Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Schepenregister Antwerpen 1618 FR V fol. 106

Wie kan mij helpen aan een transcriptie? Ik lees hier Nicolaes Gillis, griffier van de lakenhal. Bij voorbaat dank!

Reacties (8)

René van Weeren zei op di, 03/19/2024 - 15:33

De bijlage ontbreekt.

Alexander Thijs zei op di, 03/19/2024 - 15:37

Excuses, hierbij de bijlage. 

Alexander Thijs zei op di, 03/19/2024 - 15:38

Fol. 106v. 

Alexander Thijs zei op ma, 03/25/2024 - 11:38

Ik zie hier ook weer de namen Quignet en Speckhouders naast mr Nicolaes Gillis. Ik waardeer zeer een transcriptie!

Alexander Thijs zei op di, 03/26/2024 - 15:51

Hierbij alvast mijn poging tot transcriptie (deze was voor mij erg moeilijk). Graag correcties en aanvullingen. Het lijkt mij te relateren aan Schepenregister 1619 V ff. 15r-16r (zie https://watstaatdaer.nl/forum/schepenregister-antwerpen-schepenregister… ).

 

Schepenregister Antwerpen 1618 FR V fol. 106

106r
In de kantlijn:
H. van Spangen

+
onhort malt etadt sijne
[doorgehaald]
en tntere
diemits heme
minderjarichhe
theur vercichs hebben
buebij van vanie
etatie en[de] de v[oor]s.
quant cn intres

DeMerre

Pvp.

Vol 20 fol 281
Vol 21 folio
126

Mr Niclaes Gillis Greffier van[de] Laeck[en]halle deser
stadt als actie ende transport hebben van penickt (?)
Quinget Henricxssone wijlen dair moeder aff was jonffr[ouw]e
Anna Speckhouwers Cristoffel was, van alle en[de] de …
onroeren[de] ende erffelick goeden achtegelaeten bij den voors. wijlen
Cristoffel Spreckhouwers sijn[de] grootvader ende bij de v[oor]s.
zijn mede in tochte beselen geweest zijnde gepasseert
tvoors. transport voor schepen deser stadt op den 23 mert (?) 1615
Gasste (?) ten .. ende in afftene rechte Cristoffel en[de] Susanna
Quinget + in Anna Quinget en[de] Jans de Keijser harpman, In te
Leraet ende Maria Hercke dair oock moeder aff was
de voors. j[onffrouwe] Anna Speckhouwers + soo ttheken behoeve
als tot behoeve van Hans Hercke hennen broeder. Den
sevenste deel en[de] aff de voors. erftaemen de reste seste
sevenste deele zijn toebehooren van een huis met een
winckel en[de] vloer voecken plaetje pompe regenbacke
twee hangende camers drije oppekamers twee
schooren solders also (?) schillsilder met weldubbe
diverse kelders daeropp den eene ts liggen[de] onderstraete
en[de] dat met afsulcke gerechtiched ende scluntuyts
sooverre ’tselve eenige subject ware gronde en[de]
alle de trebel gestaen en[de] gelegen inde Wolstraet opden
hoeck van d’oude Wage, welck voors. huys in ter
tijt bewoont wort bij Jacques Macquiseel die daer

 

Vuytgehangen heer het Zarazijens hooft, met noch eene
huys daeracher aengestaen commen[de] op d’oude Wage
oock hebben[de] en kaecken plaetse pompe en[de] borneput
met divese schoone bovehaver solders en[de] kelders met
oock eender williuwe goonde en[de] allen den twee[de] sijnde
eertijts geweest dachtehuis van v[oor]s. huyse, gelyckende
Palle der manien de voors. huys achtergelaten in bij
wijlen de voors. Cristoffel Speckhouwers die v[oor]s. voorhuijs
en[de] dene en[de] achtehuyse opden 14 Januari 1558 tgest

P[iete]r van Walke coopman alhier gekocht en[de] geteghelt

 

