Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

SR#534 1618 UK II fol. 429-431 

Ik moet hier nog goed naar kijken. Ik lees weer mr. Nicolaes Gillis, Christoffel Speckhouwers en Quignet. 

 

Het is dus gerelateerd aan https://watstaatdaer.nl/forum/schepenregister-antwerpen-schepenregister-1619-v-ff-15r-16r en https://watstaatdaer.nl/forum/schepenregister-antwerpen-1618-fr-v-fol-106

Ik hoop de puzzelstukjes te kunnen leggen. Bij voorbaat dank voor alle hulp. 
 

fol. 429. 

Reacties (13)

Alexander Thijs zei op wo, 03/27/2024 - 16:28

Fol. 429v

Alexander Thijs zei op wo, 03/27/2024 - 16:29

Fol. 430

Alexander Thijs zei op wo, 03/27/2024 - 16:29

Fol. 430v

Alexander Thijs zei op wo, 03/27/2024 - 16:30

Fol. 431

Alexander Thijs zei op wo, 03/27/2024 - 19:20

Hier alvast mijn transcriptie van het eerste blad. Graag nazien!

429r

In de kantlijn:

Schoyt
Charles

Ita
Christoffel Quignet,
Susanna Quignet ongesondt
en haer selfs wonende
v[er]claerde tinen tnts (?) en[de]
Anna Quignet met Hans
de K[e]yser haren man en[de]
monboir ter anderen sijne
off

et

den opden dertichsten
januarij lestleden met
transport en[de]
off

Mr Niclaes Gielis, greffier opde laeckenhalle alhier als
transport hebbende van Henrick Quinget Henricxssone wijlen
vande date XXIIIen decembris XVIC vijftiene [1615] van alle sijne
quungets (?) actie ende gerechticheyt wesende een gerecht
semenstreve (?) vande proprieteyt genaelyck van alle
de landen, huysen, renten ende andere erffgoeden hem
eenichssints toebehoorende midts der affeynicheijt van
wijlen Christoffel Speckhouwers zijnen grootvader daeraf
de tocht heeft gecompeteert wijlen Jouff[rouw]e Anna Speckhouwers.
zijne moeder al in conformiteyt ende naervolgende den
testamente des v[oor]s. wijlen Christoffels Speckhouwers
vander daten den negentsten may anno XVC LXXXVIen [1586]. Item
van den bevonnisten accorde ende transactie gemaect ende
aengegaen tusschen Christoffel Speckhouwers den jongen de
voors. jo[uffrouw]e Anna en[de] den kinderen van wijlen Angela
Speckhouwers ter eenre, en[de] Jouffrouwe Elisabeth
van Brecht, weduwe lestwerven des voors. wijlen Christoffels
Speckhouwers ter andere sijden opten XXen augusti inden
jaere XVC vierentnegentich [1594] ende de scheijdinge ende dijlinge
ernaer gevolcht ende voor schepenen alhier gepasseert opden
XVen julij XVC vijffentneentich [1595] midtsgaders vele en[de]
diversche approbatiën daeraff bijde v[oor]s. jo[uffrouw]e Anna
Speckhouwers gedaen respective daeraff sijnde ende
de voors. Herrick Quinget in sijnen eijgenen naeme soo
aengaende de processen ende actien die hij tot date deser
eenichssints heeft gehadt tegens de voors. wijlen Jouffr[ouw]e
Anna Speckhouwers sijne moedere als oock tegens en[de]
ten laste van Susanna Quinget, Hans de Keijser als man
ende monboir van Anna Quinget ende Christoffel Quinget
sijnen broeder en[de] susters alle drije erffgenamen vande
v[oor]s. wijlen jo[uffrouw]e Anna Speckhouwers henne moedere ter
eenie dewelcke verclaerden + veraccordeert te sijne
met de v[oor]s. Susanna en[de] Christoffel Quinget ende den
voors. Hans de Keijser [doorgehaald: ter andere sijden], te weten ierst

Alexander Thijs zei op do, 03/28/2024 - 11:06

Hierbij de rest van mijn transcriptie. Ik ben heel dankbaar voor correcties en aanvullingen, want het is voor mijn onderzoek en toekomstige publicatie.

