  van Onse Lieve Vrauwe binnen
  deser stede van Brugghe, sijnde
  haere prochie kercke, ende dat
  sij tot uutwercken vande voorseijde
  haere intentie al van op den
  elfsten novembre XVIIc vieren
  twintich, alreede een schriftelijck
  accordt ghemaeckt heeft met sieur
  Jan Beaucourt silversmit omme
  de selve te maecken ende te
  vercieren op den voet ende maniere
  als bij het selve accord onderlijnghe
  is ondersproken, aen hem Beaucourt
  op sijnne quijtantie daer toe
  alreede betaelt heeft op rekenijnghe
  de somme van vier hondert ponden
  grooten wisselgelt, ende in handen
  gestelt acht goude gemallieerde
  figurkens ende dat het voorseijde
  werck alreede merckelijck is
  begonst door hem Beaucourt in
  het werck te legghen, ende alsoo
  sij comparante den selven haeren

 • Compareerde voor mij Pauwels Beijts nottaris publijck in Brugghe residerende ter exercitie vande selve nottarie, gheadmitteert bij hooghe ende mogende heeren vanden Raede geordonneert in Vlaenderen ende ter presentie vande ghetuijghen naer genoomt jouffrauw Marie Magdaleene van Westvelt weduwe van d'heer Franchois van Beversluijs ontfanger generael slants vanden Vrijen, te kennen gevende dat sij al van over eenighe jaeren den wille ende intentie heeft ghehadt van te doen maecken eene schoone goude remonstran- tie, ende tot de selve voor cieraden te applicquieren haere costelijcke peerlen ende juweelen thaeren lichaeme gedient hebbende, omme die ghemaeckt sijnde te vereeren als eene liberaele ghifte aende collegiaele ende parochiaele kercke van Onse Lieve Vrauwe binnen deser stede van Brugghe, sijnde haere prochie kercke, ende dat sij tot uutwercken vande voorseijde haere intentie al van op den elfsten novembre XVIIc vieren twintich, alreede een schriftelijck accordt ghemaeckt heeft met sieur Jan Beaucourt silversmit omme de selve te maecken ende te vercieren op den voet ende maniere als bij het selve accord onderlijnghe is ondersproken, aen hem Beaucourt op sijnne quijtantie daer toe alreede betaelt heeft op rekenijnghe de somme van vier hondert ponden grooten wisselgelt, ende in handen gestelt acht goude gemallieerde figurkens ende dat het voorseijde werck alreede merckelijck is begonst door hem Beaucourt in het werck te legghen, ende alsoo sij comparante den selven haeren

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!