106v

In de kantlijn:
Bonum

…deRommntelchen
vershuyse hoochst
en[de] voors. profijte
wegh sochev…
de…self …
en[de] estelen daselve
te deselve vrijdagh
te vrijde vrijdaegs
naer dese stadt
ende yegen ,, nair
[doorgehaald]
bij pris
en[de] mesche geswooren
v….
als dop vuytech
ende vecht coper
ende yegenaer
ende hoogste bieder
ende necht veromme
baden den copene
peenselve…
ende …
guyve voorde soonalf
en[de] 370 gul[den] erfe
nae luyt sal
bepcellen cass
est


zijnde de selve huyse  de voors. j[onffrouwe] Anna Speckhouwers en[de] …
die socht ende heme finden voor da propnetht en[de] erffelijckere
aengetavelen ende te deele gevallen in scheydinge en[de] deylingen
gepessellr van schepen deser stadt opden 15 julij 1595 tgest
Cristoffel Speckhouwers han tweede en[de] consoren, alnaer
uyt de brieken en[de] bescheeden etc (?) aff sijn[de] an[no] (?) alstaemers (?) met
oudgelende als nij verstruden tsjaer elffen van
de somme van vijffhondert drije gulden XI 3 st deser
als voors. erffgebere voor een wert
deel boven de lasten coppen vuyten gan hebben competes
vieg de repartitie en[de] aff gemaect, ende die hij
mits des bekende ontfangen te hebben over noch
XII gul[dens] twee stuyvers een vest ses mijten goet van
goude en[de] waervan gewichte st de welcke daervan
h[aa]r anderen ganck boven ende gepelent leeg gel….
dach alve jare den XXVIIen april, aff deser jaer
rwn vallen ende veschijn[de] sal den XXVIIen april 1619 naer’t
te waeren vuythangt (?) ende v[oor]s. jaer deser stadt te
saeck en[de] kelder sonder straet, vertan… in ’t geheel
op vuytgaende, het gebest deel vanwelck voors. ghins
de voors. estaen qui eten cumparualum (?)geleest hebben
ende geleeffd mits … 27 april [doorgehaald]
warmde sij tieletsesdeel van huyse aenwelke hebben
voordam eenwel daers jaeren te geldene en[de] te betaelen
sonder een Dud oock sonder op cooper dat de
voerseffnemen nochte omme naer… t seste naest
jaer der verselft wers erfstaet voors. niet op sal oft en
selx mogen leste noch quit maer wel daer naer en[de]
alsdg thondert peyder nnoh [doorgehaald]  mette helft dese
te maeken elck peren[de] veraff met sesthiende pern de
muns… en[de] met versche renten dve omme dat de XII
betgeler ende sijne naeco… van hander selve met
tvat gehouden ende verschet, sonder syn en[de] blijven talle dass
soo hebben de voors. alsfren omme de meeder sekersit tot
helft ½  deel bij hij als boven teurgenooen met verboon
… 6/7 deelen et ….
Berep… R. Fabri Nona May 1618

Alexander Thijs zei op ma, 04/01/2024 - 11:06

Ik heb weer mijn best gedaan mijzelf te verbeteren, maar de tekst is zo moeilijk dat ik vrees dat naast de dik gedrukte woorden er nog wel meer onduidelijkheden in zitten. De margetekst is ook hier het moeilijkst. Ik hoop dat er reacties met correcties en aanvullingen komen, dat waardeer ik zeer!

106r
In de kantlijn:
H. van Spangen

+
onhort malt etadt sijn[e]
cum tutore
[doorgehaald]
die nyts heme
minderjarichhe
theur v[er]ciche hebben
buebij van vanie
etatie en[de] de v[oor]s.
man cum tutore

De Merre

Pvp.

