Overslaan en naar de inhoud gaan

HUAcursus tekst 14a

Huiswerk voor de cursus Paleografie voor beginners, Het Utrechts Archief. Afkondigingen betreffende Jan van Herpen, Gherijd Claessoen en Jan William plus een waarschuwing voor valse munten, Archief van het Stadsbestuur van Utrecht 1122-1577, toegang 701, inventarisnummer 16-1.

niveau
 • Want Jan van Herpen gheboden was te gaen  opten Roden Toorn op sijn scout ende op sijn  onscout bi zijnre borgherscap, zo neem men  hem zine borgherscap, want hi opten toorn nijet  ghegaen en is. Want Gherijd Claessoen de wijnroeper quade  onredelike woerde ghesproken heeft ende lude van  onsen rade ghedreijcht heeft dat van partijen  weghen roert, daeromme heeft hi een jaer lang  ghelegen in den Roden Toorn ende heeft daer water  ende broot ghegheten, ende men verbiet hem de stat  vijf jaren lang. Want de raet van der stat ter waerheijt ghevonden heeft,  dat Jan Willam haren Peters wijf uten Hamme ons borghers  ondadeliken van live ter doot ghebrocht heeft  daer omme verbiet men hem de stat eweliken op  siin liif. Ende waert datten de raet van der stat  ummermeer creghe, zo zout ment aen hem rechten  alsmen sculdich waer te doen. Hier comen veel quader nijer cleevse doeijtkiins, daer waernt de  raet enen ijgheliken vuer datse nijemant en neme.

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!