Overslaan en naar de inhoud gaan

Een stadsbestuur roept de hulp van een pestmeester in, 1623

In de tweede helft van 1623 werden de inwoners van Herk-de-Stad in Belgisch Limburg door een dodelijke en besmettelijke ziekte getroffen. Het duurde tot december voordat de stadsmagistraat een akkoord bereikte met pestmeester Huveneers uit het nabijgelegen Heusden. In ruil voor honderd gulden en twee pattacons, en logijs, service, brandinghe, cost ende dranck zou Huveneers de mensen van Herk-de-Stad trachten te genezen en hun geïnfecteerde woningen reynighen.

niveau
 • Anno 1623 den 17en decembris is meester Liebrecht
  Huveneers, pestmeester woonende tot Heusden, geaccordeert
  met Theodorico Palmarts, borghemeester, met
  ons onderschreven daertoe vanden raide gecommitteert
  dat heij voor den termeijn van twee maenden naestcoemende
  int gasthuijs sal hebben syn logijs,
  uuyt ende ingaen, alwaer die stadt hem leveren
  sal service, brandinghe, cost ende dranck, ende
  daerenboven sal men hem op die vooirschreven twee maenden
  geeven hondert guldens ende twee pattacons op
  die handt tot eenen drinckpenninck, waervoor
  heij aenneempt met Godts hulpe te cureren
  allen die gheene die mette gave Godts sullen
  besmet sijn, reijcke ende arme, oick alle geinfecteerde
  huijsinghen te reijnighen, die te
  bevorens geinfecteert sijn geweest oft durende
  sijnen tijdt mochten worden geinfecteert, sonder
  voerder salaris oft loon te heijschen van sijn curen,
  visiten oft substantien, alles sonder argelist.
  Actum ut supra ter presentien Johannis Hermans, raedt,
  Matheus Diercx van Heusden ende meij. Signatum
  N. Taelmans, oppidi secretarius.
 • Anno 1623 den 17en decembris is meester Liebrecht
  Huveneers, pestmeester woonende tot Heusden, geaccordeert
  met Theodorico Palmarts, borghemeester, met
  ons onderschreven daertoe vanden raide gecommitteert
  dat heij voor den termeijn van twee maenden naestcoemende
  int gasthuijs sal hebben syn logijs,
  uuyt ende ingaen, alwaer die stadt hem leveren
  sal service, brandinghe, cost ende dranck, ende
  daerenboven sal men hem op die vooirschreven twee maenden
  geeven hondert guldens ende twee pattacons op
  die handt tot eenen drinckpenninck, waervoor
  heij aenneempt met Godts hulpe te cureren
  allen die gheene die mette gave Godts sullen
  besmet sijn, reijcke ende arme, oick alle geinfecteerde
  huijsinghen te reijnighen, die te
  bevorens geinfecteert sijn geweest oft durende
  sijnen tijdt mochten worden geinfecteert, sonder
  voerder salaris oft loon te heijschen van sijn curen,
  visiten oft substantien, alles sonder argelist.
  Actum ut supra ter presentien Johannis Hermans, raedt,
  Matheus Diercx van Heusden ende meij. Signatum
  N. Taelmans, oppidi secretarius.
 • Anno 1623 den 17en decembris is meester Liebrecht
  Huveneers, pestmeester woonende tot Heusden, geaccordeert
  met Theodorico Palmarts, borghemeester, met
  ons onderschreven daertoe vanden raide gecommitteert
  dat heij voor den termeijn van twee maenden naestcoemende
  int gasthuijs sal hebben syn logijs,
  uuyt ende ingaen, alwaer die stadt hem leveren
  sal service, brandinghe, cost ende dranck, ende
  daerenboven sal men hem op die vooirschreven twee maenden
  geeven hondert guldens ende twee pattacons op
  die handt tot eenen drinckpenninck, waervoor
  heij aenneempt met Godts hulpe te cureren
  allen die gheene die mette gave Godts sullen
  besmet sijn, reijcke ende arme, oick alle geinfecteerde
  huijsinghen te reijnighen, die te
  bevorens geinfecteert sijn geweest oft durende
  sijnen tijdt mochten worden geinfecteert, sonder
  voerder salaris oft loon te heijschen van sijn curen,
  visiten oft substantien, alles sonder argelist.
  Actum ut supra ter presentien Johannis Hermans, raedt,
  Matheus Diercx van Heusden ende meij. Signatum
  N. Taelmans, oppidi secretarius.
 • Anno 1623 den 17en decembris is meester Liebrecht Huveneers, pestmeester woonende tot Heusden, geaccordeert met Theodorico Palmarts, borghemeester, met ons onderschreven daertoe vanden raide gecommitteert dat heij voor den termeijn van twee maenden naestcoemende int gasthuijs sal hebben syn logijs, uuyt ende ingaen, alwaer die stadt hem leveren sal service, brandinghe, cost ende dranck, ende daerenboven sal men hem op die vooirschreven twee maenden geeven hondert guldens ende twee pattacons op die handt tot eenen drinckpenninck, waervoor heij aenneempt met Godts hulpe te cureren allen die gheene die mette gave Godts sullen besmet sijn, reijcke ende arme, oick alle geinfecteerde huijsinghen te reijnighen, die te bevorens geinfecteert sijn geweest oft durende sijnen tijdt mochten worden geinfecteert, sonder voerder salaris oft loon te heijschen van sijn curen, visiten oft substantien, alles sonder argelist. Actum ut supra ter presentien Johannis Hermans, raedt, Matheus Diercx van Heusden ende meij. Signatum N. Taelmans, oppidi secretarius.

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!