Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Notariële akte 1674

Hallo allemaal!

 

Ik heb een document gevonden van mijn directe voorouder, Siardus Jansen Cools, maar ik kan het handschrift niet goed lezen. Zou iemand mij kunnen helpen? 

 

Andere namen die vermeld worden zijn: 

 

Marten Thomassen van Elshout, wonende te Borgvliet ; Zuidgeest, molenaar ; pachter van de heimolen van beroep

 

Guillam van Lanschot, rentmeester van beroep

 

Willem Diertens, oud accijnsmeester van beroep

 

Jacobus van der Creke, schilder van beroep

 

Alvast bedankt!

 

Groetjes,

Daniëlle

Reacties (2)

Andreas zei op za, 08/22/2020 - 21:02

Dezelfde akte werd hier reeds aangevraagd.

https://watstaatdaer.nl/forum/notari%C3%ABle-akte-uit-1674

 

Hierbij mijn versie

7a decembris 1674
Compareerde voor mij Adriaen vander Creke openbaer
notaris ende getuijgen ondergenoempt, Marten Thomassen
van Elshout moelder ende pachter vande heijmolen
buijten dese stadt, gelegen met wooninge, onder
Zuijtgeest, ende gestaltenisse der voors. molen ten deele
onder Borghvliet, etcetera ende verclaerde hij comparant
inde voors. qualiteijt de resterende 800 gulden, die hem
sijn competerende, over vercoopinge van sekere landerijen
ende huijsingen gestaen ende gelegen onder de jurisdictie van Ruckven
in't marquisaet van Bergen aen enen Siardus
Jansen Cools, verbonden ende verobligeert te hebben
sulx hij doet bij doet desen aende d'heer Guillam
van Lanschot, als rentmeester van 't westquartier
van 't marquisaet
van Bergen voors., ten opsighte ende reguarde van
versekeringe vande alreede verschenen, ende
noch te verschijnen pachtpenningen den voors. molen
ende dat tot heerlijcke reale ende parate executie
sonder eenige contradictie, opdat hij heer
rentmeester voors. sijn profijt daer mede magh doen
om die selve penningen te innen, ende recouvreren in cas van achter-
wesen, prout consilii, waertoe hem rentmeester
sonderlingen macht bij desen wort gegeven, promittens
et obligans ratum, actum Bergen ende ten daghe
voors. present sieur Willem Diertens, out accijnsmeester
met Jacobus vander Creke schilder, als getuijgen.
Merten Thomas van Elshout
Willem Diertens
Jacobus vander Creke
quod attestor

Adriaen vander Creke not. pub. 1674

 

Daniëlle Hoorn zei op zo, 08/30/2020 - 13:26

Hallo Andreas! 
Nog bedankt voor uw reactie en vertaling. Excuses voor mijn late respons! 

 

Groetjes!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.