Vol. 20 fol. 281
Vol. 21 folio
126

Mr Niclaes Gillis Greffier van[de] Laeck[en]halle deser
stadt als actie ende transport hebben van peknick
Quinget Henricxssone wijlen dair moeder aff was jonffr[ouw]e
Anna Speckhouwers Cristoffel was, van alle en[de] de drye
onroeren[de] ende erffelick goeden achtegelaeten bij den voors. wijlen
Cristoffel Spreckhouwers sijn[de] grootvader ende bij de v[oor]s.
zijn mede in tochte beselen geweest zijnde gepasseert
tvoors. transport voor schepen deser stadt op den 23 mert 1615
geassisteert ende is actien rechte Cristoffel en[de] Susanna
Quinget + in Anna Quinget en[de] Jans de Keijser harpman. Item
Leraet ende Maria Hercke dair oock moeder aff was
de voors. j[onffrouwe] Anna Speckhouwers + soo ttheken behoeve
als tot behoeve van Hans Hercke hennen broeder. Den
sevenste deel en[de] aff de voors. erftaemen de reste seste
sevenste deele zijn toebehooren van een huis met een
winckel en[de] vloer voecken plaetje pompe regenbacke
twee hangende camers drye oppekamers twee
schooren solders ende also schillsilder met weldubbe
diverse kelders daeropp den eene ts liggen[de] onderstraete
en[de] dat met afsulcke gerechtiched ende scluntuyts
sooverre ’tselve eenige subject ware gronde en[de]
alle de trebel gestaen en[de] gelegen inde Wolstraet opden
hoeck van d’oude Wage, welck voors. huys in ter
tijt bewoont wort bij Jacques Macquiseel die daer
vuytgehangen heeft het Zarazijens hooft, met noch eene
huys daeracher aengestaen commen[de] op d’oude Wage
oock hebben[de] en kaecken plaetse pompe en[de] borneput
met divese schoone bovehaver solders en[de] kelders met
oock eender williuwe gronde en[de] allen den twee[de] sijnde
eertijts geweest dachtehuis van v[oor]s. huyse, gelijckende
is alle der manieren de voors. huys achtergelaten in bij
wijlen de voors. Cristoffel Speckhouwers die v[oor]s. voorhuijs
en[de] dene en[de] achterhuyse opden 14 Januari 1558 tgest
P[iete]r van Walke coopman alhier gekocht en[de] geteghelt

106v

In de kantlijn:
Bonum

IIc…deRommntelchen
v[oor]s. huyse ten hoochste
en[de] voors. profijte
te wegh sochev…
de v[oor]s. elf stuyvers
en[de] estelen daselve
te deselve vrijdagh
te vrijde vrijdaegs
naer dese stadt
ende yegen ,, nair
[doorgehaald]
bij pris
en[de] mesche geswooren
v….
als dop vuytech
en[de] vecht coper
en[de] yegenaer
wall assaslyn
en[de] hoogste bieder
en[de] noch [ver]omme
baden den copene
peenselve…
en[de] …
de v[oor]s. suf…
grijne voor de soo mal
en[de] 370 gul[den] erfl[ijck]
nae luyt sal
….
est


zijnde de selve huyse  de voors. j[onffrouwe] Anna Speckhouwers en[de]
die socht ende heme finden voor da propnetht en[de] erffelijckere
aengetavelen ende te deele gevallen in scheydinge en[de] deylingen
gepessellr van schepen deser stadt opden 15 julij 1595 tgest
Cristoffel Speckhouwers han tweede en[de] consoren, alnaer
uyt de brieken en[de] bescheeden en[de] aff sijn[de] ap alstaemers met
oudgelende als nij verstruden tsjaer elffen van
de somme van vijffhondert drije gulden XI 3 st deser
als voors. erffgebere voor een wert
deel boven de lasten coppen vuyten gan hebben competes
en[de] yegenlekyuaer vieg de repartitie en[de] aff gemaect, ende die hij
mits des bekende ontfangen te hebben over noch
XII gul[dens] twee stuyvers een vest ses mijten goet van
goude en[de] waervan gewichte st de welcke daervan
h[aa]r anderen ganck boven ende gepelent leeg gel….
dach alve jare den XXVIIen april, aff deser jaer
rwn vallen ende veschijn[de] sal den XXVIIen april 1619 naer’t
te waeren vuythangt (?) ende v[oor]s. jaer deser stadt te
saeck en[de] kelder sonder straet, v[er]tan… in ’t geheel
op vuytgaende, het gebest deel vanwelck voors. chijns
de voors. estaen qui etiam comparuerunt geleest hebben
ende geleeffd mits den v[oor]s.27 april [doorgehaald]
warmde sij tieletsesdeel van huyse aenwelke hebben
voordam eenwel daers jaeren te geldene en[de] te betaelen
sonder een Dud oock sonder op cooper dat de
voerseffnemen nochte omme naecomende is seste naest
jaer der verselft wers erfstaet voors. niet op sal oft en
selx mogen leste noch quit maer wel daer naer en[de]
alsdg thondert peyder nnoh [doorgehaald]  mette helft dese
te maeken elck peren[de] veraff met sesthiende penn[icke] de
mant v[oor]s. en[de] met versche renten ene omme dat de XII
restgeler ende sijne naeco… van hander selve met
te vat gehouden ende verschet, sonder sijn en[de] blijven talle dass
soo hebben de voors. alsfren omme de meeder sekersit tot
helft ½  deel bij hij als boven teurgenooen met verboon
… 6/7 deelen et ….

