Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Zundert 1591

Nog eentje gevonden uit een boek van 250 paginas.

Graag hier ook correcties en nodige aanvullingen indien mogelijk.
Hans
Voor Vetten ende Conincx mannen quamen
Anthonie Cornelis Jans dochter vander
Broecke nagelaten weduwe wijlen
Cornelis Jacobzn van langschot geassisteert
met Jan Cornelissen van den Broecke heuren
broedere ende voicht ter eenre ende Jan
des voornoemde mr. Cornelis zone geassisteert met Jacob Jansz vanden
Gouwen, soo voor hem selve als mede vervangen
ende hem sterck makende voor houwelijcken syn
broeder ter andere zyden kenden ende
lyden pro se et suis vaderlingen
malcanderen overcomen ende gedeelt
wesen in manieren hier navolgende
weten, dat om te naercomen den openbaer
instrumente oft houwelicxe voorwaerden
tusschen den voorn. Anthonia ende wylen
Meester Cornelis Jacobs opt aengaen van hare
houwelicke gemaect partyen recipeerde
sullen behouden alle heure ingebrochte
goederen ende erfve, actien, crediten
ende ... ende gehouden ooc ...
...anderen af te dragen, costeloos
scadeloos .... van alle 
daer mede elc van partijen voor hendne
bijde houwelick en belast es 't sy van ou...
verstenden ende onbetaeldenen renten oft hoe
danich die souden mogen wesen exgeene
es uijtgesondert onder verbanden van
hemlieder personen ende alle heure goeden.
Ende belangende die meubelen
staende houwelicke gecost oft vor
verscreven mentien, ge .. stuck
gewassen van rogge, garsten, ....
;.. vlasch oft ander stucx
die voornoemde Anthonie hebben ende behouden
het gewas van rogghe ende vlasch
.. partijen tot Rysberghen hebben staende
ende daer jeghens te betalen, inde gemeene
gecontraxeerde sculden aen de personen ...
aenbenoemxt synde twintich a sestien
ende twee veerteelen in zijnen. Ende
Jan die sone voor genoemt per se et suis 
sullen hebben ende behouden die koeyen en twee
beesten metten meubele oft huysraet
staende den voorgenoemden houwelicke
vercregen, thaere alle het gewasch vande
corenwerck oft graen binnen der parochie
van Zundert partyen aengaende, daer toe
noch die penninghe vande vercochte bosschen. Item
daer tegens betalen alle sculden soo
versreven renten als anderssins staende
den voorsseijde houwelijcke gemaect vier loopen
ende onbetaelt staende. Item sal, den voorsseijde
Anthonie laten volgen de staende saemtelick!
paeye, een vyssel, ....
helft vande viercken en twee veertelen
boecq, des sal sal die verseyde Anthonie 
by hen blyuen tot Bamisse of te ...
toen. Alles voors is onder verbande
ende conditie hier vooren verhaelt.
Actum den 21 juni 1591
 

Reacties (5)

René van Weeren zei op do, 11/30/2023 - 21:54

Over het geel gearceerde ben ik niet zeker. Verdere aanpassingen in bold

Voor Etten ende Conincx mannen quamen
Anthonie Cornelis Jansdochtere van den
Broecke nagelaten weduwe wijlen mr.
Cornelis Jacobsz van Langscot geassisteert
met Jan Cornelissen van den Broecke heuren
broedere ende voicht ter eenre ende Jan
des voornoemde mr. Corneliszone
geassisteert met Jacob Jansz van der
Gouwen, soo voor hen selven als mede vervangen[de]
en[de] hen sterck makende voor Pauwelssen sijn[en]
broeder ter andere zijden, kenden ende
lijden pro se et suis underlingen
malcanderen overcomen ende gedeelt te
wesen in manieren hier navolgende, te
weten dat om te naercomen den openbaren
instrumente oft houwelicxe voorwaerden
tusschen den voorn[oemde] Anthonia ende wijlen
mr. Corn[elis] Jacobs opt aengaen van haren
houwelicke gemaect partijen reciproce
sullen behouden alle heure ingebrochte
goederen have ende erfve, actien, crediten
en[de] sculden ende gecomen op 't reciproce
d' een d' ander af te dragen, costeloos
en[de] scadeloos te ontheffen van alle sculden
daermede elc van partijen voor hender
beyder houwelicke belast es 't sij van ouden
verscenen en[d]e onbetaelde renten oft hoe-
danich die souden mogen wesen, egeenen
uuytgesondert onder verbande van
henne p[er]sonen ende alle henne goeden.
Ende belangende die meubelen
staende houwelicke gecoft oft ver
verscenen renten, gecreerde sculden,
gewassch van rogge, garsten, voer,
spoirie,
vlasch oft anderssins sal
die voorn[oemde] Anthonia hebben ende behouden
het gewasch van rogge en[de] vlasch dw<elcke>
p[ar]tijen tot Rijsbergen hebben staende
ende daertegens betalen, inde gemeene
gecontraheerde sculden aen den p[er]sonen haer
aenbenoempt sijnde twintich g[ulden] sestien
ende twee veerteelen III zijden. Ende
Jan die sone voorgen[oem]t pro se et fratre
sullen hebben en[de] behouden die koeyen, twee
beesten metten meubele oft huysraet
staende den voorgemelden houwelicke
vercregen, item alle het gewasch etc. va[n den]
corenwerck oft graen binnen der parochie
van Zundert p[ar]tijen aengaende, daer toe
noch die penn[inghen] vand[en] vercochte bosschen. Item
daer tegens betalen alle sculden soo
verscenen renten als anderssins staende
den voorsz[eyde] houwel[ijcke] gemaect en[de] verlopen
en[de] onbetaelt staende. Item sal dese voorszeyde
Anthonie laten volgen die stande saemtelick!
paeye, e[n]en vijssel, den wanne en[de] dye
helft van de vercken en[de] twee veertelen
boecq[weyt], des sal sal die v[er]seyde Anthonie
by hen blijven tot Bamisse of ten saeytijd
toe. Alles voorsz[eyt] is onder verbande
en[de] conditie hier vo<ren verhaelt.
Actum 21 junii 1591
 

Hans Van Landschoot zei op vr, 12/01/2023 - 11:22

René,

van harte bedankt voor de aanpassingen.

 

Hans Van Landschoot zei op zo, 12/03/2023 - 19:00

Pauwel,

Die had ik ondertussen al. Aangezien de tekst beter leesbaar was voor mij, hoefde ik de vraag niet te stellen. Toch bedankt.

Pauwel zei op zo, 12/03/2023 - 19:01

ende twee veertelen roggen zal er toch staan?

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.