Overslaan en naar de inhoud gaan

Burgerbrief als oudedagsvoorziening

Koopman Willem Berndts kan zijn burgerbrief van Nijmegen gebruiken in de handel. Voor zijn nakomelingen is de brief de toegang tot een goede oudedagsvoorziening in het Burgergasthuis.

niveau
 • Wij Borgermeesteren Schepenen ende Raedt der
  stadt Nijmeghen doen condt ende tuijghen dat
  Willem Berndts — onsen ingesetenen
  metborger jaer ende dach geweest is ende
  alnoch sijne stedige residentie in onser stadt
  is hebbende ende gebruijckende Ende
  heeft voor ons liefflick aen Godt gesworen
  dattet merck hieronder geschreven sijn selfs
  merck is Ende dat hij ondert decxsel
  van dien geene goederen op onser stadts
  rechten privilegien ende verdregen voorbij
  der heeren ende steden tollen voeren noch
  doen voeren en sal dan hem selffs ende sijne
  vrije metborgers toebehorende soo vrij wesende
  als hij selver die oock te vorens aen niemandt
  anders verlooft vercocht noch toegeseijt sijn
  Sonder argelist In warer oorconde hebben
  wij onser stadts secreet segel hierbenenden
  op doen drucken den ixe octobris anno xvi c
  vijffendedartich
  Ter ordonnantie mijner heeren
  Voorgenoemt

  W Klerck secretaris

  1723 den 8 Februari is de
  weduwe Wilhem Berns
  het Huys geaccordeert
 • Wij Borgermeesteren Schepenen ende Raedt der
  stadt Nijmeghen doen condt ende tuijghen dat
  Willem Berndts — onsen ingesetenen
  metborger jaer ende dach geweest is ende
  alnoch sijne stedige residentie in onser stadt
  is hebbende ende gebruijckende Ende
  heeft voor ons liefflick aen Godt gesworen
  dattet merck hieronder geschreven sijn selfs
  merck is Ende dat hij ondert decxsel
  van dien geene goederen op onser stadts
  rechten privilegien ende verdregen voorbij
  der heeren ende steden tollen voeren noch
  doen voeren en sal dan hem selffs ende sijne
  vrije metborgers toebehorende soo vrij wesende
  als hij selver die oock te vorens aen niemandt
  anders verlooft vercocht noch toegeseijt sijn
  Sonder argelist In warer oorconde hebben
  wij onser stadts secreet segel hierbenenden
  op doen drucken den ixe octobris anno xvi c
  vijffendedartich
  Ter ordonnantie mijner heeren
  Voorgenoemt

  W Klerck secretaris

  1723 den 8 Februari is de
  weduwe Wilhem Berns
  het Huys geaccordeert
 • Wij Borgermeesteren Schepenen ende Raedt der
  stadt Nijmeghen doen condt ende tuijghen dat
  Willem Berndts — onsen ingesetenen
  metborger jaer ende dach geweest is ende
  alnoch sijne stedige residentie in onser stadt
  is hebbende ende gebruijckende Ende
  heeft voor ons liefflick aen Godt gesworen
  dattet merck hieronder geschreven sijn selfs
  merck is Ende dat hij ondert decxsel
  van dien geene goederen op onser stadts
  rechten privilegien ende verdregen voorbij
  der heeren ende steden tollen voeren noch
  doen voeren en sal dan hem selffs ende sijne
  vrije metborgers toebehorende soo vrij wesende
  als hij selver die oock te vorens aen niemandt
  anders verlooft vercocht noch toegeseijt sijn
  Sonder argelist In warer oorconde hebben
  wij onser stadts secreet segel hierbenenden
  op doen drucken den ixe octobris anno xvi c
  vijffendedartich
  Ter ordonnantie mijner heeren
  Voorgenoemt

  W Klerck secretaris

  1723 den 8 Februari is de
  weduwe Wilhem Berns
  het Huys geaccordeert
 • Wij Borgermeesteren Schepenen ende Raedt der stadt Nijmeghen doen condt ende tuijghen dat Willem Berndts — onsen ingesetenen metborger jaer ende dach geweest is ende alnoch sijne stedige residentie in onser stadt is hebbende ende gebruijckende Ende heeft voor ons liefflick aen Godt gesworen dattet merck hieronder geschreven sijn selfs merck is Ende dat hij ondert decxsel van dien geene goederen op onser stadts rechten privilegien ende verdregen voorbij der heeren ende steden tollen voeren noch doen voeren en sal dan hem selffs ende sijne vrije metborgers toebehorende soo vrij wesende als hij selver die oock te vorens aen niemandt anders verlooft vercocht noch toegeseijt sijn Sonder argelist In warer oorconde hebben wij onser stadts secreet segel hierbenenden op doen drucken den ixe octobris anno xvi c vijffendedartich Ter ordonnantie mijner heeren Voorgenoemt W Klerck secretaris 1723 den 8 Februari is de weduwe Wilhem Berns het Huys geaccordeert

  Let hier op

  Transcribeer de handgeschreven tekst in principe zo letterlijk mogelijk.

  Voor een goede werking van de automatische controle van je invoer en om verschillen in werkwijzen tussen archiefdiensten en onderzoekers te voorkomen, zijn er een paar uitzonderingen op het letterlijk transcriberen afgesproken:

  • Typ een ij voor y, behalve wanneer het echt een y moet zijn (bv. Lyon of hypotheek).
  • Typ afkortingen zoveel mogelijk voluit, behalve bij (samengestelde) woorden die je ook zo uit zou spreken (bv. t'selve blijft dus t'selve en wordt geen het selve).
  • In de oorspronkelijke tekst worden woorden op diverse manieren, al dan niet met streepjes, haaltjes e.d. afgebroken, maar gebruik in je transcriptie altijd een min-
   teken, zoals in modern Nederlands.

  Verschillen tussen kleine letters en hoofdletters, spaties, regeleinden en witregels worden tijdens de controle genegeerd, maar probeer deze voor de leesbaarheid natuurlijk wel zo letterlijk mogelijk over te nemen.

  'Wat staat daer?' is nadrukkelijk bedoeld om het lezen van oude handschriften te oefenen, niet om het maken van transcripties te leren. Wil je over dat laatste meer uitleg? Lees verder >

  veel succes en plezier!