Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Huwelijkse voorwaarden Gillis Smeijers en Elisabeth Gillis 16 januari 1609

Vanochtend vond ik de huwelijkse voorwaarden van dochter en aanstaande schoonzoon van mr. Nicolaes Gillis. Bij voorbaat veel dank voor correcties en aanvullingen!

Felix-Archief Antwerpen, Protocollen, 1607-1613, Isadfiche: BE SA 23174, inv.nr.: N#2706, Jan Nicolai (ff. 135r-135v).

135r

T[e] 16 januarij 1609

Gillis Smeijers geassisteert met Peeter Smeijers
sijn[en] vader en[de] jo[uffrouw]e Barbara Proost sijn[en] moeder ter
eene ende Elisabeth Gillis geassisteert met mr.
Nicolaes Gillis griffier van[de] Laeckenhalle deser stadt haren
vader en[de] jo[uffrouw]e Elisabeth Nicolai haer moedere bekenden
ende verlijden tsommen overcommen en[de] veraccordeert te sijne
in gerechte houwelijcker voorwaerden te verschiedene te

tusschen de v[oor]sz. Gillis
Smeijers ende de
v[oor]sz. jo[uffrouw]e Elisabeth [doorgehaald: Nicolai]
Gillis

eeren godts en[de] met consente der Heylige Kercken inder
formen en[de] manieren hier naervolgen[de], inden v[oor]ss. geloven de
voorss. Peeter Smeijers en[de] jo[uffrouw]e Barbara Proost mette
voorss. Gillis Smeijers haeren sone tot subsidie van[de] voorss.
toecommen[de] houwelycke tegenene sesthienhondert gul[dens]
eens

d[aer]aan dat acten
selen de cled[ing]en
tegens sijn[en] dach
van eeren en[de] d[‘]oncosten
[doorghaald: van bruyloft] sij
hen te doen ter
sar… en[de] v[oor]ss. toet…s
houwelijcke

en[de] de voorn[oemde] mr. Nicolaes Gillis ende jo[uffrouw]e Elisabeth
Nicolai geloven nisgelijx mette vooorn[oemde] jo[uffrouw]e Elisabeth Gillts
hare dochtere tot subsidie alsvore te gevene de so[mm]e
van twelffhondert carolus g[u]l[dens] eens d[aer]aen dat acten
selen de cledinghe van[de] voor[noemde hare dochter tegens heuren dagh
van eeren, midtsgaders d[’]oncosten van[de] bruijloft, [doorgehaald: metten appenderen
voorts is conditie en[de] tusschen Solvu(?) d[aer]enboven de voorn[oemde]
hunne dochtere metten v[oor]ss. toecomen[de] bruydegom gaede
consumnatie van[de] v[oor]ss. toecomen[de] houwelijcke den tijt van
twee continuele jaeren thunnen huyse den montcost te
geuere, sonder diminutie van[de] v[oor]ss. twelffhondert gul[dens].
Voorts is conditie en[de] tusschen p[ar]tijen ondersprocken dat

ten scheydene van[de] v[oor]ss. toecomen[de] houwelijcke alle en[de] yegel[ijcke]
de goeden te weder sijden alsvoren tmedebrengen en[de] den een[en]
en[de] den anderen staende ten houwelijcke te v[er]stervene, gegeven oft
gelegateert te worden[de] oft de weerde van dyen ingevalle van
alienatie sullen gaen en[de] keeren ter sijden waerts van daer die
gecomen en[de] innegebrocht sullen sijn. Item dat de conquesten
gedeylt sullen worden halff en[de] halff naer deser stadts rechten
van Ant[wer]pen. Ende dat voorts de langtleven[de] sal bovende
cleederen en[de] meubelen tsijn[en] huede als en[de] behooren[de] die den

135v

ss vooren uuyte volgen sullen hebben en[de] genieten voor du waut(?)
vrijen goeden ten[de] Item afflijvigh te weten de v[oor]ss. toecommende
bruydegom lancxleven[de] weesen[de] de somme van vierhondert carolus
gil[dens] eens. Ende de v[oor]s. toet..s (?) bruijdt indyen sijde
lancxtleven[de] is de se[lv]e van sessehondert g[u]l[dens] eens, ende
dit al wederdatte ten scheyden en[de] bedde kindt oft kinderen
bij hun samen gepaert ten lende sijn off nyet. Alle welcke
poinchen(?) ende conditien partijen ter weder sijden alsoo hebben geloeft
t[‘]achtervolgen gelcomen en[de] observeren sonder d[aer]tegens te doen oft
comen ten eeniger manieren, d[aer]voren v[er]binden[de] hun s [elf]ss en[de] alle
sijne goeden p[res]ent en[de] teto..s, renunciers van alle en[de]
yegen vssijnen(?) landts en[de] stadtsrechten ter ontsari..(?)
van desen enichssse disponeen[de] wegers hieraff geraeckt
te worden etc. Aldus gedaen tant.l. ten huyse van[de] v[oor]ss. mr.
Nicolaes Gillis gestaen in[‘]t Kipdorp ter p[rese]ntien van Jan Nicolai
de Jonge, en[de] Jan van sijn[en] als getuyghe etc.

