Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Wie zou er een transcriptie van deze brief kunnen maken?

Wie kan mij helpen met het transcriberen van deze brief  uit 1630 van Johan Maximilianus Bardoel? 

bron: BHIC, 7041 Schepenbank Grave 1529-1811, rechtspraak in burgerlijke en strafzaken, 202 ingekomen verzoekschriften scan 37

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op ma, 04/24/2023 - 14:05

Ick onderscreven Johan Maximiliaen Bardoel lijde
ende bekenne aen Michiel Segersz volgens gehoudene
rekeninge schuldich te sijn een alinghe onverdeelte
somme van tweenviertich gulden acht stuyvers pro-
cederende van vercofte ende mij te dancke aengelever-
de stoffen, soe heerezyn ende burcx bomesijnen,
oock cnoopen, mij tot mijnen geneugen ende conten-
tement daer gedaen ende gelevert, welcke 42.8.0 ick
den voorsz. mijnen crediteur sonder eenighe indracht
belove op naestcomende Paeschen, als men
sal schrijven anno 1631 op te leggen
ende voldoen, bij naelaetentheyt ten voorsz. aenbestem-
den taeldaghe ick mij suymich ofte naelaetichheyt
vinden, consentere ende geve ick bij desen mijnder
eygener handt over, dat den voorsz. mijnen crediteur
ofte den thoonder van desen met sijnen wille hem
totte satisfactie toe alhier in
eene herberghe op mijne costen naer sijnen gelieven
gebuerlicker wijse mach onthalden. Aldus
gedaen den 34en Febryary 1630. T'oorconde,
Johan Maximiliaen
Hyerop ontfange 12 gulden

Maarten Hermanussen zei op ma, 04/24/2023 - 16:50

Hartelijk dank, Geert. Ik begrijp dat nu dat het een schuldbekentenis betreft. 

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.