Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Pachtovereenkomst 1602

In bijlage de tweede pachtovereenkomst van mijn voorouder Peter van Zijl m.b.t. de hoeve Ter Hul in Bunnik.

Een week of wat geleden kwam de 1ste pachtovereenkomst al langs, zie: https://watstaatdaer.nl/forum/pachtovereenkomst-1595

Deze 2de acte was toen nog niet digitaal beschikbaar maar het betreffende kerkboek is door het Utrechtse archief op mijn verzoek gedigitaliseerd, en bijgaande overeenkomst is dus zeer "vers."

De tekst volgt een ander stramien dan de eerste overeenkomst, maar het lukte me toch om de tekst vrijwel volledig te transcriberen op een enkel woord na, plus wat zaken waar ik niet helemaal zeker van ben. Deze zijn in geel aangeveven.

Wie kan de deze puntjes nalopen en aanvullen?

 

Ik heb gevonden:

Peter Thonisz van Sijll

opte Hulle

Opten XXIIIIe Nove(m)bris an(n)o

dusent seshondert ende twee heeft

Peter Thoniss van Sijll wederom

van den eerw(aerde) edele heren deken ende

cap(it)le der kercke van Oudmunster

t’Utrecht caplariter (‘t cap(it)le daer

thoe geindiceert) vergadert sijnde gehuijrt

ende in pacht ontfangen twee hooven

landts mit alle haere toebehoren ende vrijheijden

ende dat schoutampt genaemt Ten

Hulle, mit die huijsinghe, hoffstede,

bergen ende schuijre mit alle sijne

toebehoren en(de) getimmer daer op

staende, genaemt dat goet Ten

Hulle soe die van oudts gelegen staende

ende onderhouden sijn in de parochie van

Bunnick. Den voorsz. heren mit de

choorgesellen hoerluijder kercke toe-

behorende c(ompet)eren noch thien ende een

halff honden landts mede gelegen in de

parochie van Bunnick bij en(de) omtrent

’t voorsz. goet Ten Hulle. Den voorsz. heren

deken ende cap(it)le alleen toebehorende.

Seven jaeren aen geduijren(de) die inne

gaen sullen Petri ad Cathedram an(n)o

duijseent sess hondert ende drie toecomende, //

ende voorsz. twee hoeven mit die huisinghe

ende hoffstede & alle zijne toebehoren

genaemt ’t goet Ten Hulle den margen

jaerlijx vijff gul(den) tot twijntich

gepermitteerde stuivers de gul(den) gereeckent

ende van twijntich goede pacht capoenen

ofte twijntich stuivers voor ’t stuck

der selver ende d’voorsz. thien ende

een halff honde landts om acht gul(den) &

vier goede pachtcapoenen ofte jus gelijcx

twijntich stuivers voor ’t stuck. Te

betaelen den een helffte van den voorsz. gelt-

pacht mit alle die capoenen op St. Martens-

dach inde wijnter ende d’ander helffte

op St. Peters dach ad Cathedram daer

nae beheltelick ende wel-

verstaende dat indien hij huerder alle

den voorsz. capoenen elcx der vorsz. huijr-

jaeren voor Corsmisse betaelt hij in sulcken

gevalle sall mogen volstaen mits betael(ende)

voor ’t stuck der eener capoenen thien

stuivers inde plaetse van twijtich stuivers

ende noch eens st(uivers)…. van dertich gul(de)n

vorden voorsz. [edele?] heren deken & cap(it)le

uut saecke van wijne(n) bij den voorsz. heren //

op ‘t maecken deser huijre ten huijse van

voorn(oemde) Peter Thonisz van Sijll gedro(n)cken

ende bij de selven heren verschoten mitsgaders

den s(e)cre(a)r(i)s ende schout hoerluijder gerech-

tichert deser voorsz. twee…ijen van

huijre? ende dit all ‘t samen geheel vrij

gelt van alle onraden, lasten, schattingen,

imposten so ordinaris als ex(tra) ordinaris

oudt schilt simpele dubbelle vierde huij….

ende schellingen gelden die .…….

op te voorsz. landen ende huijsinge geset sijn

aen geslagen ende geheven werden nijet

uutgesondert dan alleen open oorloch ende

open waijde, waerinne d’voorsz. huerder

gedaen so bij de hoge overheijt vanden

lande geordonneert worden sall.