429v

In respectie vanden v[oor]s. mr. Niclaes Gielis inde voors.
qualiteyt dat de v[oor]s. Christoffel en[de] Susanna Quignet
en[de] Jan de Keyser gehouden selen sijn den voors. mr. Niclaes
Gielis op teleggen ende te betalen de somme van tweehondert
guldens eens onder de helft vande vierhontert gul[dens] eens
ter soecken vande alle d[‘]oncosten die hij eenichssints
heeft gedaen en[de] geleden ter cansen vande processie bijden
voors. jouffr[ouwe]n Anna Speckhouwers gemoneert ende
vervolcht ter saecken van het affdoen van het fideïcomis
ende alle gemoneerde questiën eenichssints geraeckt
hebbende de proprieteijt der voors. goeden die bij heur
in toesten beseten sijn geweest, behoudelijck gereserveert
sijnen Gillis actie ende gerechticheyt nopende dandro (?)
tweehondert gu[dens] tegens de dage nakudaen (?) des v[oor]s.
wijlen jo[uffrouw]e Anna Speckhouwers daer vader aff was
wijlen Pieter Hercke mede erfgenamen der voors. wijlen
henne moeder op welcke somme van vierhondert gul[dens]
eens de selve costen bij goede mannen alsoo sijn gemodereert.
Ende dat dyen volgende alle de selve processien
midtsgaeders alle de contrepretensiën vanden selven Gillis
selen sijn geëxtingneert doot en[de] te nyete gedaen soo p[ar]tijen
contrasenten daeraff respective desisteren midts desen
voor soo vele hen raect oft aengaet, ende dat dyen
volgende de selve p[ar]tijen contrahenten hen terstont
selen verstaen totte prompte vercoopinge vande
hoene ende landen tot Hoboken soo ende gelijck die
nu in wesen sijn ende bij de voors. wijlen jo[uffrouw]e Anna
Speckhouwers achtergelaten sijn ofte minnelijcke
scheydinge ende deylinge van de voors. erffgoeden ende
des daeraene rependeert, daeraff hij Gillis voor
een gerecht zeventstedeel ende paert als boven

430r

transport is hebbende, ende daer van hij oock vuyten
prijs een sevenstedeel sal ontfangen sonder yet meer
tot laste vande voors. Susanna Christoffel ende
Hans te mogen pretenderen dan alleenelen (?) sijn seventste
paert vande pachten huyshueren ende verloopen den
voors. erffgoeden die hem naer de doot der voors.
jo[uffrouw]e Anna Speckhouwens tochteversse geweest
zijn[de] derselver goeden, naer rechte ende costume
deser stadt zouden mogen sijn vervallen ende
eenichssints competerende, ende raeckende de
particuliore questiën differentiën ende processen
die tot noch toe geresen mogen wesen tusschen den v[oor]s.
Hendrick Quinget ter eenre ende de voorscreven wijlen
jo[uffrouw]e Anna Speckhouwers, ende naer henre afflijnichsz
de voors. Susanna Hans de Keyser ende Christoffel
Quinget tot andere sijden, en[de] gemeralijck van alle
andere actien ende gerechticheden die zij den tegen den
anderen tot noch toe eenichssints souden hebben mogen
pretenderen dat zij p[ar]tijen door tusschen spreken als
voore minnel[ijcke] sijn getransgeert en[de] veraccordeert
voor soo vele hen drije voorkinderen der voors. wijlen
jouffr[ouw]e Anna Speckhouwers is raeckende oft
aengaende, inde naervolgende manieren, te weten
dat hij Henrick Quinget in regard ende voor soo veel
als aengaet de voors. Susanna Hans de Keyser en[de]
Christoffel Quinget sal sijn en[de] blijven gequicteert ende
ontslagen van het innebrengen vande drijehondert
tweentingentich (?) gul[dens] eens die hij bij octroy vanden
hoeve ontfangen heeft van Doctor Lazarus Marquus

