Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Graag correcties Huis aan Kipdorp gekocht door mr. Nicolaes Gillis

Ik heb mijn best gedaan op navolgende transcriptie. Het is zeer belangrijk voor mijn onderzoek, ik hoop dat het volledig kan worden nagekeken. Bij voorbaat zeer veel dank!

Felix-Archief Antwerpen. Schepenregister, Isadfiche: BE SA 167146, inv.nr.: SR#413, 1594 register MN II (ff. 146v-147v).

146v

In de kantlijn:
S Je…b IV
TGerarts

Jaspar Roeloffs Anthonissss[one]e d[aer] moeder aff is jouffrouwe
Josyna Bergaigne, ende Cornelis Deyns versse en[de] als
man en[de] noecboect van jouffr[ouw]e Franchoyse Bergaigne
diesn Jiesyna Vecminck ende geloertvetdnaven
gay v[er]voor steckink ende, bekenden en[de]
verclaerden, al oft soo dat mr. Bernardijn
Bergaigne
gesworen advocaet alhier opten XIIIen [13e]
augusti lestleden verclaert heeft den coop ende
palmslach den huyssen genaempt Craeyenborch ende
Sporken, gestaen en[de] gelegen in[’]t Kipdorp alhier ontfangen
en[de] gedaen te hebbene soo tot zijnen als tot hen comparanten
behoeve. Dat nochtans zij comparanten aen[de] selven
coop, nyetegnstaende zij [m]etten voorsz[eyde] Bemardijn
Bergaigne, opten VIIen [7e] septembris a[nn]o dryentnegentigh
van mijn[en] heere den Amptman deser stadt uuyt crachte van
zijn[en] offitie v[er]sone gegoeyt en[de] geerft zijn van eygenrecht
nochacte ter saken van dijn en pretenderen nachen hebben
in peeure manieren, noch oock schade op laste van[de]
selve huyssen en zijn verwachtende, v[er]affrenniceren
mits dess tot behoeve van voorsz[eyde] mr. Bernardijn Bergaigne
gel[ijck] deselve Bergaigne mede comparerende tselve accepteerde

XXIIII [24] martij 1594

147r

In de kantlijn:
Voorsz.
zoo voor hen selven
et inde name van
Germijn Bergaigne
zijn[en] broeder te sooni..
repule, Jaspar
Roeloffs Anthonisss[on]e
met jo[uffrouwe] Jozijne Bergaigne
zijne moedere
Cornelis Deyns met
jo[uffrouwe] Franchoyse en[de] nu
Henrick Cockaert metten
jo[uffrouwe] Catharina Bergaigne
zijn[en] jouffrouwe, alle
de welcke sijhine
Janne Vecvinck ende
gecochte te vername
hen v[er]voor sterck
makende indyer
qualiteyt
die vijfffz.

 

Mr. Bernardijn Bergaigne, gesworen advocaet
alhier vercocht omme eene somme gelts ech
Niclase Gillis, gedswooren greffier opde lakenhalle
alhier, [speciaal tekentje?] jouffrouwe Elysabeth Nicolaj [of: Nicolaij /Nicolay?] zijn[en] huysvrouwe
twee huysen voor aent strate metten achterhuyse,
gronde ende toebehoorten, geheten Craeyenborch ende
[‘]t Spoorken, daer tertijt uuytsteeckt De Penne
ende [‘]t Caerdeken, gestaen en[de] gelegen in[‘]t Kipdorp alhier,
tusschen de huyssinge ende erve van[de] Goidtshuyse
van[de] Throon
oostwaerts, ende Anthonis de Vos huys
en[de] erve pala westwaerts, commende achter
suytwaerts aen Gilleberts van Schoonbeke erve was,
gel[ijck] en[de] in alle der manieren hij comparant inde voorsz[eyde]
qualiteyt bij jonckeren Niclaes van Stenbor onsen mede
scepen inde weth alhier als stadthouder van heeren Janne
Damant riddere Amptman
des[er] stadt opten VIIen [7e] septembris
lestleden [doorgehaalde tekst]. In de voorsz[eyde] twee huysen gegoeyt
en[de] geerft zijn prout l[itte]r[a]e quas tradidit. Droegh op een
tewaerne op XX stuyvers erffl[ick] aen diversche persoonen
ende goidtshuysen. Item XXIIII [24] gul[dens] erfl[ick] Rogier Clarisse.
Item XII [12] gul[dens] erfl[ick] Aert Matthelissens. Item XX gul[dens]
erfl[ick] Hans Daens. Item  XXXII [32] gul[dens] erfl[ick] Pieter
Sneeuwater
qualitate qua. Item XII [12] gul[dens] erfl[ick] Adam
Santernel
, ende VIII [8] gul[dens] erfl[ick] jouffrouwe Anna
Moelenbroeck
djaerlijcx uuytgaende prout l[itte]r[a]e / [doorgehaalde tekst]
[doorgehaalde tekst], selve desen voorn[oemde] commen en[de] laste hebben