Sall

aengaende die huijsinge, bergen, schuijre

ende andere ‘t timmeringe op te voorsz.

goederen vande Hulle staende sall den huijrder

die ’t sijne coste geduijrende deser huijr

jaren in raecke ende daecke, slot ende

naegelvast sulcx redelicke mogelic

onderhouden. Sall mede den voorsz. huijrder //

gehouden sijn de voorn(oemde) heren ende vicarissen

in ’t eerste, vierde ende leste deser

voorsz. seven huijrjaren uut te halen ende

te tracteren in cost ende dranck naer sijne

redelickheijt ende goede discretie. Ende

aengaende die materialen gegaen ende

gebesicht tot het ’t timmeren ende apbouwen

van dem backhuijs ofte nijenwe..rcken

aen den voorsz. huijsinge comende volgende

specificatie daer van bij den selve huijrder

des voorsn(oemde) hoeren overgelevert ter somme

van hondert veerthien gulden vijff stuivers

vier p(enningen). Sall den selve huijrder als bij hem

betaelt ende (ver)schoten tot ten ende des

falqueren aen den jaerl(ijckse) gelt pacht der

twee eerste der voorsz. seven huijrjaeren

van de twee hoeven & huijsinge mit sijne

toebehoren genoemt Den Hull alse op elcke

der voorsz. tweetal.. die gerechte helfte

van dien. Verbijndende die voorsz.

huijrder voor alle ’t gene voorsz. is voor he(m)

ende sijne erfgen(aemen) sijne persoon ende

alle sijne goederen roer(ende) ende onroer(ende)

tegenwoordich & toecomende deselve

submitterende d’reale executie van //

ed(ele) hove provinciael van Utrecht

ende allen anderen heren, hoven ende gerechten

hijer thoe versocht sijnde, ende omme

’t inhouden deser huijrcedulle voor den

voorsz. hove Utrecht te bekennen en(de) hem

daer inne bij den selve te doen ende

te laten condemneren heeft de voorsz. Peter

Thonisz van Sijll voor mijn, onders(chreven) not(ari)s

bij den voorsz. hove geadmitteert, ende den

getuigen naer genoemt daer theo versocht

geconstitueert ende machtich gemaeckt

Jan de Cocq ende Evert van Weerde

procu(reu)rs in den vorsz. hove t’samentl(ijck) ende

elcx van henluijden bijsonder. Belovende

‘t selve (aen hande mijns onders(chreven) n(o)t(ari)s

stipulerende) goet vaststaende van

weerden te houden onder ‘t (ver)bant &

mit submissie voorsz. Acte als ter

p(resenta)tie van de eersame en discrete

Johan van Huesen, schout ende Lubbert

Cuijlman [de sacrist?] tot Oudemunster vorsz.

als getuijgen hijer over geroepen ende gebeden

die dese mit den huijrder sich lesen en

mit deselve neffens mijns n(o)t(ari)s onder-

teeckent hebben.

{Peter Tonisz van Zijl}

{…en, n(o)t(ari)o admissus interfuitet …}

{J…. }

{Lubbert Cuijlman }

Reacties (4)