430v

met alle de v[er]loopen van dyen tot noch toe verschenen
midtsgaders vande tsestich gul[dens] die hij bij obligatie
bekent heeft schuldich te sijn aende voors. Susanna
Quinget ende welcke obligatie de v[oor]s. Susanna,
Hans de Keyser, ende Christoffel Quignet consenteren
in henne respecten dat hem sal worden gerestitueert
met eene andere gepretendeerte obligatiën van tweelf
ponden Vlems ende oock alle andere papieren rekenen[de]
ende generalijck alle andere bescheeden die hem
Quignet eenichssints souden mogen raecken oft aengaen
ende daeraff mede mentie wordt gemaeckt
inde inventaris ende staet vanden sterfhuyse
der voors. wijlen jo[uffrouw]e Anna Speckhouwers, dat de
selve Henrick Quinget oock sal sijn ende blijven
ontslagen ende gelibereert vande hondert negenen-
twintich guldens bij hem ontfangen in de hondert
ponden Vlems van Jacques vanden Schriecke, ende
voorts genealicke (?) van alle andere actiën en[de] [doorgehaalde tekst]

gepretendeerde lasten oock inden v[oor]s. inventaris ende
staet gespecificeert en[de] vuytgedruckt. Ende dat
van gelijcken selen sijn ende blijven gequicteert ende
ontslagen de voors. Susanna, Hans de Keyser, ende
Christoffel Quinget in hennen respecte generalen
van alle actiën en[de] pretensiën die de voors. Quinget
tot noch toe tegens hen soo als erfgenamen den voors.
henne moeder als in hen particulier eenichs
soude mogen hebben oft pretenderen, tware van sijne
vederlijcke goeden als oock vande hondert guldenen die
hem souden gecommen hebben ten laste vande huyskenen
in de Paradijsstrate ende anderssints.
nyet vuytgenomen noch gereserveert

 

431r

In de kantlijn:

… marginalia subrogata

… Susanna
Quignet en[de] voorder nyet
… duareum et
… expanctarum

 

Ita
X respectiën
est

Est
… tal op[‘]t vonnisse
als oft zij companten en[de]
…tmelen gedaempt
pondemoneert
… gelen wij hen
… versaecken[de]
… dueren en[de]
… ndrup neren midts

Off / oft

 

ende dat dien volgende alle de processen tusschen
hen p[ar]tijen gemoneert selen sijn ende blijven doot en[de]
te nyet gedaen ende alle costen respective sijn en[de]
blijven gecompenseert soo sij partijen in sulcker
manieren daeraff oock desissteren midts desen ende
finalijcken dat de v[oor]s. Henrick Quinget voorts sal
blijven vuijten sterffhuijse ende achtergelatene goeden
de voors. wylen jo[uffrouw]e Anna Speckhouwers sijns
moeders ende ten laste vanden selven sterfhuyse
[doorgehaalde tekst] geene actie noch gerechtichs
meer pretenderen +  [doorgehaalde tekst]
[doorgehaalde tekst]
[doorgehaalde tekst]
Behoudel[ijck] ende op expresse conditie dat de voors.
Susanna Hans de Keyser ende ppouael (?, Christoffel?) Quinget voor
soo vele, hen aengaet sullen schuldich sijn [doorgehaald] ende gehouden
sijn als erffgenamen der voors. henne moedere aenden
voors. Henrick hennen broeder procuptelen (?) op te leggen
ende te betalen de somme van sevenhondert guldens.
Ende midts desen soo vertegen de voorn[oemde] p[ar]tijen contrasenten
inder v[oor]s. qualiteyt van alle en[de] yegelijcke de questiën
processen differentiën en[de] geschielen voorgeruert, en[de]
schanden maeckanderen en[de] d[‘]een een anderen daeraff claeren
quyten tallen dagen, gelovende in goeder trouwen dat
zijlen maeckanderen noch d[‘]een een anderen hierenboven
taf nymmermeer meer aenspreken heysschen nochte
moeijen en selen in geenen rechte geestel[ick] oft weerlijck
bij hen selven noch bij yemanden anders van henlieden
respective wegen in eeniger manieren [doorgehaalde tekst]
renunchieren[de] de voorn[oemde] p[ar]tijën contrasenten respectivel[ick] van aan sijn
alle exceptiën rechten premlegiën en[de] hoedanige andere behulpen
oft pronisien die hen respective hier tegens te stade ofte bate
souden mogen comen ende besundere den rechte seggende dat
quale renunchiae oft v[er]thijdene nyet en valideert ten sijde
speciale voorgaet sonde argelist