In de kantlijn:
So
bedragende t[u]ss[ch]en
elfhondert ende
negen carolus gul[dens]
erfl[ick]

geloeft en[de] geloeftden mits desen, de voorsz[eyde] cooperen qui
etiam comparuerunt van Kersmisse restede aff wanneer
zij de voorsz[eyde] huyse aervudrt hebben voordane eeuwel[ick]
duerende  jaerl[icx] te gelden ende te betalene soude etc.

147v

De voorsz[eyde] huysen ende voordane hen selve en[de] alle gekend
andere goeden ruerende ende onruerende sij guldendij
en[de] toecommelicke v[er]voor verbindende ende te panden
settende. Behoudens dat dese voorsz[eyde] twee huysen
medepandt zijn over sekeren commeren en[de] h rnpen, dukene
betaelen moet uuyt andere huyse her bij gelegen, sonder
cost oft last van dese voorsz[eyde] huyse. Sonder argelist.
En[de] waert dat den voorsz[eyde] coopers oft hennen nacomel[ingen]
bij voorn[oemde] coop opdragt waernisse oft claerisse voorsz[eyde]
hen aff naemaesen iet gebrake, dat gelaethebben
voorsz[eyde] comparanten is in[de]eygen name altijt wel en[de]
volcomel[ick] op te rechtene ende te voldoene, verbandere
v[er]voor hen selven en[de] alle drye goeden ruerende ende
onruerende jegenwoirdige ende toecommende.
[doorgehaald: Sonder argelist.] Gelovende voorts de voorsz[eyde]
comparant dese goedenisse bijnnen den tijt van sessen
maekden naestcommende behoorl[icke] ende wetten te doen
adroyeren en[de] approberen bij elcken van[de] personen hiervoren
genomineert en[de] v[er]vangen als hrs… confoirten wesende tot
wijlens behoeve sij comparant den palmslach van[de] voorsz[eyde]
huyssinge ter vrijdaegs merct ontfangen en[de] huysen
here den Amptman gegoeyt is, met renunciatie van
alle voor der actien op en[de] totte voorsz[eyde] huysen,
tsotget…  II ap[ri]lis 1594

 

Leesaanwijzingen:
prout litterae quas tradidit: volgens de brief die hij heeft afgeleverd
qui etiam comparuerunt: die ook compareerden/verschenen

Reacties (11)

Alexander Thijs zei op ma, 04/01/2024 - 11:45

147r

Alexander Thijs zei op ma, 04/01/2024 - 11:45

147v

Alessia zei op ma, 04/01/2024 - 18:22

Bij de eerste afbeelding en bijbehorende transcriptie suggereer ik de volgende veranderingen.

man en[de] noecboect van —> man en momboire van

voor steckink ende —> voor sterckmakende

peeure manieren —> haeere manieren

v[er]affrenniceren —> datt reminicieren

 

Alessia zei op ma, 04/01/2024 - 18:30

Of bij nader inzien, aff reminicieren.

