Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Woerden NA June 1954 Part 2

Pages 197v and 198 of this akte. Page 198v is below.

Would greatly appreciate it if someone could check and complete my attempted transcription.

Many thanks in advance.

Reacties (5)

Luke J zei op zo, 01/03/2021 - 01:42

Scan page 198v (left hand side).

Luke J zei op zo, 01/03/2021 - 01:45

Transcription of page 197v

Luke J zei op zo, 01/03/2021 - 01:46

Transcription of pages 198 and 198v

Luke J zei op zo, 01/03/2021 - 01:48

attached this time

Geert Ouweneel zei op zo, 01/03/2021 - 13:05

heeft, ende belooft midts desen de somme van
een duysent vijffhondert carolus guldens van 40
grooten vlaems t'stuck, namentlijck yeder van hun vijffhondert carolus guldens dewelcke
den voorsz. Jan Gijsberts Wiltenburch beloofde
te betaelen ende voldoen Ste. Jacob deses jaers
1654 toecomende precys, sonder langer uytstel,
ten waere dat den voorsz. Jan Gijsberts Wiltenburch
met consent van den voorn. Pieter ende Jan
Hendricxsz haer gedeelten van voorsz. penningen op intrest mochten
houden, daervan hij alsdan intrest tegens vijff
ten hondert sal moeten betalen totte effective
betalinge toe, die tot believen ende vermaninge
van voorsz. Pieter ende Jan Hendricxsz Sney sal
moeten geschieden, des dat deselve twee gedeelten van Pieter
ende Jan Hendricxsz van Sney binnen een jaer niet en sullen
mogen worden opgeëyscht ende dat alles vrij ende suyver gelt,
sulcx dat den voorsz. Jan Gijsbertsz aengenomen heeft, gelijck
hij aenneemt midts desen boven de voorsz. uytcooppenningen te
betalen ende voldoen  alle de schulden ende lasten die de vooprsz. Pieter,
Bouwen ende Jan Hendricxsz van Sney opte voorsz, respective erffenissen
ende besterffenissen in eeniger manieren soude mogen off cunnen ten laste
worden gebracht, daervan den voorsz. Jan Gijsberts Wiltenburch hunluyden naerdien
belooft te indemneren ende bevrijden, des soo renunchieren, vertichten
ende verijen de voorsz. Bouwen ende Jan Hendricxsz van
Sney voor haerselven ende hun sterckmaeckende
voor de voorsz. Pieter Henricxsz van Sney van alle
t'recht, actie op ende aenseggen hunluyden
in qualiteyt voornt. aen de voorsz. goederen ende
yeder vandien gecompeteert hebbende, alles
ten behoeve ende voordeele van de voorsz. Jan
Gijsberts Wiltenburch, alle d'selve
goederen aen denselven Jan Gijsberts cederende ,
tranpsorterende ende overgevende midts
desen, als henluyden geen recht daeraen meer competerende,
sulcx dat den voorsz. Jan Gijsberts Wiltenburch daermede sal mogen
doen ende handelen naer sijn believen ende welgevallen als
sijn vrij eygen goet, des dat hierinne niet begrepen sijn eenige
goederen bij de voorsz. Barbara Jansdochter in Hollandt off in de
gestichte van Utrecht nagelaten, belovende ingevalle sulcx noodich
geacht mochte worden van de vaste off andere goederen in desen
uytcoop begrepen voor den gerechte daeronder
deselve gelegen sijn, off bevonden souden mogen worden,
vertichtinge ende opdracht te doen, t'sij in
persoon off door procuratie soo de gelegenteheyt soude mogen vereysschen, voor altijt, gelijck
voorsz. is, ende de prompte naecominge ende
voldoeninge vandien de samentlijcke comparanten, cooper ende vercoopers yeder in hun reguardt verbinden
haere respective persoonen ende goederen, hebbende
ende vercrijgende, egeene uytgesondert, stellende
deselve ende de keure vandien ten bedwange
van allen rechten ende rechteren, consenterene ende versoeckende
hiervan acte of instrument gemaect ende gelevert te
worden in forma, alles sonder list. Aldus
gepasseert binnen Woerden, ter presentie
van Jan Jans Neunen, vleyshouwer ende
Jan Vermeij, comptoirclercq ter secretary /
alhier, die d'originele minute deses
neffens de comparanten ende mij notaris mede
hebben onderteyckent, ten dage ende jaire als boven.
Bouwen Heyndricsz van Sney
Jan Heyndricksen van Sney
Jan Gijsbertsen Wiltenburch
Jan Jansen Nuenen
J. Vermij 1654
Mij t'oirconde
G. van Gorcum nots. pub. 1654


Opten 29 November anno 1654 heeft Jan Gijsberts
Wiltenburch betaelt aen Bouwen Hendricxsz van
Sney op minderinge van sijn derdepart van de
uytcooppenningen in dewsen bovenstaenden uytcoop begrepen,
de somme van eenhondert ende sestich carolus guldens.

Noch heeft Bouwen Hendricksz van Sney opten 9e December 1654
int erffhuys van Jan Gijsbertsz Wiltenburch gecoft off
gemijnt twee koebeesten, bedragende t'samen de somme
van hondert twintich guldens, dewelcke Jan
Gijsbertsz Wiltenburch den voorsz. Bouwen Hendricksz Sney
op minderinge van sijn voorsz. portie van den uytcooppenningen in den
bovenstaende uytcoop begrepen, in betaelinge heeft laten
innehouden.

Opten seventienden Januarii anno 1663 heeft Hendrick
Gijsberts Wiltenburch, broeder ende erffgenaem van
saliger Jan Gijsbertsz Wiltenburch, betaelt aen
Pieter ende Jan Hendricksz Sney voor haerselven ende
hun sterckmakende ende de rato caverende voor Bouwen
Hendricksz Sney, hunnen broeder, de somme van vijffhondert
carolus guldens, bekennende de voorsz. Pieter ende Jan /
Hendricksz Sney voor hunselven ende voor den voorsz.
Bouwen Hendricksz Sney daermede van alle de
resterende capitale penningen in desen bovenstaenden uytcoop
begrepen met alle de verlopen intrest vandien te sijn
gecontenteert ende voldaen sonder eenige actie
dienaengaende, alsmede ter saecke van de cooppenningen van
eenigen huysraedt off imboedel bij den voorsz. Jan Gijsberts
saliger van henluyden voor hondert negenentwintich guldens
gecoft opte erffgenamen van de voorsz. saliger Jan Gijsbertsz
noch op desselfs naegelaten boedel meer te hebben
off houden gereserveert, sijnde de betalinge van
de voorsz. huysraedt off imboedel mede onder de voorsz.
betaelde vijffhondert gulden begrepen, renunchierende
de voorsz. Pieter ende Jan Hendricksz Sney voorhem-
selven ende voor den voorsz. Bouwen Hendricksz hunnen broeder,
van alle hun verder actie hun uyt crachte van den voorsz.
uytcoop gecompeteert hebbende, alles ten behoeve
ende voordeel van de voorsz. Hendrick Gijsbertsz Wiltenburch.
In oirconde dese bij henluyden neffens Hendrick Bouwensz
Sney, sone van de voorsz. Bouwen Hendricksz Sney onderteeckent,
ten dage ende jaere als boven.
Pieter Heyndricksen
Jan Heyndricksen van Sney
Heyndrick Bouwensen van sney
In presentie van ons
Ghijsbert de Wit
G. van Gorcum nots. pub. 1663

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.