Vigesima Secunda [22] May 1618

Alexander Thijs zei op ma, 04/01/2024 - 10:06

Waar ik kon, heb ik mijzelf in bovenstaande transcriptie verbeterd, maar ik kom nog niet uit enkele dik gedrukte woorden en de margetekst op fol. 431r. Bij voorbaat dank voor correcties en aanvullingen!

429r

In de kantlijn:

Schoyt
Charles

Ita
+ Christoffel Quignet,
Susanna Quignet ongehontst
en haer selfs wesende
v[er]claerde tinnen tijts en[de]
Anna Quignet met Hans
de K[e]yser heuren man en[de]
monboir ter anderen sijde
est

et

een opden dertichsten
januarij lestleden met
transport en[de]
est

Mr Niclaes Gielis, greffier opde laeckenhalle alhier als
transport hebbende van Henrick Quinget Henricxssone wijlen
vande date XXIIIen decembris XVIc vijftiene [1615] van alle sijne
Quingets actie ende gerechticheyt wesende een gerecht
semenstreve vande proprieteyt genaelyck van alle
de landen, huysen, renten ende andere erffgoeden hem
eenichssints toebehoorende midts der affeynicheijt van
wijlen Christoffel Speckhouwers zijnen grootvader daeraf
de tocht heeft gecompeteert wijlen Jouff[rouw]e Anna Speckhouwers.
zijne moeder al in conformiteyt ende naervolgende den
testamente des v[oor]s. wijlen Christoffels Speckhouwers
vander daten den negentsten may anno XVC LXXXVIen [1586]. Item
van den bevonnisten accorde ende transactie gemaect ende
aengegaen tusschen Christoffel Speckhouwers den jongen de
voors. jo[uffrouw]e Anna en[de] den kinderen van wijlen Angela
Speckhouwers ter eenre, en[de] Jouffrouwe Elisabeth
van Brecht, weduwe lestwerven des voors. wijlen Christoffels
Speckhouwers ter andere sijden opten XXen augusti inden
jaere XVc vierentnegentich [1594] ende de scheijdinge ende dijlinge
ernaer gevolcht ende voor schepenen alhier gepasseert opden
XVen julij XVc vijffentneentich [1595] midtsgaders vele en[de]
diversche approbatien daeraff bijde v[oor]s. jo[uffrouw]e Anna
Speckhouwers gedaen respective daeraff sijnde ende
de voors. Herrick Quinget in sijnen eijgenen naeme soo
aengaende de processen ende actien die hij tot date deser
eenichssints heeft gehadt tegens de voors. wijlen Jouffr[ouw]e
Anna Speckhouwers sijne moedere als oock tegens en[de]
ten laste van Susanna Quinget, Hans de Keijser als man
ende monboir van Anna Quinget ende Christoffel Quinget
sijnen broeder en[de] susters alle drije erffgenamen vande
v[oor]s. wijlen jo[uffrouw]e Anna Speckhouwers henne moedere ter
eenie dewelcke verclaerden + veraccordeert te sijne
met de v[oor]s. Susanna en[de] Christoffel Quinget ende den
voors. Hans de Keijser [doorgehaald: ter andere sijden], te weten ierst