Dit is tmerck van

P[eete]r Smeijers

Dit is tmerck van

Barbara Proost

NGillissoone [signatuur met NG in ligatuur; cf. signatuur in https://watstaatdaer.nl/forum/testament-6-april-1624-nicolaes-gillis-en-elisabeth-nicolai ]
1609

Elisabet Nicolay

Elisabt Gillis

Gillis Smeijers [signatuur in ligatuur]
1609

JNicolai [signatuur met JN in ligatuur] notaris(?)

Reacties (3)

Alexander Thijs zei op zo, 04/07/2024 - 12:24

135v

Geert Ouweneel zei op zo, 04/07/2024 - 14:54

Ik kon niet alles oplossen.

 

+ 16 January 1609

Gillis Smeyers, geassisteert met Peeter Smeyers,
sijnen vader ende vrouwe Barbara Proost, sijnen moeder, ter
eenre ende Elisabeth Gillis, geassisteert met mr.
Nicolaes Gillis, griffier van de Laeckenhalle deser stadt, haren
vader ende joufvrouwe Elisabeth Nicolai, haer moedere, bekenden
ende verlijden tsamen overcommen ende veraccordeert te sijne
in gerechte houwelijcker voorwaerden te geschiedene ter
eren Godts ende met consente der heylige kerkcken,
tusschen de voorsz. Gillis Smeyers ende de voorsz. joufvrouwe
Elisabeth Gillis in der
formen ende manieren hier naervolgende, inden 1en geloven de
voorsz. Peeter Smeyers ende joufvrouwe Barbara Proost metten
voorsz. Gillis Smeyers, haeren sone, tot subsidie van de voorsz.
toecommende houwelycke te gevene sesthienhondert guldens
eens daer dat ... selen de cledingen tegens sijnen dach
van eeren ende d‘oncosten sij hen te doen ter saecken
den voorsz. toecomenden houwelijcke
ende de voornoemde mr. Nicolaes Gillis ende jouffrouwe Elisabeth
Nicolai geloven insgelijx mette vooornoemde jouffrouwe Elisabeth Gillis,
hare dochtere, tot subsidie alsvore te gevene de somme
van twelffhondert carolus guldens eens, daer daen dat ...
selen de cledinghe van de voornoemde hare dochter tegens heuren dagh
van eeren, midtsgaders d’oncosten van de bruyloft,
gelovende daerenboven de voornoemde
hunne dochtere metten voorsz. toecomende bruydegom naer de
consummatie van de voorsz. toecomende houwelijcke den tijt van
twee continuele jaeren thunnen huyse den montcost te
gevene, sonder diminutie van de voorsz. twelffhondert guldens.
Voorts is conditie ende tusschen partijen ondersprocken, dat
ten scheydene van de voorsz. toecomende houwelijcke alle ende yegelijcke
de goeden te weder sijden alsvoren inne te brengen ende den eenen
ende den anderen staende ten houwelijcke te verstervene, gegeven oft
gelegateert te wordende, off de weerde vandyen ingevalle van
alienatie sullen gaen ende keeren ter sijden waerts van daer die
gecomen ende innegebrocht sullen sijn. Item dat de conquesten
gedeylt sullen worden halff ende halff naer deser stadts rechten
van Antwerpen. Ende dat voorts de langtlevende sal boven de
cleederen ende meubelen tsijnen huse es ende behoorende die den
135v
ss vooren uuyte volgen sullen hebben ende genieten voor die want
vrijen goeden van de 1e afflijvigen, te weten de voorsz. toecommende
bruydegom lancxtlevende weesende de somme van vierhondert carolus
gildens eens. Ende de voorsz. toecomende bruydt indyen sij de
lancxtlevende is de somme van sessehondert guldens eens, ende
dit al weder datte ten scheyden van bedde kindt oft kinderen
bij hun samen geprocreert in leven sijn off nyet. Alle welcke
poincten ende conditien partijen ter weder sijden alsoo hebben geloeft
t‘achtervolgen volcomen ende observeren sonder daertegens te doen off
comen in eeniger manieren, daervoren verbindende hun selfss ende alle
hunne goeden present ende toeecomende, renunciende van alle ende
yeglijcke costuymen landts ende stadtsrechten ter contrarie
van desen eenichsints disponerende, begeerende hieraff gemaeckt
te worden etc. Aldus gedaen t'Antwerpen ten huyse vande voorsz. mr.
Nicolaes Gillis gestaen in‘t Kipdorp ter presentien van Jan Nicolai
de Jonge, ende Jan van Nijen als getuyghe etc.
Dit is tmerck van Peeter Smeyers
Dit is tmerck van Barbara Proost
N. Gillis,1609
Elisabet Nicolay
Elisabt Gillis
Gillis Smeyers, 1609
JNicolai

Alexander Thijs zei op zo, 04/07/2024 - 19:58

Wederom hartelijk dank Geert!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.