Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Woerden NA April 1652

I would be very appreciative if someone could check and complete the attempted transcription attached below. Many thnaks. Luke

Reacties (4)

Luke J zei op wo, 01/06/2021 - 06:55

2nd and last scan of the akte.

Luke J zei op wo, 01/06/2021 - 06:56

Attempted transcription

Geert Ouweneel zei op wo, 01/06/2021 - 08:13

In den naeme ende ter eeren ouds soo sijn
geresolveert omme te treden inden echten
huywelijcken staete Jan Jacobsz Wiltenburch,
weduwenaer van zaliger Merrichgen Gijsberts,
toecomende bruydegom ter eene sijde
ende Erckgen Cornelisdr, laest weduwe van
Cors Claesz, toecommende bruyt ter andere
sijde, wesende de voornoemde Erckgen Cornelis versterckt
met Dirck ende Willem Abramsz haere soonen,
bij haer in eersten huywelijcke geprocreert,
verhoopende ende vertrouwende dat Godt
almachtich dit haer aenstaende huywelijck
sall believer te zegenen ende henluyden te sullen
doen strecken tot haer tijdelijcke welvaert
ende eerwige sielen salicheyt hebbende tot dien
fine sij contrahenten omme vreetsaem
ende gerust haer huywelijck te beleeven,
geconcipiert ende geslooten dese hare
huywelijckse voorwaerden, in den eersten
sullen de vaste goederen ende oock
capitaelen die yder vande voornoemde bruydegom ende
bruyt tegenwoordich hebbende sijn, hetsij
landerijen huysen, hoven, rentebrieven off
obligatien t'enemal buyten de gemeenschap
deses huywelijcx blijven, ende consequentelijck
yder het sijne vrij ende in eygendom behouden
off aen sijn sijde geproffiteert ende genoten
worden. edoch soo veell aen langt de
vruchten off het incomen van elcx
vaste goederen off capitalen, deselve sullen
van hunnen troudach aff gemeen sijn ende
blijven, gelijck oock winst off verlies staende
dit huywelijck te vallen gemeen gedragen
ende genoten sullen werden,  verstaende echter
dat sulcx niet verder getrocken sall worden
als tot de boven gemelte vruchten, wijders /
soo sall den in boedell welcke sij contra­-
henten bij malcanderen sullen brengen
oock gemeen wesen met dien verstande
dat yder aen sijn zijde behout in
eygendom t'gunt tot elcx lijve ende geryve
behoort, oock soe behout de
bruyt aen haer zijde apart ende alleen
seckere hondert ende vijftich gulden aen
gelt, dewelcke sij tot aen spaer penning
is hebbende mitsgaders hare juwelen, goude
ringen ende silverwerck behoudelijck soo de
bruyt eerst sterft soo sall in dat cas den bruydegom
de goude ringen wederom genieten die van hem
gecomen sullen wesen, aile t'welcke
sij contrahenten erckenden ende verclaerden
te wesen haer contract antenuptiaell
ende huijwelijcxe voorwaerden, begeerende haer
huywelijck daer op te doer bevestigen
ende solemniseren tot den bewijs der waerheyt
desen bij deselve contrahenten ende
assistenten, mitsgaders bij my notaris onder-
teeckent den 8e Aprill 1652.
Bij mij Jan Janelsen van Wiltenberch,
Dit merck is gestalt bij + Erkcge Cornelis voornoemt
Dyrck Abrhamsen
Willem Abrams sijn gestelde + merck,    
Mijn present Albertus Costerus rots.

Luke J zei op wo, 01/06/2021 - 20:29

Thank you Geert. Abbreviations without the usual indicators - a new trick for this learner. Your help is much valued. 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.