429v

In respectie vanden v[oor]s. mr. Niclaes Gielis inde voors.
qualiteyt dat de v[oor]s. Christoffel en[de] Susanna Quignet
en[de] Jan de Keyser gehouden selen sijn den voors. mr. Niclaes
Gielis op te leggen ende te betalen de somme van tweehondert
guldens eens onder de helft vande vierhontert gul[dens] eens
ter soecken vande alle d[‘]oncosten die hij eenichssints
heeft gedaen en[de] geleden ter cansen vande processie bijden
voors. jouffr[ouwe]n Anna Speckhouwers gemoneert ende
vervolcht ter saecken van het affdoen van het fideicomis
ende alle gemoneerde questien eenichssints geraeckt
hebbende de proprieteijt der voors. goeden die bij heur
in toesten beseten sijn geweest, behoudelijck gereserveert
sijnen Gillis actie ende gerechticheyt nopende d[‘]andre
tweehondert gu[dens] tegens de dage nakudaen des v[oor]s.
wijlen jo[uffrouw]e Anna Speckhouwers daer vader aff was
wijlen Pieter Hercke mede erfgenamen der voors. wijlen
henne moeder op welcke somme van vierhondert gul[dens]
eens de selve costen bij goede mannen alsoo sijn gemodereert.
Ende dat dyen volgende alle de selve processien
midtsgaeders alle de contrepretensien vanden selven Gillis
selen sijn geextingneert doot en[de] te nyete gedaen soo p[ar]tijen
contrasenten daeraff respective desisteren midts desen
voor soo vele hen raect oft aengaet, ende dat dyen
volgende de selve p[ar]tijen contrahenten hen terstont
selen verstaen totte prompte vercoopinge vande
hoeve ende landen tot Hoboken soo ende gelijck die
nu in wesen sijn ende bij de voors. wijlen jo[uffrouw]e Anna
Speckhouwers achtergelaten sijn ofte minnelijcke
scheydinge ende deylinge van de voors. erffgoeden ende
des daeraene rependeert, daeraff hij Gillis voor
een gerecht zeventstedeel ende paert als boven

430r

transport is hebbende, ende daer van hij oock vuyten
prijs een sevenstedeel sal ontfangen sonder yet meer
tot laste vande voors. Susanna Christoffel ende
Hans te mogen pretenderen dan alleenelen sijn seventste
paert vande pachten huyshueren ende verloopen den
voors. erffgoeden die hem naer de doot der voors.
jo[uffrouw]e Anna Speckhouwens tochteversse geweest
zijn[de] derselver goeden, naer rechte ende costume
deser stadt zouden mogen sijn vervallen ende
eenichssints competerende, ende raeckende de
particuliere questien differentien ende processen
die tot noch toe geresen mogen wesen tusschen den v[oor]s.
Hendrick Quinget ter eenre ende de voorscreven wijlen
jo[uffrouw]e Anna Speckhouwers, ende naer henre afflijnichsz
de voors. Susanna Hans de Keyser ende Christoffel
Quinget tot andere sijden, en[de] gemeralijck van alle
andere actien ende gerechticheden die zij den tegen den
anderen tot noch toe eenichssints souden hebben mogen
pretenderen dat zij p[ar]tijen door tusschen spreken als
voore minnel[ijcke] sijn getransgeert en[de] veraccordeert
voor soo vele hen drije voorkinderen der voors. wijlen
jouffr[ouw]e Anna Speckhouwers is raeckende oft
aengaende, inde naervolgende manieren, te weten
dat hij Henrick Quinget in regard ende voor soo veel
als aengaet de voors. Susanna Hans de Keyser en[de]
Christoffel Quinget sal sijn en[de] blijven gequicteert ende
ontslagen van het innebrengen vande drijehondert
tweentingentich gul[dens] eens die hij bij octroy vanden
hoeve ontfangen heeft van Doctor Lazarus Marquus

