Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Zundert 1500

Graag wat hulp bij deze tekst. Uitgerekte woorden en afkortingen maken het moeilijker voor mij.

1-
Jan Heinrick Kerstiaenss woenende t'Groot Zundert  ...
Janne Tuijts maesens soene woenende t'sjaers
erfelijck twee pond groten ....
... loopen erfpacht .... die sij
... ende jaerlicxnsester roge op een erfstede
met huijse hove soe die gestaen
ende gelegen t'Sundert voors. inde Veltstraat
aent ... zuijtwaert
des persoens van Groot Zundert erve oestwaert
ende despersoens van Cleijn Sundert erve nort
ende west waert ende noch op twee stuck lants
gheheten de  ... ende gelegen
gelijck de scepen brieve der ... erfstede
van  ... tot Zundert anno 1485
x dach in augusto, dat ..... Item
... lopen  ... roge erfpacht goet ...
diemen jaerlic sester? op een erfstede
met huijse hove ... ende toebehoorten
gestaen ende gelegen t'Sundert voirs. aen eene
plaetse tusschen .... zoens erve ende
.... soens erve ... Item noch
op een halster roge erfpacht ... erflasten...

2- die men heeft ende jaerlick sester roge op
eene erfstede met huijse hove soe die ..
gestaen ende gelegen tot Zundert ....
tusschen Heinricq Jan Kerstiaens kindere erve
 ... ende Peter Gherrijt erve ...
Item noch een viertel roge erfpacht die men
heeft ende jaerlic sester roge op een ..
weijde.... t'voirs.  block sonder
omtrent een half buijnder gelegen t'Sundert
voirs. tusschen de Groote wechage ende
wa oestwaert ende Cornelis ...
westwaert. Item noch op een viertel
roge erfpacht, die men heeft ende ...
heffen is op een stuck erf houdende
twaelf roeden in een stuck weijacker
gelegen t'Sundert inde  Caterstraete ..
Peter Gherrits ... erve westwaert ende
zuijtwaert ende de straete oestwaert
commende metten eene zijde eene
velt... Item noch op sester loopen 
roge erfpacht die men heffen es op de
vuijt een ... goets geseijd den stopacker
gelegen bijnnen Wijnegeem ende
ackerstraete tusschen Jacop Anthoniss
erve noortwaert ende Merten Giros
... erve zuijtwaert. Item noch
op tweeentwintich ... erflijcke ..
... die men heeft ende ...
heffen is op een stede met huijse
hove soe die .... houdende ontrent
een gemetene lants  gastel ende gelegen
t'Sundert bij de Veltstraete tusschen
ende aen Lijsbetten ... dochter ...
.... Kerstiaen ...
3-
dochter erve ... Item noch op een
stede met huijse hove lande  weijde
soe die ;... groot ontrent twee
loopen ... gestaen ende gelegen t'Sundert
inde Veltstraete aen Peter Stroes
erve ... oestwaert ende Rovers
Peter Conincx erve .. nortwaert
ende de straete westwaert ende aen
alle jaere te Kersmisse ...
...................


 

Reacties (16)

Pauwel zei op do, 10/27/2022 - 00:46

Hans,

SR 138 1510, register VK - f° 177-178

Ik ben benieuwd waar je deze tekst gevonden hebt.

Pauwel

Hans Van Landschoot zei op do, 10/27/2022 - 09:03

Het Felix Archief te Antwerpen online beschikbaar. 

