Overslaan en naar de inhoud gaan

De miraculeuze madonna van Kortrijk

In 1636 werd de Kortrijkse metselaar Jan van Neste geplaagd door een duistere macht. Zijn echtgenote besloot daarom de hulp van het miraculeuze beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Groeninge in te roepen. Vier jaar later vertelde Van Neste zijn verhaal aan enkele vertegenwoordigers van de bisschop van Doornik.

Uitzonderingen op de transcriptie-aanwijzingen die ‘Wat staat daer?’ hanteert:
-    De tekst in de marge dient niet getranscribeerd te worden.
-    Transcribeer zowel de komma's als de puntkomma's als een komma.

 

niveau
 • Jan van Neste filius Jans gheseijt hovenier meester metsenaer
  van stijle ende calck brandende buijten de Bisseghem
  poorte deser stede oudt lxvi jaeren verclaert bij eede
  dat hij inde maent van september 1636, met zijn
  huijsvrauwe savonts ghenomen hebbende het avontmael,
  is met haer ghegaen te ruste, alswanneer hij op
  het bedde wezende ontrent ten neghen uren voor dat
  hij in slaepe ghevallen is, heeft met vulle verstant
  ghezien voor zijn bedde staen een zeer lelick monster
  al zwart, twelck ziende zeijde, gaet van mij ghij boosen,
  ende zijn vuijst nemende heeft naer het monster
  ghesleghen, ende zijn huisvrauwe poghe doende om ghewijt water
  te nemen heeft den slach ghevat, waer door t'ghewijt
  water is ter aerden ghestort, maer zoo zij danof
  niet ghequetst en was, heeft opghestaen om te haelen
  het water twelck zij hadde ghehaelt uutte kercke
  van t'Clooster van Groeninghe twelck ghewijt was
  ter eeren van Onse Lieve Vrauwe in Groeninghe mette
  heilighe kersse van Atrecht, van welck water zij
  gaf een deel te drincken aenden attestant, twelcke
  ghedroncken hebbende ende zijn huisvrauwe ghegaen zijnde
  om vier te slaen heeft hij attestant ghezien aen het
  voethende van zijn coutse Onse Lieve Vrauwe al
  int witte met claerheijt, haer hair wesende als
  goudt met een cleen croonken op haer hooft ende een
  scherp neuseken, wit schoon ende rondt van aenzichte,
  de welcke anschauwende heeft terstont overluijt
  gheropen, ick zie Maria ick zie Maria, ende wiert
  zoo overghoten van tranen door blijtschap dat de
  zelve afliepen te kinne nederwaerts, zoo zaen zijn
  huisvrauwe t'licht brochte is Onse Lieve Vrauwe van
  hem verdwenen, zedert welcken tijt hij noint ghequollen
  en is gheweest van eenighe vervolghinghe ofte
  monsters, belovende dese zijne attestatie te ratificeren
  voor alle jugen dies verzocht zijnde, de welcke hij
  naer lecture heeft gheteeckent desen xiien oust xvic
  veertich onder staet zeker mercq ghecircumscribeert
  Jan van Neste
 • Jan van Neste filius Jans gheseijt hovenier meester metsenaer
  van stijle ende calck brandende buijten de Bisseghem
  poorte deser stede oudt lxvi jaeren verclaert bij eede
  dat hij inde maent van september 1636, met zijn
  huijsvrauwe savonts ghenomen hebbende het avontmael,
  is met haer ghegaen te ruste, alswanneer hij op
  het bedde wezende ontrent ten neghen uren voor dat
  hij in slaepe ghevallen is, heeft met vulle verstant
  ghezien voor zijn bedde staen een zeer lelick monster
  al zwart, twelck ziende zeijde, gaet van mij ghij boosen,
  ende zijn vuijst nemende heeft naer het monster
  ghesleghen, ende zijn huisvrauwe poghe doende om ghewijt water
  te nemen heeft den slach ghevat, waer door t'ghewijt
  water is ter aerden ghestort, maer zoo zij danof
  niet ghequetst en was, heeft opghestaen om te haelen
  het water twelck zij hadde ghehaelt uutte kercke
  van t'Clooster van Groeninghe twelck ghewijt was
  ter eeren van Onse Lieve Vrauwe in Groeninghe mette
  heilighe kersse van Atrecht, van welck water zij
  gaf een deel te drincken aenden attestant, twelcke
  ghedroncken hebbende ende zijn huisvrauwe ghegaen zijnde
  om vier te slaen heeft hij attestant ghezien aen het
  voethende van zijn coutse Onse Lieve Vrauwe al
  int witte met claerheijt, haer hair wesende als
  goudt met een cleen croonken op haer hooft ende een
  scherp neuseken, wit schoon ende rondt van aenzichte,
  de welcke anschauwende heeft terstont overluijt
  gheropen, ick zie Maria ick zie Maria, ende wiert
  zoo overghoten van tranen door blijtschap dat de
  zelve afliepen te kinne nederwaerts, zoo zaen zijn
  huisvrauwe t'licht brochte is Onse Lieve Vrauwe van