Geert Ouweneel zei op ma, 08/16/2021 - 11:00

Peter Thonisz van Sijll
opte Hulle

Opten 23en Novembris anno
duysent seshondert ende twee heeft
Peter Thoniss van Sijll wederomme
van den eerwaerde edelen heren deken ende
capit)e der kercke van Oudemunster
t’Utrecht cappelariter (‘t capitle daer
thoe geindiceert) vergadert sijnde gehuyrt
ende in pacht ontfangen twee hooven
landts mit allen haeren toebehoren ende vrijheyden
ende dat schoutampt genaemt Then
Hulle, mit die huysinghe, hoffstede,
bergen ende schuyre mit alle sijne
toebehoren ende getimmer daerop
staende, genaemt dat goet Then
Hulle soe die van oudts gelegen staende
ende onderhouden sijn in de parochie van
Bunnick, den voorsz. heeren mit den
choorgesellen hoerluyder kercke toe-
behorende, item noch thien ende een
halff honden landts, mede gelegen in de
parochie van Bunnick bij ende omtrent
’t voorsz. goet Then Hulle, den voorsz. heeren
deken ende capitle alleen toebehorende,
seven jaeren aen geduyrende die inne-
gaen sullen Petri ad Cathedram anno
duysent sesshondert ende drie toecomende, //
die voorsz. twee hoeven mit die huysinghe
ende hoffstede ende alle zijne toebehoren,
genaemt ’t goet Ten Hulle, den margen
jaerlicx om vijff gulden tot twyntich
gepermitteerde stuivers de gulden gerekent
ende van twijntich goede pacht capoenen,
ofte twijntich stuivers voor ’t stuck
derselver ende d’voorsz. thien ende
een halff honden landts om acht gulden ende
vier goede pachtcapoenen ofte insgelijcx
twyntich stuivers voor ’t stuck, te
betaelen den een helfte van den voorsz. gelt-
pacht mit alle die capoenen op St. Martens-
dach inde wynter ende d’ander helffte
op St. Peters dach ad Cathedram daer-
nae beheltelick ende wel-
verstaende dat indien hij huyrder alle
die voorsz. capoenen elcx der vorsz. huyr-
jaeren voor Corsmisse betaelt, hij in sulcken
gevalle sall mogen volstaen mits betalende
voor ’t stuck derselver capoenen thien
stuivers inde plaetse van twyntich stuvers
ende noch eens de somme van dertien gulden
voorden voorsz. edele heren deken ende capitle
uut saecke van wijnen bij den voorsz. heren //
op ‘t maecken deser huyre ten huyse van den
voornoemde Peter Thonisz van Sijll gedroncken
ende bij denselven heren verschoten mitsgaders
den secretaris ende schout hoerluyder gerech-
ticheyt deser voorsz. twee pertijen van
huyre ende dit all ‘t samen geheel vrij
gelt van alle onraden, lasten, schattingen,
impositien so ordinaris als extraordinaris
oudt schilt simpele dubbellde vierde huys
ende schellingen gelden die jegenwoordelijck
op te voorsz. landen ende huysinge geset sijn
aengeslagen ende geheven werden nyet
uutgesondert dan alleen open oorloch ende
open wayde, waerinne d’voorsz. huerder
gedaen so bij de hoge overicheyt vanden
lande geordonneert worden sall.
Ende
aengaende die huysinge, bergen, schuyre
ende andere ‘t timmeragie op te voorsz.
goederen vande Hulle staende, sall den huyrder
die ’t sijne coste geduyrende dese huyr-
jaren in raecke ende daecke, slot ende
negelvast sulcx redelicke mogelijck is
onderhouden. Sall mede den voorsz. huyrder //
gehouden sijn de voornoemde heren ende vicarissen
in ’t eerste, vierde ende leste deser
voorsz. seven huyrjaeren uut te halen ende
te tracteren in cost ende dranck naer sijne
redelickheyt ende goede discretie, ende
aengaende die materialen gegaen ende
gebesicht tot het ’t timmeren ende upbouwen
van een backhuys ofte nyeuwe coecken
aen den voorsz. huysinge comende, volgende
specificatie daer van bij denselven huyrder
des voorsnoemde heeren overgelevert ter somme
van hondert veerthien gulden vijff stuvers
vier penningen, sall denselven huyrder als bij hem
betaelt ende verschoten corten ende de-
falqueren aen den jaerlijckse gelt pacht der
twee eerste der voorsz. seven huyrjaeren
van de twee hoeven ende huysinge mit sijne
toebehoren genoemt Den Hull alse up elcke
der voorsz. twee jaeren die gerechte helfte
vandien, verbyndende die voorsz.
huyrder voor alle ’t gene voorsz. is voor hem
ende sijne erfgenaemen sijne persoon ende
alle sijne goederen, roerende ende onroerende
tegenwoordich ende toecomende, deselve
submitterende d’reale executie van den //
edele hove provinciael van Utrecht
ende allen anderen heren, hoven ende gerechten
hyerthoe versocht sijnde, ende omme
’t inhouden deser huyrcedulle voor den
voorsz. edele hove te bekennen ende hem
daer inne bij den selve te doen ende
te laten condemneren heeft de voorsz. Peter
Thonisz van Sijll voor mijn, onderschreven notaris
bij den voorsz. hove geadmitteert, ende den
getuigen naergenoemt daerthoe versocht,
geconstitueert ende machtich gemaeckt
Jan de Cocq ende Evert van den Weerde
procureurs in den voorsz. hove t’samen ende
elcx van henluyden bijsonder. Belovende
‘t selve (aen hande mijns onderschreven notaris
stipulerende) goet vaststaende van
weerden te houden onder ‘t verbant ende
mit submissie voorsz. Actum ut supra ter
presentie van de eersame en discrete
Johan van Huesden, schout, ende Lubbert
Cuylman, secretaris tot Oudemunster voorsz.
als getuygen hyerover geroepen ende gebeden
die dese mit den huyrder horen lesen ende
mit deselve neffens mijns notaris onder-
teeckent hebben.

Peter Tonisz van Zijl
van Ommen, notaris admissus interfuitet ?
Lubbert Cuijlman

Louis v. V. zei op ma, 08/16/2021 - 11:33

Bedankt Geert, voor het nalopen van mijn transcriptie en de verbeteringen en aanvullingen.

Grappig om te zien dat het backhuijs ook werd aangeduid met "nijeuwe coecken."

Voor wat betreft dat laatste puntje, bij de handtekening van de notaris en de Latijnse frase met afkorting, zou het missende deel soms iets kunnen zijn als Hove van Utrecht?

Pauwel zei op ma, 08/16/2021 - 17:11

Van Ommen notarius admissus interfuit et subscripsit

Louis v. V. zei op ma, 08/16/2021 - 17:57

Ah !

Hartelijk dank voor deze aanvulling.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.