Alexander Thijs zei op ma, 04/01/2024 - 19:27

Hartelijk dank Alessia! Zo zijn we weer een stukje verder. Dankzij jouw oplossing zie ik nu ook dat het tekentje voor de door jouw gevonden 'aff reminicieren' niet 'ver' maar 'daer' moet zijn, want we zien het ook in de eerste regel: daer moeder aff was. Vanwege de bekende formulering had ik zonder er bij stil te staan al 'daer' genoteerd.

Dus: d[aer]aff reminicieren

en: hem d[aer]voor sterckmakende

In de 6e regel van onder zie we hetzelfde tekentje en dat maakt de transcrciptie nu een stuk makkelijker:
zijn[en] offitie d[aer]inne vergoeyt.

Mogelijk dat het tekentje dat voor 'ver' staat wel in regel 4 voorkomt. De laatste woorden van regel 4 denk ik dan misschien op te lossen met: geloefte te [ver]nemen?

De begin-m in het door jou opgeloste momboire is dezelfde als het enerlaatste woord van de 5e regel van onder. Deze kan ik nu oplossen met: mochen.

Zo is al veel van het eerste blad, 146v opgelost, maar:

Wat zou er na Cornelis Deyns uit regel 2 staan?
En waarmee begint de margetekst?

Alexander Thijs zei op di, 04/02/2024 - 19:38

Na lang puzzelen denk ik dat na Deyns 'verschenen[de]' staat en voor regel 4 heb ik een totaal andere invulling gevonden:

Jaspar Roeloffs Anthonissss[one]e d[aer] moeder aff is jouffrouwe
Josyna Bergaigne, ende Cornelis Deyns verschenen[de] als
man en[de] momboire van jouffr[ouw]e Franchoyse Bergaigne
die hij hierinne vermaik[en] ende geloeffde te v[er]aamen
hem d[aer]voor sterckmakende, bekenden en[de]

Ik verbeter mijzelf ook in:

147r

Mr. Bernardijn Bergaigne, gesworen advocaet
alhier vercocht omme eene somme gelts etc.

147v

De voorsz[eyde] huysen ende voordane hen selve en[de] alle gekend
andere goeden ruerende ende onruerende jegenwoirdige
en[de] toecommende v[er]voor verbindende ende te pande

genomineert en[de] v[er]vangen als zijn[en] consoirten wesende tot

Maar wat staat er in:
 

147r

In de kantlijn:
Voorsz.
zoo voor hen selven
et inde name van
Germijn Bergaigne
zijn[en] broeder te sooni..
repule,
Jaspar

En wat zijn de dik gedrukte woorden in:
en[de] erve pala westwaerts, commende achter

147v
medepandt zijn over sekeren commeren en[de] h rnpen, dukene

alle voor der actien op en[de] totte voorsz[eyde] huysen,
tsotget…  II ap[ri]lis 1594

Bij voorbaat veel dank voor de oplossingen!

Alexander Thijs zei op do, 04/04/2024 - 22:15

Het laatste woord van regel 5 lijkt mij nu ‘dienen’:

medepandt zijn over sekeren commeren en[de] s ruten dienen
betaelen moet uuyt andere huyse her bij gelegen, sonder

maar het woord ervoor (dikgedrukt) weet ik nog niet. 
 

Alle hulp welkom om tot een juiste invulling te komen en ik waardeer zeer correcties op mijn transcriptie!

René van Weeren zei op vr, 04/05/2024 - 09:05

Hierbij mijn versie met de margeaantekeningen waar van toepassing gevoegd in de lopende tekst. Aanpassingen in cursief, nog een paar open stukjes