  hem verdwenen, zedert welcken tijt hij noint ghequollen
  en is gheweest van eenighe vervolghinghe ofte
  monsters, belovende dese zijne attestatie te ratificeren
  voor alle jugen dies verzocht zijnde, de welcke hij
  naer lecture heeft gheteeckent desen xiien oust xvic
  veertich onder staet zeker mercq ghecircumscribeert
  Jan van Neste
 • Jan van Neste filius Jans gheseijt hovenier meester metsenaer
  van stijle ende calck brandende buijten de Bisseghem
  poorte deser stede oudt lxvi jaeren verclaert bij eede
  dat hij inde maent van september 1636, met zijn
  huijsvrauwe savonts ghenomen hebbende het avontmael,
  is met haer ghegaen te ruste, alswanneer hij op
  het bedde wezende ontrent ten neghen uren voor dat
  hij in slaepe ghevallen is, heeft met vulle verstant
  ghezien voor zijn bedde staen een zeer lelick monster
  al zwart, twelck ziende zeijde, gaet van mij ghij boosen,
  ende zijn vuijst nemende heeft naer het monster
  ghesleghen, ende zijn huisvrauwe poghe doende om ghewijt water
  te nemen heeft den slach ghevat, waer door t'ghewijt
  water is ter aerden ghestort, maer zoo zij danof
  niet ghequetst en was, heeft opghestaen om te haelen
  het water twelck zij hadde ghehaelt uutte kercke
  van t'Clooster van Groeninghe twelck ghewijt was
  ter eeren van Onse Lieve Vrauwe in Groeninghe mette
  heilighe kersse van Atrecht, van welck water zij
  gaf een deel te drincken aenden attestant, twelcke
  ghedroncken hebbende ende zijn huisvrauwe ghegaen zijnde
  om vier te slaen heeft hij attestant ghezien aen het
  voethende van zijn coutse Onse Lieve Vrauwe al
  int witte met claerheijt, haer hair wesende als
  goudt met een cleen croonken op haer hooft ende een
  scherp neuseken, wit schoon ende rondt van aenzichte,
  de welcke anschauwende heeft terstont overluijt
  gheropen, ick zie Maria ick zie Maria, ende wiert
  zoo overghoten van tranen door blijtschap dat de
  zelve afliepen te kinne nederwaerts, zoo zaen zijn
  huisvrauwe t'licht brochte is Onse Lieve Vrauwe van
  hem verdwenen, zedert welcken tijt hij noint ghequollen
  en is gheweest van eenighe vervolghinghe ofte
  monsters, belovende dese zijne attestatie te ratificeren
  voor alle jugen dies verzocht zijnde, de welcke hij
  naer lecture heeft gheteeckent desen xiien oust xvic
  veertich onder staet zeker mercq ghecircumscribeert
  Jan van Neste
 • Jan van Neste filius Jans gheseijt hovenier meester metsenaer van stijle ende calck brandende buijten de Bisseghem poorte deser stede oudt lxvi jaeren verclaert bij eede dat hij inde maent van september 1636, met zijn huijsvrauwe savonts ghenomen hebbende het avontmael, is met haer ghegaen te ruste, alswanneer hij op het bedde wezende ontrent ten neghen uren voor dat hij in slaepe ghevallen is, heeft met vulle verstant ghezien voor zijn bedde staen een zeer lelick monster al zwart, twelck ziende zeijde, gaet van mij ghij boosen, ende zijn vuijst nemende heeft naer het monster ghesleghen, ende zijn huisvrauwe poghe doende om ghewijt water te nemen heeft den slach ghevat, waer door t'ghewijt water is ter aerden ghestort, maer zoo zij danof niet ghequetst en was, heeft opghestaen om te haelen het water twelck zij hadde ghehaelt uutte kercke van t'Clooster van Groeninghe twelck ghewijt was ter eeren van Onse Lieve Vrauwe in Groeninghe mette heilighe kersse van Atrecht, van welck water zij gaf een deel te drincken aenden attestant, twelcke ghedroncken hebbende ende zijn huisvrauwe ghegaen zijnde om vier te slaen heeft hij attestant ghezien aen het voethende van zijn coutse Onse Lieve Vrauwe al int witte met claerheijt, haer hair wesende als goudt met een cleen croonken op haer hooft ende een scherp neuseken, wit schoon ende rondt van aenzichte, de welcke anschauwende heeft terstont overluijt gheropen, ick zie Maria ick zie Maria, ende wiert zoo overghoten van tranen door blijtschap dat de zelve afliepen te kinne nederwaerts, zoo zaen zijn huisvrauwe t'licht brochte is Onse Lieve Vrauwe van hem verdwenen, zedert welcken tijt hij noint ghequollen en is gheweest van eenighe vervolghinghe ofte monsters, belovende dese zijne attestatie te ratificeren voor alle jugen dies verzocht zijnde, de welcke hij naer lecture heeft gheteeckent desen xiien oust xvic veertich onder staet zeker mercq ghecircumscribeert Jan van Neste

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!