Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Wie wil dit voor mij "vertalen"?

Ik weet dat het veel werk is, maar is er iemand die tijd en zin heeft om deze tekst voor mij te "vertalen". Ik kan sommige woordjes lezen, maar dan houdt het ook op. Er is geen haast bij.

Alvast hartelijk dank.

vriendelijke groeten ...Karin Farla.

Reacties (18)

Peter Alexander Kerkhof zei op do, 09/24/2020 - 22:35

Beste Karin Farla,

 

Dit is wat ik er zo 's avonds laat van kon maken. Wellicht kunnen andere forum-bezoekers de enkele namen en afkortingen waar ik niet zeker van ben duiden.

 

hartelijks,

 

Peter-Alexander

 

examen gedaen opden 9den junij 1660 ten overstaen vande heere drossard tholinx ende het volle collegie van schepenen excepto ?auwelaer

 

jacques de braeckelaer oud ontret vijftien jaren geboortigh bij antwerpen opde ?lozijfoort ,

 

verklaert jacques de braeckelaer over drij weken geleden gekomen te zijn bij eenen jan den lapper ende dat jan hem deponent vraechden off hij wel bij hem soude willen woonen om te leeren schoen lappen mits conditie dat hij deponent zijnen kost bij de boeren souw moeten zien te krijghen

verklaert hij deponent met jan den lapper voor eerst gekomen te zijn in princeland ende dat jan doen tegens hem deponent zijde, gaet en haelt dat stuck lijwaet dat daer op de stecken te bleijcken lach, twelck hij deponent alsoo heeft gedaen ende het voors lijwaet aen jan den lapper gegeven te hebben, twelck hij jan in sijnen schoenlappers kurst heeft gesteken

 

verklaert hij deponent van princeland gegaen te zijn met jan den lapper naer stant der buijten ende dat hij deponent daer een paer schoenen in een poort heeft sien staen ende dat jan tegens hem deponent seijde, gaet en haelt die schoenen die daer in die poort staen, twelck hij deponent heeft gedaen, ende deselve schoenen aen jan den lapper gegeven te hebben,

 

verklaert hij deponent gesien te hebben dat jan den lapper de voors schoenen heeft verkocht voor drij stuijvers,

 

verklaert hij deponent van standt der buijten gegaen te zijn met jan den lapper naer het klundertz land ende dat hij deponent aldaer een stuck lijvbaet op de stecken heeft sien leggen met noch een stuck oud lijwaet dat op eenen tuijn hingh, ende dat den voors jan tegens hem deponent seijde gaet en haelt dat lijwaet twelck hij deponent alsoo heeft gedaen ende het selve lijwaet aen jan den lapper gegeven te hebben,

 

verklaert hij deponent van daer gegaen te zijn over acht ofte negen dagen geleden ende gekomen te zijn met jan den lapper ende noch eenen lapper op een nieuwe hoeft ende schuere staende op hazeldoncq ende dat den voors jan den lapper met sijnen voet  ? erselingh? op de deur is geloopen ende seijde t sa vercken geeft ons eten ende vrouw ofte de meijt voor gekomen seijnde gaff den voors jan een stuck ?eten ende hij seijde doen, geeft dat stuck ?eten den jongen, ende geeft ons nu oock noch elck een stuck ?eten ende drincken off ick sal jouw [denoterende de vrouw ofte de meijt] dat mes [twelck hij in sijn hand had] in uwe ribben douwen soo ghij ons nu geen eten (geeft)

 

karin farla zei op do, 09/24/2020 - 22:48

hartelijk dank Peter voor al je werk. geweldig! hiermee kom ik weer wat verder in mijn onderzoek. vriendelijke groeten.. karin

Peter Alexander Kerkhof zei op do, 09/24/2020 - 22:53

Graag gedaan hoor!

 

een lijwaet is trouwens een stuk ondergoed of onderkleed in vroegmodern Nederlands. :) 

Gewoon uit nieuwsgierigheid: waar komt deze schepenacte vandaan (kun je ook een bron geven) en waar gaat je onderzoek precies over?

Geert Ouweneel zei op vr, 09/25/2020 - 08:07

Ik was juist s'morgens vroeg beziig en had niet gezien dat er al een antwoord ingezionden was. Hier mijn 'vertaling':

 

NB: Het verhaal is niet compleet. Er moeten meer pagina's zijn.

Den 9en Juny 1660

Examen gedaen op den 9en Juny 660 ten overstaen
van de heere drossard Tholinx ende het volle collegie
van schepenen, excepto Cauwelaer.

Jacques de Braeckeleaer, oud ontrent vijftien jaren,
geboortigh bij Antwerpen op de Lozyfoort.

Verklaert Jacques de Braeckelaer over dry weken geleden
gekomen te zijn bij eenen Jan den Lapper, ende dat Jan hem
deponent vraechde, off hij wel bij hem soude willenm woonen om te leeren schoenlappen, mits
conditie dat hij deponent zijnen kost bij de boeren souw moeten
sien te krijghen.

Verklaert hij deponent met Jan den Lapper voor eerst gekomen te zijn in
Princeland ende dat Jan doen jegens hem deponent zijde, gaet en
haelt dat stuck lijwaet dat daer op de stecken te bleycken
lach, t'welk hij deponent alsoo heeft gedaen ende het voorsz.
lijwaet aen Jan den Lapper gegeven te hebben, t'welck hij Jan in
sijnen schoenlappers kurff heeft gesteken.

