Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Jan Gielis meerssenier, zoon van Peter Gielis des brouwers met Janne Faes?

Dit document zou duidelijkheid kunnen verschaffen in de familierelatie van Jan Gillis, meerssenier. Transcriptie is voor mij nog te moeilijk. Ik waardeer een transcriptie enorm, waarvoor bij voorbaat veel dank!

Het begin lijkt hierop:

Antwerpen, SR#98, 1490 deel 2, fol. 141v:

Aechte w… dochter Peter Gielis des brouwers met Janne Faes nestelmaker…
et tutore voir huir selve, Jan Gielis meerssenier en[de] voirsz[eyde] dochter met g…
man en[de] momboir voirsz[eyde] … inden … Peteren Gielis,den voirsz[eyde] …

 

Reacties (10)

René van Weeren zei op ma, 04/15/2024 - 13:43

Hi Alexander,

Heb je een link naar deze akte: de afbeelding is te klein om goed te ontcijferen.

René van Weeren zei op ma, 04/15/2024 - 18:25

Een behoorlijk moeilijke, en er zijn nog wat stukjes open, verbeteringen en aanvullingen zeer welkom!

Aechte wett[ige] docht[er] Peter Gielis des brouwers met Jan[n]e Faes nestelmak[er] ei[us] ma[r]ito
et tuto[r]e, voer huer selve[n], Jan Gielis meerssenier en[de] de voersz[eyde] Aechte met hue[r]e
man en[de] momboe[]r voersch[reven] tsamen in den name van Pete[re] Gielis, des voirsz[eydes] Aechten
brueder, die buytenlants is en[de] men nyet en ^weet^ weder hij is levende oft doot, die
zij hierinne verva[n]gen etc., broeder Jan van Peer, prior des Godshuys van
Onser Liefves Vrouwen Troone bij He[re]ntals als gemachticht vanden supprior in[den]
gemeynen convente desselfs Godshuys aldaer brueder Jan Gielis der voerseyde
Aechten inne geproffesseyt en[de] gechoet is, om[me] te vercoepen des selfs
Godshuys gedeelte van den huyse nabescreven na inhoud procueratien besegelt
met den gemeynen segel desselfs Godshuys qua[m] vidim[us]. Gaven suae Clause
De Veyelse Sebrantssone de helft van eener huysingen met hare plaetsen
gronde metten alaine? van der broeder voersz[eyt] en[de] met alle datter toebehoert
geheeten De Sonne gestaen in Kypdorp jegens Sinte Jacops Kerke ...
tusschen thuys geheete[n] Den Sot Gielis De Buekela[er]e toebehoe[re]nde ex u[n]a en[de]
der wedewen en[de] erffg[enaemen] van Struys Corve? ex alt[er]a, gelijc en[de] in alle der
manie[re]n de voirsz[seyde] wilen Peter Gielis de voerg[enoemde] geheele huysinge cu[m] p[er]t[i]n[entiis] ...
ind[en] jae[re] a[nn]o CCCC end[e] achtentsestich, XXIII die in februario, jeg[ens] Henric Van Borsbeke
brouwe[re] gec[oft] en[de] gecregen heeft p[ro]ut lit[tera]e q[ua]r[um]. Dand[um] alle jae[re] op Sinte
Bavendach te wetene des voers[zeyden] Aechten XXXVI s[cellingen] X 1/2 d[enieren] g[rooten] erflic.
It[em] den voersz[eyde] Peter Gielis dand[ere] XXVII s[cellingen] IIII 1/2 d[enieren] gr[ooten] erflic en[de] tvoersz[eyde] Godshuys
is betaelt van hue[re]n paerte met gereeden pe[n]ni[n]g[hen] te w[aer]ne op XX Melsche? ...
den ... brab[ants]. It[em] eene[n] halve[n] chijsgulden erflic Lijsbetten Daneels. It[em]
III l[i]b[rae {=pond}] gr[ooten] erflic der we[dew]en Thomas Coperis. It[em] XXXI s[cellingen] II 1/2 d[enieren] gr[ooten] erflic der
selver wedewen uter geheeler huysingen jaerlicx ... gaende en[de] anders nyet.
En[de] dien voersz[eyde] voerc][m]mer en[de] voerchijs geloefde de voersz[eyde] Claus De Voocht p[ro] se et
suis van Bavo[nis] lestleden want hij de voersz[eyde] helft vand[er] huysingen alsdoen ter
aenveerden van dan voerd[aen] eeuwlic due[re]nde jaerlicx te gelden[e] end[e] te betalen[e]
sonder mindernisse etc[eter]a en[de] oic sond[er] etc[eter]a. Salvo dat hij ad sui
XX s[cellinge] gr[ooten] erflic vand[er] voersz[eyde] erfgeve[re]n erffrente
voersc[reven] sal oft selen moeten afheffen en[de] quiten, tSinte Baven dage in den jae[re] van
tweentnegentich p[ro]x[im]o, ende alsoe voert alle jae[re] Sinte Baven XX s[cellinge] gr[ooten] ...
d[aer]af donec?, en[de] altijt elken pen[n]inc d[aer]af met XVId[en] en[de] met verschenender renten
ende telker afquit[inghe] met alsulken pe[n]ningen en[de] toto sulken prise, als dien ter tijt
bij den prince en[de] State[n] vand[en] lande geordineert geset en[de] gestelt zijn p[ro]mitten[dum]
et dequitacion[is]? oblig[avit] se et sua, donec der voersz[eyde] erfgeveren ^erffgen[aemen] en[de] wed[e]en voersz[eyt]^
al afgequete[n] zijn ende ni[et] lange[r].
XVI d[ie] febr[uarii]