Pauwel zei op do, 10/27/2022 - 23:00

Jan Henrick Kerstiaenss[en] woenen[de] t'Groot Zundert  v[er]c[oop]
Ja[n]ne Tuijts Nicasius sone woenen[de]  t'Eeke[re]n ts[jae]rs
erflijck, twee ponden g[roten] v[laems], p[ro]ut co[mmun]it[er] op
seventhiene loopen erfpachts rocx grontchijs die hij
heeft en[de] jaerlicx heffen[de] is op een erfstede
met huyse hove fundo et o[mn]ib[us] p[er][tinentiis] gestaen
ende gelegen t'Sundert voors. in de Veltstrate
aen ’t  Valucken, tshee[re]ns[trate] zuytwaert
des persoens van Groot Zundert erve oestwaert
en[de] des p[er]soens van Cleijn Sundert erve noort-
en[de] westwaert, en[de] noch op twee stuck lants
cu[m] fundo et pertinentiis ald[aer] gelegen
gelijck de scepen[en]brieve der ma[n]nen tshee[re]n
van Assouwen tot Zundert, a[nn]o MCCCC en[de] LXXXV
X d[aegen] in augusto, d[aer]af nade[r] begrepen, It[em] noch
elve lopen rocx erfpacht goet en[de] custbaer
die men jaerlicx heffen[de] is op een eerfstede
met huyse hove fundo en[de] toebehoorten
gest[aen] en[de] gelegen t'Sundert voors. aen de
plaetse tusschen Marten .... zoens erve ex una
en[de] Claus Claus Smits soens erve ex ali[a], It[em] noch
op een halster rocx erfpachts  ts[jae]rs erflijck

Ik kijk er nog verder naar.

Pauwel zei op vr, 10/28/2022 - 11:12

die men heeft en[de] jaerlicx heffen[de] is op een
erfstede met huyse hove fundo et o[mn]ib[us] p[er][tinentiis]
gest[aen] en[de] geleg[en] tot Zundert aen de Veltst[rate]
tusschen Henricx Jan Kerstiaenss[en] kind[er]en erve,
ex una en[de] Peter Gheerijt erve ex alio.
It[em] noch een viertele rocx erfpachts, die men
heeft ende jaerlicx heffen[de] is op een stuck
weydevelts geheeten t'Vorste  Block houden[de]
omtrent een half buynde[re] geleg[en] t'Sundert
voers. tusschen de Groote Withage ex
una oestwaert en[de] Cornelis Oijsen erve
westwaert. It[em] noch op een viertele
rocx erfpachts, die men heeft en[de] jaerlicx
heffen[de] is op een stuck erfs, houden[de]
tweelf roeden in een stuck weyvelts
gelegen t'Sundert inde  Caterst[rate] aen
Peter Gheerts Cocs erve westwaert en[de]
zuytwaert en[de] de strate oestwaert
comen[de] metten een[en] eynde aen de
Veltst[rate]. It[em] noch op sesse loopen
rocx erfpachts die men heffen[de] is op en[de]
uuyt een stuck goets geseijd? den Stopacker
geleg[en] bynnen Wijnegeem aen de
Ackerst[rate] tusschen Jacop Anthoniss[en]
erve noortwaert en[de] Merten Berts
erfg[enaemen] erve zuytwaert. It[em] noch
op tweentwintich st[uyvers] ts[jae]rs erflijcke rent
grontchijs, die men heeft ende jaerlicx
heffen[de] is op een stede met huyse
hove fundo et o[mn]ib[us] p[er][tinentiis] houden[de] ontrent
een quartier? lants gest[aen] ende geleg[en]
t'Zundert bij de Veltst[rate] tusschen
ende aen Lijsbetten Wout[er]s dochte[re] van der
Gouwe ex una en[de] Kerstiaen Faes

Ik kijk er nog verder naar.

 

Hans Van Landschoot zei op vr, 10/28/2022 - 13:52

Pauwel,

Je bent blijkbaar expert in dit schrift! Alvast van harte bedankt voor de hulp.

Ben je er ergens mee verwant, gezien je interesse in de oorsprong van het document.

De Jan Henrick Kerstiaenss is de zoon van de verder vermelde Henricx Jan Kerstiaenss, die gehuwd was met Margaertha Servaesdr van Landschot. Mij is het om de VL's te doen. Ze zitten daar in de regio vermoedelijk van de 12de eeuw. Aan de hand van een wapenschild zijn ze te linken aan de VL's in de regio tussen Gent en Brugge, meer bepaald Maldegem, nabij de Nederlandse grens.