430v

met alle de v[er]loopen van dyen tot noch toe verschenen
midtsgaders vande tsestich gul[dens] die hij bij obligatie
bekent heeft schuldich te sijn aende voors. Susanna
Quinget ende welcke obligatie de v[oor]s. Susanna,
Hans de Keyser, ende Christoffel Quignet consenteren
in henne respecten dat hem sal worden gerestitueert
met eene andere gepretendeerte obligatien van tweelf
ponden Vlems ende oock alle andere papieren rekenen[de]
ende generalijck alle andere bescheeden die hem
Quignet eenichssints souden mogen raecken oft aengaen
ende daeraff mede mentie wordt gemaeckt
inde inventaris ende staet vanden sterfhuyse
der voors. wijlen jo[uffrouw]e Anna Speckhouwers, dat de
selve Henrick Quinget oock sal sijn ende blijven
ontslagen ende gelibereert vande hondert negenen-
twintich guldens bij hem ontfangen in de hondert
ponden Vlems van Jacques vanden Schriecke, ende
voorts general[icke] van alle andere actien en[de] [doorgehaalde tekst]

gepretendeerde lasten oock inden v[oor]s. inventaris ende
staet gespecificeert en[de] vuytgedruckt. Ende dat
van gelijcken selen sijn ende blijven gequicteert ende
ontslagen de voors. Susanna, Hans de Keyser, ende
Christoffel Quinget in hennen respecte generalen
van alle actien en[de] pretensien die de voors. Quinget
tot noch toe tegens hen soo als erfgenamen den voors.
henne moeder als in hen particulier eenichs
soude mogen hebben oft pretenderen, tware van sijne
vederlijcke goeden als oock vande hondert guldenen die
hem souden gecommen hebben ten laste vande huyskenen
in de Paradijsstrate ende anderssints.
nyet vuytgenomen noch gereserveert

431r

In de kantlijn:

… marginalia subrogata
… aengaet
… Susanna
Christoffel en[de] Anna
Quignet en[de] voorder nyet
… duareum et
… expanctarum
 

Ita
X respectiën
est

Et
… tal op[‘]t vonnisse
als oft zij companten en[de]
…tmelen gedaempt
pondemoneert
… gelen wij hen
… versaecken[de]
… dueren en[de]
… ndrup neren midts

est

ende dat dien volgende alle de processen tusschen
hen p[ar]tijen gemoneert selen sijn ende blijven doot en[de]
te nyet gedaen ende alle costen respective sijn en[de]
blijven gecompenseert soo sij partijen in sulcker
manieren daeraff oock desissteren midts desen ende
finalijcken dat de v[oor]s. Henrick Quinget voorts sal
blijven vuijten sterffhuijse ende achtergelatene goeden
de voors. wijlen jo[uffrouw]e Anna Speckhouwers sijns
moeders ende ten laste vanden selven sterfhuyse
[doorgehaalde tekst] geene actie noch gerechtichs
meer pretenderen +  [doorgehaalde tekst]
[doorgehaalde tekst]
[doorgehaalde tekst]
Behoudel[ijck] ende op expresse conditie dat de voors.
Susanna Hans de Keyser ende ppouael (?, Christoffel?) Quinget voor
soo vele, hen aengaet sullen schuldich sijn [doorgehaald] ende gehouden
sijn als erffgenamen der voors. henne moedere aenden
voors. Henrick hennen broeder procuptelen op te leggen
ende te betalen de somme van sevenhondert guldens.
Ende midts desen soo vertegen de voorn[oemde] p[ar]tijen contrasenten
inder v[oor]s. qualiteyt van alle en[de] yegelijcke de questien
processen differentien en[de] geschielen voorgeruert, en[de]
schanden malckanderen en[de] d[‘]een een anderen daeraff claeren
quyten tallen dagen, gelovende in goeder trouwen dat
zijlen malckanderen noch d[‘]een een anderen hierenboven
taf nymmermeer meer aenspreken heysschen nochte
moeyen en selen in geenen rechte geestel[ick] oft weerlijck
bij hen selven noch bij yemanden anders van henlieden
respective wegen in eeniger manieren [doorgehaalde tekst]
renunchieren[de] de voorn[oemde] p[ar]tijen contrasenten respectivel[ick] van aan sijn
alle exceptien rechten premlegien en[de] hoedanige andere behulpen
oft provisien die hen respective hier tegens te stade ofte bate
souden mogen comen ende besundere den rechte seggende dat
quale renunchiae oft v[er]thijdene nyet en valideert ten sijde
speciale voorgaet. Sonder argelist.

