Overslaan en naar de inhoud gaan

HUAcursus tekst 12b deel 2

Huiswerk voor de cursus paleografie voor beginners, Het Utrechts Archief. Kroniek van de bisschoppen, 14e eeuw, bibliotheek van Het Utrechts Archief, PK: VII F 5. Tweede pagina.

niveau
 • steken in die crofte uut beveel der Key- serynnen zuster ende wairt aldair begraven in  deselver croften tot Oudemunster ende  regierde 28 jaer ende bleeff doot in  den jaer 800 ende 38. Alfricus ende was Sint Frederick vorsegt  sijn brueder een duechtelic man ende  sterff 14 dage in september doe men  screeff 800 ende 57 ende wert bi sinen  brueder begraven na dien dat hi dat  bisdom 20 jaer gheregiert had. Lugerus een devoet man ende een  groet clerck ende wert begreven myt twee sinen bruederen ende en regierde nyet dan  een jaer ende sterff in ’t jaer 800 ende 58  24 dage in aprille. Hungerus, dese wert verjaget  van den Denen ende hi starff doe men screef  800 ende 68 des dages nae Sint Thomas  dach wair hi leyt dat en weet men  nyet. Nadien dat hi myt Lutgeris ende  Alfricus 28 jaer gheregiert hadde.  Men scrijft ’t Utrecht in de Doem dat  hi 10 jaer den stoel besat etc. Oduvaldus. Een heilich man, goe- dertieren, sachtmoedich ende rechtveer- dich ende sterff doe men 900 screeff op  Sint Luciendach begraven bi sinen voir- vaders ende hi regierde als in den Doem  ghescreven staet 23 jaer. Egilboldus die 13e biscop ende  starff 25 dage in october ende hi en  regierde nyet dan tien maende. Rabbodus een heilich confessoer  

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!