Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Zundert 1525

Nog eentje voor verbetering vatbaar. Alvast bedankt voor de hulp.
Wij Cornelis Jan Leijssn ende Jan van ... zn mannen  oirconden
ende kennen dat voir ons comen is Kathelijne wijlen Gielis
Servaes van Lancschot dochter met  Gherits Wilen Direx
Gove... zn hueren man ende voight .. metten rechte
gegeven, bekende ende .... voir hoir ende voir het
... dat zij wel ende wettelijck vercocht heeft
an Janna van Nederven  Wilen Janszone ende zijn
naecommelingen een zeste rogge sjaers erfpacht goet
ende  costbaer, dat die selve ... aencommen ende verstorven
is na der doet van Gielis hoirn vader voorseijd
te hebben ende  te heffene waerlijcx ende  erffelijcx vut ende
in...... van drie zester rogge erfpacht
op ....... mett mten van
breda op ende vut zekeren  onderpanden, die doodt
wijlen Jan Van Nederven d'oude tegen Gielise voorseijd
...  gecocht ende geroegen heeft in een
some van pennijnge ende van de drie zester rogge
erfpacht voirseijd na vut  wasen ende verclaers die ...
bronnen onge.... ende  sonder refuse, die wij ...
voirseijd ... gesien ende gehout hebben en die de
onderpanden met houder .... begrepen
gelijck die hier nabescreven staen, dat es te weten 
een stuc lants geheten de Nijeuwe heinige
ontrent een viertel lants luttel min ofte meer houdende
ende met een stuck  weij draeelts ende met een stuck
bee... ontrent anderhalf buijnder luttel min ofte
meer houdende gheheijten in en stuck daer aen het
legen, gelegen al t'saemen t'Sundert bij de  Velt
straet  aen Jan van nederven erve zuijtwaerts, soo
naest van Lancschot erve westwaerts des persoons
van Cleijn Sundert erve Nouwe ende  ende Gielis Servaes
van Lancschot zoens erve oostwaerts ... ende
te  waere met  een  ... erfchijns van de drie
zeqte rogge erfpacht voirseijd vutgaende sonder meer
voircommen  behoudelijck met ...
wegt ende waterlaten na inhoudt  der brieven
daer aff zijnde
 

Reacties (4)

Pauwel zei op wo, 11/16/2022 - 15:17

een paar aanvullingen

Wij Cornelis Jan Leijss[en] ende Jan Jan Le[m]mensz. mannen oirconden
ende kennen dat voir ons comen is Kathelijn wijlen Gielis
Servaes van Lancschot dochter met Gorise Wilen Direx
Goris Jansz. hueren man ende voight hoir metten rechte
gegeven, bekende ende verlide voir hoir ende voir hoe[re]
nacomel[ingen] dat zij wel ende wittelijck vercocht heeft
an Janne van Nederven Wilen Janszone ende zijn[en]
nacomel[ingen] een zest[er] rogx sjaers erfpachts goet
ende cusbaer, dat derselver Kat[elij]nen aencomen ende bestorven
is na der doet van Gielise hoeren vader voirs.
te hebben ende te heffene jaerlijcx ende erffelijcx uut ende
in mi[n]dernissen van drie zeste[re]n rogx erfpachts
op Onser Lieven Vrouwen Lichtmisse metten maten van
Breda op ende uut zekeren onderpanden, die [d’oude]
wijlen Jan Van Nederven d'oude tegen Gielise voirs.
tande[re]n tiden gecocht ende gecregen heeft om een
so[m]me van pe[n]ningen ende om de drie zester rogx
erfpachts voirseijd na uutwisen ende verclae[re]n der …
brieven ongeca[n]celle[er]t ende sonder rasue[re], die wij ...
voirseijd dairaff gesien ende gehoirt hebben en[de] die de
onderpanden met hoirder waernissen begripen
gelijck die hier nabescreven staen, dat is te weten
een stuck lants geheiten de Nijeuwe Heyninge
ontrent een viertel lants luttel min ofte meer houdende
ende met een stuck weydevelts ende met een stuck
beemden ontrent anderhalf buijnder luttel min oft
meer >ts[ame]n< houdende geheyten in en stuck dairaen ge-
legen, gelegen al t'samen t'Sundert bij de Velt-
straet aen Jans van Nederven erve zuijtwaert, Ser-
vaes van Lancschot erve westwaert des persoens
van Cleijn Zu[n]dert erve noirtw[aer]t ende Gielis S[er]vaes
van Lancschot zoens erve oostwaert te vriën ende
te wae[re]ne met een ... erfchijs voir de drie
zester rogx erfpachts voirseijd uutgaende sonder meer
voirco[m]mers behoudelijck medepantschappe
wegt ende waterlaten na inhoudt der brieven
dair aff zijnde

Hans Van Landschoot zei op wo, 11/16/2022 - 17:04

Pauwel,

bedankt voor d verbeteringen.

Ik zie dat ik het laatste stukje vergeten was.
KUn je nog even checken ook!

dair aff zijnde .... ende inhout oic haere

voirseijd dochter met eenen voight hoir mette recht
gegeven, dat Kathelijn hoir zuster voirseijd voirtijts
opt voirseijde zester rogx erfpachte gescheden ende
geerfdeelt es geweest en den vernoemt hoir daer
geens recht toe .. oft ... tot enich ins toegeweest
anno xvC xxv den xxiiii sten dach in aprille.

Pauwel zei op za, 11/19/2022 - 00:02

Ik kom er niet helemaal uit.

                       Voirt soe beken[de] inhout oic haere
voirs. docht[er] met eenen voight hoir metten recht
gegeven, dat Kathelijn hoir zester voirs. voirtijts
op ’t voirs. zester rogx erfpachts gescheiden ende
geërfdeelt is geweest en en vernoemt hoir daer
geens rechts toe nu oft namaels tot enigen tiden.
Gevest a[nn]o XVc XXV den XXIIIIen d[ach] in aprille.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.