Vigesima Secunda [22] May 1618

Michel G. zei op ma, 04/01/2024 - 21:15

De tekst in de kantlijn op f°431r is zeer lastig te lezen. Toch enkele aanvullingen:

429r
sevenstedeel vande proprieteyt generalyck van alle

429v
tweehondert gu[dens] tegens drye nakinderen des v[oor]s.

431r

In de kantlijn:

… marginalia subrogata
… aengaet
… Susanna
Christoffel en[de] Anna
Quignet en[de] voorder nyet
… duareum et
… expanctarum
 

Ita
X respective
est

Et
Ende dit al opt vonnisse
ende als oft zij comparanten ende
…tivelijck geduempt
ende gecondempneert
… gelijck wij hen
thennen versuecke
daerinne duemen ende
condempneren midts desen
est


Susanna Hans de Keyser ende Christoffel Quinget voor
soo vele, hen aengaet sullen schuldich sijn [doorgehaald] ende gehouden
sijn als erffgenamen der voors. henne moedere aenden
voors. Henrick hennen broeder promptelijck op te leggen
ende te betalen de somme van sevenhondert guldens.

Alexander Thijs zei op wo, 04/10/2024 - 19:31

Ik heb nu betere foto's voor de margetekst van fol. 431r.

Ik kan iets meer aanvullen, maar niet alles. Alle hulp zeer welkom!

In de linkermarge:
… marginalia subrogata
… soo vele aengaet
… voorn[oemde] Susanna
Christoffel en[de] Anna
Quignet en[de] voorder nyet
… locum duareum et
… linearium expanctarum
 testa

Ita
X respective
est

et
En[de] dit al op[‘]t vonnisse
en[de] als oft zij comparanten en[de]
respectivel[ijck] geduempt
en[de] gecondempneert
waren gel[ijck] wij hen
thennen versuecke
d[aer]inne duemen en[de]
condempneren midts desen

est

Alexander Thijs zei op wo, 04/10/2024 - 19:32

Onderste margetekst van 431r.

René van Weeren zei op do, 04/11/2024 - 09:54

Volgens mij, maar ik houd me aanbevolen voor verbeteringen:

In de linkermarge:
haec marginalia subrogata*
<vo>or soo vele als aengaet
<den> voorn[oemde] Susanna
<C>ristoffel en[de] Anna
<Qui>nget en[de] voorder nyet
<pro>ut in locum duarum et
<sec>undiae linearium expunctarum
in textu*

---

* Deze vervangende margeteksten / zijn in te voegen in de plaats van twee (woorden) in de tweede regel

---

Ita
X respective
est
et
En[de] dit al op[‘]t vonnisse
en[de] als oft zij comp[ar]anten en[de]
respectivel[ijck] geduempt
en[de] gecondempneert
waren gel[ijck] wij hen
thennen versuecke[n]
d[aer]inne duemen en[de]
condempneren midts desen
est

*

Alexander Thijs zei op do, 04/11/2024 - 10:17

Hartelijk dank René! Dat maakt de tekst nu een stuk duidelijker!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.