Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Wil iemand een notariele akte vertalen?(deel1)

Hallo, ik heb een notariele akte gevonden uit 1691 en die kan ik echt niet lezen. Mijn voorvader Cornelis van Riel wordt hierin genoemd ivm een voorkind van hem. Ben erg benieuwd wat daar in staat. Niet alles hoeft vertaald te worden hoor als ik maar de essentie van de akte weet en wat er staat over dat voorkind. De akte is in twee delen. Ik zet hier deel 1 bij.

Alvast mijn grote dank als iemand zich hieraan wilt wagen.

 

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op wo, 12/05/2018 - 16:07

Beste Sabine, hierbij mijn transcriptie:

 

Meye 1691 compareerden voor

mij Adriaen Schippers, notaris publicque, bij den Ed. Rade van

Brabant in s'Gravenhage geadmitteert, tot Bergen

opten Zoom residerende, mette getuygen naerge-

noemt, den eersamen Cornelis van Riel, tavernier

ende poorter deser stadt, ende d'eerbare

Catharina Jans van Stuijvesande, echteman ende

vrouwe, mij notario wel bekent, beijde gesont

van lichame, gaende ende staende, haer verstant

ten vollen machtich, gelijck opentlijck bleecke,

ende verclaerden niet geerne uijt dese weerelt

te scheijden sonder van hare tijtelijcke goederen gedis-

pneert te hebben, waeromme deselvde bij desen

uijt haer eijgen vrijen ende onbedwongen wille

hebben gemaeckt ende geordonneert dit hun testa-

ment, in der manieren naervolgende, in den eersten

hebben de testateuren hunne zielen, waneer die

uijt hare lichamen sullen comen te scheyden, bevolen

in de genadige handen van Godt Almachtich, ende haer

doode lichamen de aerde met eene eerlijcke be-

graeffenisse naer haer staet ende gelegentheijt,

ende al voren comende tot dispositie van hare

tijdelijcke goederen, soo hebben de testateuren bij desen

doot ende te niete gedaen alle voorgaende testa-

menten ende andere makingen, naer uutterste

wille smakende, niet willende dat ijemande

sich daermede behelpen off eenich voordeel uijt

trecken sal, als houdende off die noijt gepasseert

en waren, maer alsnu van nieuws disponerende,

soo hebben sij testateuren bij desen gelegateert aen den

armen deser stadt de somme van tien gulden eens,

ende aengaende hunne verdere goederen, soo roerende

als onroerende, geene uijtgesondert off gereser-

veert, waer ende tot wat plaetse die gelegen off be-

vonden souden mogen worden, ende eerstelijck die den

testateur metter doot sal comen naer te laten, den-

selven heeft bij desen dewijle een voorkint is hebbende

bij hem verwerckt in voorgaenden houwelijcke, aen

voorn. sijne huijsvrouwe gegeven ende gemaeckt een

filiale portie ofte kintsgedeelte als deselvde

daermede benificerende, de voorn. sijne huijsvrouwe

derhalven beneffens sijne naer te laten kint ofte

kinderen stellende ende kiesende voor sijne eenige

ende universele erffgename met volcomen rechten ende /

titule van institutie, ende aenganede de goederen die

de testatrice metter doot sal comen te ontruijmen,

alle deselve heeft sij bij desen gegeven, gegunt ende ge-

maeckt aen voorn. haren man, omme daermede te

doen naer sijn welgevallen als volcomen meester

vandijen, onder dese conditie nochtans, dat den-

selven schuldich ende gehouden sal wesen, soo de testa-

trice kint off kinderen comt naer te laten, deselvde

oppe te brengen ende te alimenteren, soo van eeten,

drincken, cleeden ende reeden, soo wel sieck als ge-

sont sijnde, deselvde te laten leeren lesen ende schrijven

ende voorts met d'een off d'ander exercitie te voor-

sien, daer de voorn. kint ofte kinderen nut ende be-

quaem toe sullen bevonden worden, ende dit ter tijt de-

selvde kint ofte kinderen gecomen sullen wesen tot

bejaertheijt off houwelijcken staet, ende dan daer

en boven aen de voorn. kint ofte kinderen uijt te reijcken

hunnen legitime portie, gelijck naer recht be-

hooren sal, instituerende ende nominerende sij testa-

trice haren voorn. mans naer te laten kint ofte

kinderen in manieren als boven, voor hare eenige

ende universele erffgenamen, met volcomen rechte

van institutie, verder is de wille ende begeerte

van de testatrice, indien hare naer te laten kint ofte

kinderen deser weerelt comen te overlijden sonder

van hare goederen gedisponeert te hebben, off gecomen

te sijn tot de jaren omme sulcx te connen doen, dat

in dien gevalle de goederen die het laest stervende

kint sal comen naer te laten, alsoo de goederen die

het een stervende kint metter doot sal ontruijmen

op de andere lancxtlevende moet succederen, sullen

comen ende devolveren op den voorn. haren man als den-

selvden daerin bij desen substituerende met volcomen rechte

van substitutie. Eijndelijck hebben de testateuren

bij desen uutgesloten ende gesecludeert de weescamere

deser stadt, niet begeerende dat haere naer te laten

kint ofte kinderen, noch hare goederen, aldaer bekent gemaeckt ofte

geregeert sullen worden, daerover te stellen tot

voocht ofte voochdesse de lancxtlevende van hun

beijden, als den anderen de opvoedinge van hare kinderen

ende adminsitratue van hare goederen ten vollen toe-

vetrouwende. t'Gene voorsz. verclaerden de testa-

teuren te wesen hunnen uuttersten wille, begeerende

dat die naer haer doot sal naergecomen ende

achtervolcht worden, t'sij als testament, codi-

cille, gijfte uijt saken des doots, ofte andersints,

soo ende gelijck een ijders laesten wille alderbest bestaen

can. Actum binnen Bergen voornt. ten dage, maende /

ende jare als voren, ter presentie van sr. Johannes Geleedts,

commijs ter recherche alhier, ende Albertus Ver-

braecke, mr. hoefsmith ende poorter deser stadt, als

getuijgen hiertoe versocht ende gebeden

C. van Riel

Catrina Janse van Stuijvesant

J. Geleedts 1691

Albertus Verbraken

Quod attestor A. Schippers nots.

 

sabine zei op do, 12/06/2018 - 11:30

Geert, wauw wat knap van je zeg. Mijn dank groot. Super aardig dat je zo'n lange tekst wilde vertalen. TOP!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.