In de linkermarge:
Stenbor
TGerarts

Jaspar Roeloffs Anthonissss[one]e d[aer] moeder aff is jonffrouwe
Josijna Bergaigne, ende Cornelis Deis p[ro] se en[de] als
man en[de] momboire van jonffr[ouw]e Franchoyse Bergaigne
die hij hierinne vervinck ende geloeffde te v[er]namen
hem d[aer]voor sterckmakende, bekenden en[de]
verclaerden, al ist soo dat mr. Bernardijn
Bergaigne gesworen advocaet alhier opten XIIIen [13e]
augusti lestleden verclaert heeft den coop ende
palmslach van[den] huyssen genaempt Craeyenborch ende
Sporken, gestaen en[de] gelegen in[’]t Kipdorp alhier ontfangen
en[de] gedaen te hebbene soo tot zijnen als tot hen comparanten
behoeve. Dat nochtans zij comparanten aen[den] selven
coop, nyetegenstaende zij [m]etten voorsz[eyde] Bernardijn
Bergaigne, opten VIIen [7e] septembris a[nn]o dryentnegentigh
bij mijn[en] heere den Amptman deser stadt uuyt crachte van
zijn[en] offitie d[aer]inne gegoeyt en[de] geerft zijn van eygenrecht
noch actie ter saken van dyen en pretenderen noch en hebben
in geenre manieren, noch oock schade oft bate van[den]
selve huyss[ing]en en zijn verwachtende, da[er]aff renuncieren[de]
mits des[en] tot behoeve van[den] voorsz[eyde] mr. Bernardijn Bergaigne
gel[ijck] deselve Bergaigne mede comparerende tselve accepteerde

XXIIII [24] martij 1594

147r

Mr. Bernardijn Bergaigne, gesworen advocaet
alhier vercocht omme eene somme gelts etc
Niclase Gillis, gesworen greffier opde lakenhalle
alhier, #
# zoo voor hem selven / als inden name van / Germijn Bergaigne
zijn[en] broeder te Roomen / ..., Jaspar / Roeloffs Anthonisss[on]e
met jonffrouwe] Jozijne Bergaigne / zijne moedere / Cornelis Deis met
jo[nffrouwe] Franchoyse Bergaigne / zijn[en]> huysvr[ouwe] en[de] mr.
Henrick Cockaert  / jo[nffrouwe] Catharina Bergaigne / zijn[en] huysvr[ouwe], alle
de welcke hij hier-/inne vervinck ende / geloeffde te vername
hem d[aer]voor sterck] / makende in dyer / qualiteyt
De Visschere
en[de] jonffrouwe Elysabeth Nicolai zijn huysvrouwe
twee huysen voor aent strate metten achterhuysen,
gronde ende toebehoorten, geheeten Craeyenborch ende
[‘]t Spoorken, daer nu tertijt uuytsteeckt De Penne
ende [‘]t Caerdeken, gestaen en[de] gelegen in[‘]t Kipdorp alhier,
tusschen de huyssinge ende erve van[den] Goidtshuyse
van[den] Throon oostwaerts, ende Anthonis de Vos huys
en[de] erve ex a[lter]a westwaerts, commende achter
suytwaerts aen Gilleberts van Schoonbeke erve was,
gel[ijck] en[de] in alle der manieren hij comparant inde voorsz[eyde]
qualiteyt bij jonckeren Niclaes van Stenbor onsen mede
scepen inde weth alhier als stadthouder van heeren Janne
Damant riddere Amptman des[er] stadt opten VIIen [7e] septembris
lestleden gegoeyt en[de] geerft in de voorsz[eyde] twee huysen gegoeyt
en[de] geerft zijn prout l[itte]r[a]e quas tradidit. Droegh op etc.
te waerne op XX [20] stuyvers erffl[ick] aen diversche persoonen
ende Goidtshuysen. Item XXIIII [24] gul[dens] erffl[ick] Rogier Clarisse.
Item XII [12] gul[dens] erffl[ick] Aert Mattheeissens. Item XX gul[dens]
erffl[ick] Hans Daens. Item  XXXII [32] gul[dens] erffl[ick] Pieter
Sneewater qualitate qua. Item XII [12] gul[dens] erffl[ick] Adam
Sauternel, ende VIII [8] gul[dens] erffl[ick] jonffrouwe Anna
Moelenbroeck d[aer] jaerlijcx uuytgaende prout l[itte]r[a]e ende
anders nyet, selve desen voorn[oemde] commer en[de] last #
# bedragende ts[aem]en / elfhondert ende / negen carolus gul[dens] / erffl[ick] hebben
geloeft en[de] geloeftden mits desen, de voorsz[eyde] cooperen qui
etiam comparuerunt van Kersmisse lestled[en] aff, wanneer
zij de voorsz[eyde] huyse aenvaert hebben voordane eeuwel[ick]
duerende jaerl[icx] te geldene ende te betalene, sonder etc.