In de kantlijn:
Poat jelt is.5.
5.. rhs.
Becessnis R. Fabri

Nona May 1618

Michel G. zei op wo, 04/03/2024 - 12:17

Vanaf "te waerne" op f°106v raak ik de draad kwijt en wordt het handschrift er ook niet leesbaarder op.
De tekst in de kantlijn heb ik gelijk op de juiste plaats in de tekst ingevoegd.

106r

Mr Niclaes Gillis Greffier van[de] Laeck[en]halle deser
stadt als actie ende transport hebbende van Henrick
Quinget Henricxssone wijlen dair moeder aff was jouffr[ouw]e
Anna Speckhouwers Cristoffelsdochter was, van alle de
onroeren[de] ende erffelick goeden achtergelaeten bij den voors. wijlen
Cristoffel Speckhouwers sijnen grootvader ende bij de v[oor]s.
zijne moeder in tochte beseten geweest zijnde gepasseert
tvoors. transport voor schepenen deser stadt op den 23 decembris 1615
gaff terve ende in erfelijcke rechte Cristoffel en[de] Susanne
Quinget <ongehout(?) maer ....... sijnde cum tutore >jouffrouwe Anna Quinget en[de] Jans de Keijser haren man. Item
Lenaert ende Maria Hercke daer moeder aff was
de voors. jouffrouwe Anna Speckhouwers <<die mits henne
minderjaricheyt
te houe(?) vercregen hebben
brieven van venie
etati ende de vs
..... cum tutore>> soo tot hennen behoeve
als tot behoeve van Hans Hercke ^oock^ hennen broeder. Den
sevenste deel (daer aff de voors. erffnemeren de resterende ses
sevenste deelen zijn toebehoorende) van een huis met een
winckel en[de] vloere coeckene plaetse pompe regenbacke
twee hangende camers drye opperkamers twee
schoone solders ende eenen scheersolder met weerdribbe
diverse kelders daeraff den eenen is liggen[de] onder straete
en[de] dat met afsulcke gerechticheden ende servituyten
soo verre ’tselve eenige subject ware gronde en[de]
allen den toebehoorten gestaen en[de] gelegen inde Wolstraete opden
hoeck van d’oude Wage, welck voors. huys nu ter
tijt bewoont wort bij Jacques Macquereel die daer
vuytgehangen heeft het Zarazijens hooft, met noch eene
huys daer acher aene gestaen commen[de] op d’oude Wage
oock hebben[de] een kuecken plaetse pompe en[de] borneput
met diverse schoone bovecamers solders en[de] kelders met
oock eener weerdribbe gronde en[de] allen den toebehoorten sijnde
eertijts geweest dachterhuijs vande v[oor]s. huyse, gelijck ende
in alle de manieren de voors. huysen achtergelaten sijn bij
wijlen de voors. Cristoffel Speckhouwers die v[oor]s. voorhuijs
en[de] derve en[de] achterhuyse opden 14 Januari 1558 tegens
P[iete]r vande Walle coopman alhier gecocht en[de] gecregen heeft