De kleinkinderen van dit koppel nemen geleidelijk de naam Van Lanschot aan. Hun nazaten zijn deze van bank van Lanschot! Waarschijnlijk wist je dit al.

 

Pauwel zei op vr, 10/28/2022 - 22:34

dochtere erve ex alio en[de] noch op een
stede met huyse hove lande weyde
fundo et o[mn]ib[us] p[er][tinentiis] groot omtrent twee
loopen t’saye gest[aen] ende geleg[en] t'Sundert
in de Veltst[rate] aen Peter Scocs
erve ex una oestwaert en[de] Rovers
Pet[er]s Sconicx erve ex alia noortwaert
en[de] de strate westwaert dand[um]
alle jare te Kerssemisse en[de] va[n] Natalis
proximo over een jaer de[...] d’ierste rente d[aer]-
af te gevene, te waerne va[n] allen
co[m]mer en[de] calangien, en[de] nyet d[aer] jaerlix
voe[re]n uutgaen[de], salvo quod ipse aut sui q[ui]tabunt
ad placitum teene[n]male elcken altijt
met negenthiene pe[n]ningen en[de]
met verschenender renten.
XVI d[ach] nov[embr]is.

[Ik kijk het nog na.]

Pauwel zei op vr, 10/28/2022 - 22:40

Hans,

Nee, geen verwantschap hoor. Maar ik snuffel nog wel eens in de schepenakten van Zundert, maar dan meer uit de zestiende en zeventiende eeuw. Goed om te weten dat er ook in het archief van Antwerpen akten uit Zundert te vinden zijn.

Pauwel

Hans Van Landschoot zei op za, 10/29/2022 - 09:36

Pauwel

nogmaals dank je wel.
Blijkbaar staan er in het Felix archief heel wat documenten van de streek rond Zundert.
Lanschot, lantschot, Langschot , lancsoet het komt er allemaal in voor. Hier bij is er nog eentje die ik ook maar half kan lezen.

Pauwel zei op zo, 10/30/2022 - 00:00

Ik heb de afbeelding iets verscherpt.

Hans Van Landschoot zei op ma, 10/31/2022 - 09:48

Pauwel

dit heb ik ervan gemaakt.

Vrouwe Amelberch Giels priorynne des godshuys Sinte
 Magrietendale datmen heet ten Nonnen alhier tAntwerpen gestaen
 machtig Fase van Lantschot te Grootsundert ... om alle des
voirseijde godshuijs .... schulden
diemen hem ut schuldich is ende noch schuldich es mogen worden
bijnnen Groot Sundert ende Cleynsundert ende  ......
................ en alle ander saken die  ....
... ....
noch ....
xxvi meij
26-5-1471

Pauwel zei op ma, 10/31/2022 - 14:39

Ik kijk ernaar. 
Pauwel

Pauwel zei op ma, 10/31/2022 - 19:14

Dit is wat ik ervan maak. Dat onterven in de laatste regel is heel raar, maar iets anders haal ik er niet uit.

Vrouwe Amelberch Giels priorynne des godshuys van Sinte
Magrietendale dat men heet ten Nonnen alhier tAntwerpen gestaen,
mechtigde Fase van Lantschot te Groot Sundert geseten, omme alle des
voirs. godshuys chijsen renten pachten schulden resten ende gebreken quecumque,
die men hem nu schuldich is ende noch schuldich sal moegen worden,
bynnen Groot Sundert ende Cleyn Sundert ende daeromtrent, te vervolgene, te heysschene
gecrijgene op te buerne ende t’ontfangene, ende alle andere saken die ’tselve godshuys
aldaer te doene sal moegen hebben, in den rechte ende daerbuyten, oec te
vervolgene, te vorderne, te beschudden, te bedingen ende te verantwoorden,
recht, gelovende, salvo computu, sonder onterven? geduerende etc.
XXVI martii

Hans Van Landschoot zei op di, 11/01/2022 - 21:23

Pauwel

bedankt voor dat laatste stukje aan te passen.