147v

de voorsz[eyde] huysen, ende voordane hen selve en[de] alle henne
andere goeden ruerende ende onruerende sij jegenwoirdige
en[de] toecommende d[aer]voor verbindende ende te pande
settende. Behoudel[ick] dat dese voorsz[eyde] twee huysen
medepandt zijn over sekeren commeren en[de] ..., die men
betaelen moet uuyt andere huyse hier bij gelegen, sonder
cost oft last van dese voorsz[eyde] huyse. Sonder argelist.
Ten waert dat den voorsz[eyde] cooperen oft hennen nacomel[ingen]
bij voorn[oemde] coop opdragt waernisse oft claerisse voorsz[eyt]
hier aff naemaels iet gebrake, dat geloeffde den
voorsz[eyde] comparant in zijn[en] eygen name altijt wel en[de]
volcomel[ick] op te rechtene ende te voldoene, verbindende
d[aer] voor hem selven en[de] alle zijne goeden ruerende ende
onruerende jegenwoirdige ende toecommende.
Sonder argelist. Gelovende voorts de voorsz[eyde]
comparant dese goedenisse bynnen den tijt van sessen
maenden naestcommende behoorl[icke] ende wettelick te doen
advoyeren en[de] approberen bij elcken van[den] personen hiervoren
genomineert en[de] v[er]vangen als zijn[en] consoirten wesende tot
wyens behoeve hij comparant den palmslach van[den] voorsz[eyde]
huyssinge ter vrijdaegs merct ontfangen en[de] bij mijnen
here den Amptman gegoeyt is, met renunciatie van
alle voorder actie op en[de] totte voorsz[eyde] huysen,
tsotget…  II ap[ri]lis 1594

 

Leesaanwijzingen:
prout litterae quas tradidit: volgens de brieven die hij heeft overhandigd
qui etiam comparuerunt: die ook compareerden/verschenen

Alexander Thijs zei op vr, 04/05/2024 - 10:13

Ontzettend bedankt Réne, dit is zo waardevol voor mij! 

Zou er kunnen staan

147v regel 5:

 commeren en[de] prijsendie men betaelen moet 

De beginletter p zou dan wel op een h lijken. 

 

Verder zou ik graag willen weten wanneer de transcriptie ‘jouffrouwe’ moet zijn en wanneer ‘jonffrouwe’. En wat het verschil in betekenis is. 

Bij voorbaat veel dank!

René van Weeren zei op vr, 04/05/2024 - 10:41

Ik twijfel wel erg aan prijsen, maar zie ook niet wat het wel is; inderdaad vermoed ik dat er een h staat. Ik dacht nog aan chij(n)sen, maar kan dan de c niet vinden die aan het begin van het woord zou moeten staan.

Wat betreft de transcriptie jon/jouffrouwe: de betekenis is in beide gevallen gelijk = een vrouw van goede naam en faam. In sommige akten verwijst jonvrouwe ook wel eens naar jonkvrouwe, maar in deze akte zijn geen verdere aanwijzingen voor dit gebruik als adelijke titel. Ik heb in dit geval gekozen voor jonffrouwe op basis van een van de eerste vermeldingen in dit stuk, waarbij de schrijver duidelijk een diakritisch teken om de u aan te duiden boven de tweede helft van het woord plaatst en dit teken niet boven de eerste letters van het woord plaatst, waardoor de u-vorm vermoedelijk een n weergeeft. Bij een formele transcriptie is het van belang je keuze hierin te onderbouwen en consistent/consequent te zijn hierbij; voor een leesbare transcriptie en tekstbegrip is het verschil tussen beide versies eigenlijk nihil.

Alexander Thijs zei op vr, 04/05/2024 - 10:58

Ook heel veel dank voor deze uitgebreide en verhelderende uitleg!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.