106v

zijnde de selve huyse  de voors. j[ouffrouwe] Anna Speckhouwers en[de] …
de tocht ende henne kinderen voor de proprieteyt en[de] erffelijckeyt
aengecavelt ende te deele bevallen in scheydinge en[de] deylinge
gepasseert voor schepenen deser stadt opden 15 julij 1595 tegens
Cristoffel Speckhouwers haren vader en[de] consoorten, al naer
luyt de brieven en[de] bescheeden daer aff sijn[de] aende erffnemers mede
overgelevert #
# wederomme welck
vs huyse ten hoochsten
ende meesten proffijt
te brengene so hebben
de vs erffnemeren
ende erffgever deselve
tot diverse vrijdagen
ter vrije vrijdaechs
merct deser stadt
eenen yegelijck even nae
bij P..s
Vande Mersche gesworen
oudecleercooper
alhier doen uuytcoopen
ende veylen te coope
ende yegelijck even nae
waer aff als leste
ende hoochste verdierder
ende meest daeromme
biedende den coop ende
palmslach ontfangen
ende behouden(?) heeft
de vs Susanne
Quinget voor de somme
van 370 guldens erflijck
naer luijt de
coopcedulle daer aff sijnde# als wij verstonden tsjaers erffelijck voor
de somme van vijffhondert drije gulden XI½ st ....
den voors. erffgevere voor een sevenste
deel boven de lasten daeroppe uuytgegaen hebbende competerende
volgende de repartitie daeraff gemaect, ende die hij
mits desen bekende ontfangen te hebben omme noch
XII gul[dens] twee stuyvers een blanc(?) ses mijten goet van
goude en[de] swaer van gewichte ofte de weerde daervan
in anderen ganckbaren ende gepermitteerden gelde naer advenant
Dandum alle jare den XXVIIen april, daeraff deerste jaer
rente vallen ende veschijnen sal den XXVIIen april 1619 naest[commende?]
te waerne uuytg.... ende ...  ...  sjaers deser stadt te
saeck ... kelder onder straete daer jaerlijcx int geheel
op vuytgaende, het sevenste deel van welck voornoemde chijns
de voors. erffnemeren(?) qui etiam comparuerunt geloeft hebben
ende geloeffden mits desen ... vs.27 april [doorgehaald]
als wanneer sij tsevenste deel vande vs huyse aenveert hebben
voordaene eewelijck duerende jaerlijcx te geldene en[de] te betaelene
sonder etc. Ende oock sonder etc.  ..... dat de
vs erffnemeren noch henne naecomelingen in sesse naestcomende
jaren de vs erffgevers erffrente(?) voorg. niet sal af en
selen mogen lossen noch quiten maer wel daer naer en[de]
alsdan thender goeyder moeyten metter helft daer aff
te maele elcken penninck daeraff met sesthiene penningen den
munten v[oor]s. en[de] met verschenender renten ende omme dat de vs
erffgever(??) ende sijne naecomelingen van hender vs erff....
te bat gehouden ende versekert sonder sijn .... tallen dagen
soo hebben de voors.erff.... omme der meerder sekerheyt tot
het vs 1/7 deel ............ als boven ..... genomen met verhoo...
henne resterende 6/7 deelen et ulterius se et sua

Alexander Thijs zei op wo, 04/03/2024 - 15:26

Petje af Michel dat jij zo veel meer hebt kunnen invullen en corrigeren! Heel veel dank voor alle tijd die dit jou heeft gekost.

Ik vroeg me nog af wat de beste transcriptie is voor vuythangt (zoals het er staat) of uuythangt (zoals het denk ik wordt bedoeld).

1. Ik heb nog één kant van een folio dat ik nog probeer te vervolmaken. Ik heb zelf vandaag nog wat verbeteringen kunnen aanbrengen, zie de laatste post met mijn vragen op https://watstaatdaer.nl/forum/collectanea-1621-1635-antwerpen .

Ik probeer deze tekst ook te begrijpen, maar voor mij nog onduidelijk wat nu precies de datum van verkoop is geweest.

2. Daarnaast heb ik nog een akte waar ik nu ver ben gevorderd met correcties, maar waar nog stukjes een betere invulling behoeven, zie mijn laatste post op: https://watstaatdaer.nl/forum/graag-correcties-huis-aan-kipdorp-gekocht…

Dit is voor mij een hele belangrijke tekst omdat dit het huis is dat mr. Nicolaes Gillis aan het Kipdorp in Antwerpen kocht. Het betrof een dubbel huis, eertijds geheten De Cra(e)yenborch en 't Spo(o)rken, maar indertijd stond al op het uithangbord De Penne en 't Caerdeken.

Ik was ook even gaan kijken wat deze huisnamen zouden kunnen betekenen. Ik ben ze niet tegengekomen in Van Lennep. Zo ver ik nu heb kunnen opzoeken betekent 'spoorken' een stok met scherpe ijzeren punt dat gebruikt werd in de maaltijdbereiding (zie Ferro 2018,  p. 119 n. 65) en Caerdeken als verkleinwoord van caerde zou kunnen duiden op een kaardekam. Ik neem aan dat De Penne gewoon van een schrijfpen komt? En Crayenborch verwijst naar een kraai?

Bij voorbaat zeer veel dank voor alle geboden hulp!

Van Lennep en Ter Gouw 1868
Jacob van Lennep en Jan ter Gouw, De uithangteekens. In verband met geschiedenis en volksleven beschouwd, 2 delen, Leiden 1868

Ferro 2018
Rudolf Nunes Ferro, ‘Konfijt- en Keukenrecepten van het Huys te Warmont. Receptenboek uit de zeventiende eeuw afkomstig uit het Hertogelijk Archief in Edingen’, uitgave van: TERROIR, het driemaandelijks tijdschrift van de Academie voor de Streekgebonden Gastronomie 33 (2018) nr. 2, aflevering nr. 131

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.