A[nn]o XVIc XII d[ie] dec[embris] doe bekende de voersz[eyde] Aechte Gielis met Ja[n]ne Faes hue[re]n man en[de] mombo[er]
dat de voersz[eyde] Claus De Voocht van... hue[ren] XXVI s[cellingen] X 1/2 d[enieren] br[abants] afl...
XVI s[cellinge] X 1/2 d[enieren] br[abants] erflic afgequeten heeft p[raese]nte? to Gheensse et ... Gheensse

Alexander Thijs zei op ma, 04/15/2024 - 19:07

Fantastisch René wat jij hebt weten te behalen met deze transcriptie!

Ik ben ver terug in de tijd gegaan om te weten te komen wie de ouders waren van Jan Gillis / Gielis / Gielijs meersenier. Zoals ik begrijp was Aachte Gillis, gehuwd met Janne Faes nestelmaker zijn zus. En hun beider vader was Peter Gillis (want in 1494 las ik Janne Gielis meerssenier Peterss wijlen). Begrijp ik goed dat Peter Gillis des brouwers, zelf brouwer was of enkel van de brouwer?

Ik vond in 1427 de huwelijkse voorwaarden van Gielis Peter Gielissone met Katline Dingelsche.
Kan deze Gielis Peter Gielissone dezelfde zijn als de hierboven genoemde Peter Gillis? Ik zou zelf eerder verwachten - als diens vader Gielis zou heten - dat de naam dan zou kunnen zijn: Peter Gielis Gielissone. Maar ik ben absoluut beginneling in genealogie, dus ik hoor graag meer, waarvoor zeer veel dank!

Ik heb de huwelijkse voorwaarden getranscribeerd, maar aanvullingen en verbeteringen zijn nog nodig:

SR#13 1427
35v:

Transcriptie:

Gielis Pet[er] Gielis sone was op uue en[de] Katline Dingelsche cu[m] tut[or]e
ex alca[nder] bekenden in huwelik[se] vorwaerden eest dat volcomt re
waert se gevoele dat de voirsz[eyde] ged afluuch worde een kaelme
voirsz[eyt] sonder wett[e]l[icke] oir after te latene dat dan de selve Katline
hebben en[de] behouden soude alle alsulke goede geheelic en[de] al als
sij nu aen den voirsz[eyde] Gielis brengen sal, en[de] waert so dat sij
aflijvich worde een giel. voirsz. sonder re dat dan de selve giel.
hebben en[de] behouden soude toeweliken dagen de stede der sij nu in
woent en[de] dair toe soude hi[j] ^voir bij^ hebben vanden gereetsten goeden
die so[mm]e van V lib(?) gl eens, ende vordaen deylen al dat hi[j] na de
ster[f]huye recht sculden we te deylen, salvo waert dat sij weeth
oie acht[er] lieten als dbedde schiede, dat dan dese makinge quite
en[de] te meute soude sijn en[de] van gheenre werden
f III gl

René van Weeren zei op ma, 04/15/2024 - 21:13

Het lijkt er eerder op dat je de grootvader van vaderszijde gevonden hebt, al zul je dat verband nog moeten bevestigen via andere bronnen die de band tussen respectievelijk vader en zoon en vader en grootvader bevestigen. In Brabantse en Vlaamse bronnen is het niet ongebruikelijk dat in de patroniemen diverse generaties in één patroniem verweven zijn: in dit geval is Gielis de zoon van Peter die weer zoon van Gielis was.

Gielis Pet[er] Giels sone was ex una en[de] Katline Dingelsche cu[m] tut[or]e
ex alt[er]a bekenden in huwelik[er] vorwaerden eest dat volcomt etc[eter]a
waert so geviele dat de voirsz[eyde] Giel[is] aflivich worde eer Katline
voirsz[eyt] sond[er] wett[ige] oir after te latene, dat dan de selve Katline
hebben en[de] behoude[n] soude alle alsulke goede geheelic en[de] al als
sij nu aen den voirsz[eyde] Gielis brengen sal, en[de] waert so dat sij
aflivich worde eer Giel[is] voirsz[eyt] sonder etc[eter]a dat dan de selve Giel[is]
hebben en[de] behouden soude teeweliken dage[n] de stede d[aer] sij nu in
woent en[de] dair toe soude hi ^voir uut^ hebben vande[n] gereetste[n] goeden
die so[mm]e van V lib[rae {=ponden}] g[rooten] eens, ende vordaen deylen al dat hi na de
sterhuys recht sculd[ich] we[re] te deylen, salvo waert dat sij wett[ich]
oir acht[er] lieten als dbedde schiede, dat dan dese makinge quite
en[de] te nieute soude sijn en[de] van gheenre werden.
eod[em]
f III gl

