Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Woerden NA July 1672 - page 1

Good morning. First page of what will be 4 in total. Would greatly appreciate if someone could check my attempted transcription. Many thnaks in advance.

 

Page 2, 3 and 4 to follow in the next few days.  Luke J.

Reacties (3)

Luke J zei op do, 01/07/2021 - 06:50

Draft transcription of page 1 of 4.

Geert Ouweneel zei op do, 01/07/2021 - 08:02

Op huyden den 20en July anno 1672
stil nova compareerden voor mijn
Alberstus Costerus, openbaer notaris,
bij de respective Hoven van Hollant
ende Uytrecht, geadmitteert, binnen Woerden
residerende, ter presentie van Gijsbert
Huybertsz de With ende Pons Dircksz Verwey,
getuygen van geloove hier too versocht,
Bouwen Heyndricksz Sney, in bijwesen
van sijn soon Heyndrick Bouwensz Sney
volle broeder ende neve van Jan
Heyndricksz Sney, gewoont hebbende op
Rietvelt ende onlangs overleden binnen
deser stede Woerden, vervangende ende
sich sterckmaeckende voor Bastiaen
Gerritsz Mulre, haeren swager, ter eenre sijde,
mitsgaders Heyndrick Gijsbertz Wiltenburch,
mede wonende op Rietvelt, halve
broeder van den gemelten overleden Jan
Heyndrickz Sney, present Mees ende
Dirck Heyndricksz Wiltenburch sijne soonen,
gesamentlijck vervangende ende haerluyden
sterckmaeckende voor Jan ende Ruys
Heyndricksz, mitsgaders Claesgen, Barbara
ende Gouwgen Heyndricks, sijnde seven
in getale, welcke in desen accoorde
begrepen worden, erffgenamen ex
testamento van den voorn. overleden
Jan Heyndricksz Sney, ende verclaerden
sij comparanten alle ende niemant exempt,
omme rust ende vrede wille, ende tot
vermijdinge van alle twist welcke
ter oorsaecke van de voorschreven erffenisse
der naergelaeten middelen van den
voorschreven Jan Heyndricksz Sney, soude
hebben cunnen voorvaflen, voorbedach-
telijck ende met vollen vrijen gemoede
gerevecoort doot ende te niet gedaen
te hebben, sulcx sij vernietigen bij desen,
soodanige testamentaire dispositie
aen den overleden Jan Heyndricksz Sney
in sijn leven heeft gemaeckt, beloovende
alle de comparanten in gemeen, deele
heer selven daermede te sullen behelpen

 

Luke J zei op do, 01/07/2021 - 22:28

Thank you Geert

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.