Pauwel zei op za, 11/19/2022 - 23:05

Ik heb de tekst nog wat gefinetuned. Een paar dingen blijven onzeker.

Jan Henrick Kerstiaenssen woenende t'Groot Zundert, vercoopt
Janne Tuijts Nicasiussone woenende t'Eekeren t’sjaers
erflijck, twee ponden groten Vlaems, prout communiter, op
seventhiene loopen rocx erfpachts grontchijs die hij
heeft ende jaerlicx heffende is op een erfstede
met huyse hove fondo et omnibus pertinentiis gestaen
ende gelegen t'Sundert voers. in de Veltstrate
aen ’t Valveken, tsheerenstrate zuytwaert
des persoens van Groot Zundert erve oestwaert
ende des persoens van Cleijn Sundert erve noort-
ende westwaert, ende noch op twee stuck lants
cum fondo et pertinentiis aldaer gelegen
gelijck de scepenenbrieve der mannen tsheeren
van Assouwen tot Zundert, anno MCCCC ende LXXXV
X daegen in augusto, daerat? nader begrepen. Item noch
elve lopen rocx erfpachs goet ende custbair
die men jaerlicx heffende is op een eerfstede
met huyse hovingen fondo ende toebehoorten
gestaen ende gelegen t'Sundert voors. aen de
plaetse tusschen Marten Bert zoens erve ex una
ende Claus Claus Smits soens erve ex altera. Item noch
op een halster rocx erfpachs tsjaers erflijcke renten

die men heeft ende jaerlicx heffende is op een
erfstede met huyse hove fondo et omnibus pertinentiis
gestaen ende gelegen tot Zundert aen de Veltstrate
tusschen Henricx Jan Kerstiaenssen kinderen erve
ex una ende Peter Gheerijt erve ex altera.
Item noch een viertele rocx erfpachts, die men
heeft ende jaerlicx heffende is op een stuck
weydevelts geheeten t'Vorste Block houdende
omtrent een half buyndere gelegen t'Sundert
voors. tusschen de Groote Withage, ex
una oestwaert ende Cornelis Oijsen erve
westwaert. Item noch op een viertele
rocx erfpachts, die men heeft ende jaerlicx
heffende is op een stuck erfs, houdende
tweelf roeden in een stuck weyvelts
gelegen t'Sundert in de Caterstrate aen
Peter Gheerts Cocs erve westwaert ende
zuytwaert ende de strate oestwaert
comende metten eenen eynde aen de
Veltstrate. Item noch op sesse loopen
rocx erfpachts, die men heffende is op ende
uuyt een stuck goets geheten den Stopacker
gelegen bynnen Wijnegeem aen de
Ackerstrate tusschen Jacop Anthonissen
erve noortwaert ende Merten Berts
erfgenaemen erve zuytwaert. Item noch
op tweëntwintich stuyvers tsjaers erflijcke rente
grontchijs, die men heeft ende jaerlicx
heffende is op een stede met huyse
hove fondo et omnibus pertinentiis, houdende ontrent
een quartuer lants, gestaen ende gelegen
t'Zundert bij de Veltstrate, tusschen
ende aen Lijsbetten Woutersdochtere van der
Gouwe ex una ende Kerstiaen Faes

dochtere erve ex altera, ende noch op een
stede met huyse hove lande weyde
fondo et omnibus pertinentiis, groot omtrent twee
loopen t’saye gestaen ende gelegen t'Sundert
in de Veltstrate aen Peter Scocs
erve, ex una oestwaert, ende Rovers
Peters Sconicx erve ex altera noortwaert
ende de strate westwaert. Dandum
alle jare te Kerssemisse, ende van Natalis
proximo over een jaer d[...] d’ierste rente daer-
af te gevene, te waerne van allen
commere ende calaengien, ende nyet daer jaerlix
voeren uutgaende, salvo quod ipse aut sui quitabunt
ad placitum teenenmale elcken altijt
met negenthiene penningen ende
met verschenender renten.
XVI dach novembris.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.