Het betreft in dit geval dus een regeling waarbij geldt:

- als Gielis overlijdt voor Katline zoner dat zij kinderen hebben, dan houdt Katline recht op haar bezittingen die zij bij het aangaan van het huwelijk inbrengt

- als Katline overlijdt voor Gielis zonder dat zij kinderen hebben, dan behoudt Gielis de woning waar Katline nu in woont en heeft tevens recht op een eenmalige uitkering van 5 pond uit eventueel te gelde gemaakte goederen; tevens moet hij opbrengsten die uit het sterfhuis voortvloeien delen zoals hij volgens de wettelijke regelingen schuldig zou zijn

- mochten zij wel kinderen hebben ten tijde van de beëindiging van hun huwelijk ('als dbedde schiede', door dood of scheiding), dan is deze regeling nietig en zonder waarde

 

Alexander Thijs zei op ma, 04/15/2024 - 21:37

Hartelijk dank voor deze uitstekende uitleg en transcriptie René! Dat help mij enorm!

Ik probeer nu de connectie te vinden tussen Claus Gielis wassenkeersmaker en Jan Gielis meersenier. Deze laatste had als vader Peter Gielis. De eerste wordt ook wel genoemd in sommige akten als Claus Gielis Claussone. Bij de kinderen van Claes Gielis waren de familienamen al gestabiliseerd als Gillis. Zo ook bij de kinderen van Jan Gielis. Maar Claus was dus zoon van Gielis die weer zoon was van Claus. Dus de vader van Claus kan dus Gielis Claus geheten hebben als ik het goed begrijp. Klopt dat? Dan kan ik naar die naam op zoek gaan. 

Voor nu even weer terug naar Jan Gielis. Hij was getrouwd met Catharina van Ertborn. Misschien dat daar nuttige informatie in staat. Ik heb het gepost op https://watstaatdaer.nl/forum/katline-van-eertborne-weduwe-jan-gielis-m…

 

Michel G. zei op di, 04/16/2024 - 11:37

Om op je vraag terug te komen over het mogelijke beroep van Peter Gielis: het lijkt me aannemelijk te mogen veronderstellen dat Peter Gielis zelf brouwer was. Want in 1468 kocht hij dit huis van (brouwer) Henric van Borsbeke. En ook in deze akte staat over dat huis het volgende:

...de helft van eenre huysingen met hare plaetsen
gronde metten alame vander brouweries ende met alle datter toebehoert
geheeten De Sonne gestaen in Kypdorp jegens Sinte Jacops Kerke ...

Alexander Thijs zei op di, 04/16/2024 - 12:10

Hartelijk dank Michel voor je uitleg en aanvullingen aan de transcriptie! Ik zie nu ook in een andere akte dat zijn vader waarschijnlijk ook brouwer was:

SR#76 1469
227v: Peter Gielijs Peterss wilen brouwere verc Willeme vanden Velde mercenier x Lijsbetten Lievens op huys metter brouwerien geh de Sonne gest in Kijpdorp tuss den Sot; erfl vrouwe inde Mol.

 

Als ik kijk naar de drie dubbele naam dan valt mij op dat hier in deze tijd en plaats in het midden de gestabiliseerde familienaam staat met ervoor de voornaam en erachter de naam van de vader. Klopt dat? Dan heette zijn vader dus ook Peter Gielis.

Dat betekent dat de vader van Claus Gielis Claussone dus ook Claus Gielis zou kunnen heten. De familie Gillis (in de 15e eeuw Gielis / Gielijs / Gielys geheten) was een gestabiliseerde naam, maar ergens in de tijd zou hij dus via een patroniem moeten zijn doorgegeven.

Ik ben heel benieuwd hoe het zit; ik ben geen expert in genealogie. Want ik zoek nog steeds een verband tussen de Jan Gillis (meersenier)-lijn (van wie de vader en grootvader dus P(i)eter Gielis heette) en de Claus Gielis (wassenkeersmaker)-lijn.

Michel G. zei op di, 04/16/2024 - 18:25

De naam Claus Gielis Claussone mag je ook letterlijk zo begrijpen: Claussone = zoon van Claus.
Uit een naam als bv. Jan Gielis Peterssone kun je dan weer afleiden dat Jan Gielis een zoon van Peter was.
Zoals je zelf al aangaf was de naam Gielis toen al een versteend patroniem. Maar dit houdt ook in dat je uiteindelijk bij ene Gielis gaat uitkomen die een ander patroniem heeft.

Alexander Thijs zei op di, 04/16/2024 - 18:49

Merci Michel voor de verhelderende uitleg!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.