Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Woerden NA July 1672 - remainder (i.e. part 2)

Good morning in Nederland. Would greatly appreciate it if someone could check my attempted transcription of a Woerden document from 1672. This is for pages 2, 3 and 4 of the document. 

Reacties (5)

Luke J zei op wo, 01/13/2021 - 00:02

last page of the NA.

Luke J zei op wo, 01/13/2021 - 01:10

Draft transcription - page 2

Luke J zei op wo, 01/13/2021 - 01:12

Draft transcription - page 3 of 3.

Geert Ouweneel zei op wo, 01/13/2021 - 11:40

ende omme voortaen in toecomende
te onderhouden alle vruntschap
ende broederlijcke eenicheyt, soo sijn
vorders de bovengemette comparanten
onderlinge bij forme van uytcoope
veraccordeert ende verdragen, op
conditien ende voorwaerden als hier
naer volcht.  eerstelijck soo sall
Bouwen Heyndricksz Sney, volle broeder
van den overleden Jan Heyndricks
Sney, aen de respective seven kinderen
van Heyndrick Gijsbertsz Wiltenburch,
hier voorens met naeme genoemt, in
eygendomme uitkeeren ende is't noot
voor't gerechte daer't behoort wettelijck
opdragen seeckere ses mergen vijftalff
hont lants, soo als t'selve in't hooch
mengenboeck verongelt, gelegen op den hoogen
Segvelder Broeck, met het getimmerte
daer op steande, streckende uyt de
Mije tot in de scheysloot toe, belent
ten oosten de Mastwijckers kinderen
ende ten westen Anthonis van Hooff ende
Pieter Symonsz, off deer sij het met recht
gelaeten hebben, noch seeckere seven hort
lants gelegen op Segvelt, tusschen
de lantscheydinge van Rietvelt ende
den Segvelder dijck,  belent ten wedersijden
de voornoemden kinderen vader Heyndrck
Wiltenburch, beyde dese perceelen
op alsulcken recht ende gerechticheden, mitsgaders
servituyten, uytgangen ende banwercken
als daertoe specterende ende de transporten
ende oude brieven vermelden, die ten behoeve
wande voorsz. kinderen overgelevert sullen
werden met dese nieuwe stipulatie
dat Bouwen Hendricks Sney, off sijn
naercomelingen, over dese laest genoemde
seven hont lans op Segvelt gelegen
behouden een vrij op ende overpadt
omme recht op daer over te jagen,
draven, rijden ende gaen neer s'lants gebruyck,
dat mede gemelten Bouwen Sney, ende sijn
naecomelingen, tot haren costen /
den dam op het midden van de cade tusschen
Rietvelt ende Segvelt met een heck
off horde sullen moeten affheynen
ende besorgen, boven welcke landen
den voornoemde Bouwen Sney, aen de voorsz. seven
kinderen, tot extinctie ende ende vernietinge
van alle actie, noch in contanten
gelde sall opbrengen vijftien hondert
guldens, daervan op dato een obligatie
is gemaeckt, ende intrest belooft tegens
drie guldens thien stuyvers van 't hondert
van alle welcke soo landerijen als
obligatie van vijftien hondert guldens
den voorn. Heyndrick Gijsbert Wiltenburch
sijn leven lanck geduyrende sall trecken
ende genieten de vruchten ende innecomsten
sonder yemants contradictie ende bij vooroverlijden
van hem Heyndrick Gijsbert Wiltenburch voor sijn
huysvrouw Bastiaentje Meesdochter Ruys, soo sullen
deselve mede de vruchten ende intresten haer leven lanck
geduyrende genieten, met verdere
conditien off ymant uyt de voorsz.
seven kinderen quame afflijvich te worden
sonder descendenten, dat des overledens
portie voor soo veell t'capitaell aen-
gaet sall versterven op de langstlevende
kinderen ende sulcx van de een op de
andere tot het laeste toe, dat als-
dan vorders alle de naergelaetene
goederen ende middelen bij den bovenge-
melten Jan Heyndricks metter doot
achtergelaeten werdende en de onroerende,
meubile ende immeubile, actien, crediten
en gerechticheden in ende uytschult,
baten ende lasten, oock de ongelden
ende verschuldichde lasten van den landen
de voorn. kinderen toebedeelt, behalven t'recht
van collaterale successie het gemeenlant off
de hooge overicheyt competerende, int geheell
sullen blijven tot desen dage toe ten bate ende laste van
Bouwen Heyndricks Sney voornt. die
sulcx alle voordeelen des boedels verder
sall behouden ende sijn halve broeder
ende desselffs kinderen van de lasten ende
schulden indemneren ende bevrijden, cost
ende schadeloos houden, onder verbintenisse
van sijn persoon ende goederen ten
bedwancke van allen rechten ende rechteren
ende verclaerden alle de voorsz. comparanten
met desen accoorde ende gedaene uytcoope /
te nemen contentement ende vergenoegen
sonder hiertegens ytwes te doen
ofte attenteren als genegen zijnde
voortaen te verblijven goede ende
vereenichde vrunden, beloovende van
wedersijden te presteren ende naer te comen
alles wes voorsz. staet, onder
verbant als boven, Aldus gepasseert
in Woerden ter presentie van de
opgemelte getuygen, die desen be-
neffens de comparanten ende mijn
notaris hebben onderteeckent ten dage
voorsz.
Bouwen Heyndricksz van Seney
Heyndrick Bouwensz van Sney
Hijndrick Gijsbertsen van der Wiltenburch
Meuw Heyndricksen van der Wilte Burigh
Dirck Heyndricksen van der Wilten burg
Gijsbert de Wit
Pons Dirck Verwey
Mij present Albertus Costerus nots. pub. 1672

Luke J zei op wo, 01/13/2021 - 21:40

Thank you Geurt for your help over the last few weeks - it is much appreciated. I have now finished my Wiltenburg project. There are other projects on my list that need getting to - all in the Bodegraven region. Luke J.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.