Verklaert hij deponent van Princeland gegaen te zijn met Jan de
Lapper naer Stant der Buyten ende dat hij deponent daer een paer
schoenen in een poort heeft sien staen ende dat Jan tegens hem
deponent seyde, gaet en haelt die schoenen die daer in die poort
staen, 't welck hij deponent heeft gedaen ende selseve schoenen aen
Jan den Lapper gegeven te hebben.

Verklaert hij deponent gesien te hebben dat Jan den Lapper de
voorsz. schoenen heeft verkocht voor dry stuyvers.

Verklaert hij deponent van Standt der Buyten gegaen te zijn, met
Jan de Lapper naer het Klundertz land ende dat hij deponent
aldaer een stuck lijwaet op de stecken heeft sien leggen, met
noch een stuck oud lijwaet, dat op eenen tuyn hingh ende dat den
voorsz. Jan tegens hem deponent seyde, gaet en haelt dat lijwaet,
't welck hij deponent alsoo heeft gedaen ende hetselve lijwaet aen
Jan de Lapper gegeven te hebben.

Verklaert hij deponent vandaer gegaen te zijn over acht ofte
negen dagen geleden, ende gekomen te zijn met Jan den Lapper ende
noch eenen lapper op een nieuwe hoeff ende schuere, staende op
Hazeldoncq, ende dat den voorsz. Jan den Lapper met
sijnen voet eerfelingh* op de deur is geloopen en seyde, t'sa
vercken, geeff ons eeten, ende de vrouw ofte de meyt voor gekomen
seynde, gaff den voorsz. Jan een stuck eeten ende hij seyde
doen, geeff dat stuck eeten den jongen ende geeff ons nu
oock noch elck een stuck eeten ende drincken, off ick sal jouw,
denoterende de vrouw ofte de meyt, dat mes 't welck hij in sijn
hand had, in uwe ribben douwen, soo ghij ons nu geen eeten

* betekent wrsch. boosaardig, met geweld

 

karin farla zei op vr, 09/25/2020 - 11:57

Heel erg bedankt Geert voor al je moeite. Wat fijn dat er mensen zijn zoals jij, die dit "gewoon" even willen doen om een ander te helpen. Hartelijke groetjes ..Karin.

karin farla zei op vr, 09/25/2020 - 12:25

Beste Peter

 

 

Ik had een lang verhaal getypt, maar deze site werkt niet al te best. Als je je naam vergeet in te vullen, is heel je tekst kwijt...dus..nieuwe poging.

 

 

Ik ben al een hele tijd op zoek naar waar mijn naam vandaan komt. Farla/Ferla. Ik heb al veel gevonden, ben meerdere malen naar het WBA geweest en heb veel registers doorlopen. Ik ben gekomen tot 1715. Er gaan allerlei verhalen rond op het internet over onze stamboom, familienaam, maar die zijn geen van allen op feiten gebaseerd. De stamboom die ik heb, staat ook op het internet en wordt door velen gekopieerd. Maar de suggesties die men dan aanneemt, dat wij uit Spanje of Sicilie zouden komen, zijn helemaal nergens op gebaseerd. Ik dacht dat vroeger zelf ook, maar ben gaan zoeken en kom uit in richting Wallonie, Noord Frankrijk (toendertijd). Comines, Ieper, Hollebeke, Zillebeke. In 1686 was er Mathieu Farla die 2 dochters. De naam is in die betreffende registers echt als FARLA geschreven en niet als Ferla.

Ik wacht nog op een scan van het WBA van het hoofdgeld kohier uit 1714. Het kohier van 1694 had geen enkele vermelding van onze naam....wel 1715. De tussenliggende kohieren , van 1695 - 1713 zijn er niet.

 

Mocht je interesse hebben om mee te zoeken...Heel Graag.

 

Jij bent deskundig..ik maar een "dametje" wat zelf alles uitvogelt.

 

 

de link van het document van Jan de Lapper:

 

https://westbrabantsarchief.nl/collectie/archieven/file/a698b683a22a403…

 

hartelijke groetjes..Karin

Geert Ouweneel zei op vr, 09/25/2020 - 12:42

Hier het vervolg:

 

ende drincken genoch en geeft, ende uwe huys sal ick in den
brand steken.

Verklaert hij deponent als hij bij sijn selven hem eens hadde
bedacht van't ghene hij al geseyt ende verklaert had,
soo seyde hij deponent, mijn heere, het is in't minste niet
waerachtigh van all hetghene ick U.E. hier-
vooren hebbe verklaert, maer seyde hij deponent dat hij
dit altemael heeft verklaert omdat de heeren hem soude los-
laten.

Schepenen gehoort hebbende de conclusie van de heere drossard
ende de confessie van Jacques de Braeckelaer, willende
prefreren gratie voor riguer van justitie, niettegenstaende
dat Jacques wel gemeriteert hadde strengelick gegesselt
te werden, hebben denselven Jaecques gebannen ende bannen
hem mits desen voor den tijd van thien eerstkomende jaeren
uyt dese stad ende landen van Sevenbergen, sonder dat deselve
binnen de voorsz. stad ende lande sal vermogen te komen, op
pene alsdan sonder gratie strenlick gegesselt ende gebrandmerckte
te werden. Actum et present ut supra.

karin farla zei op vr, 09/25/2020 - 12:54

geweldig... dankjewel Geert. ik had deze pagina's niet binnen gekregen via download in e mail. hartelijk dank hoor

karin farla zei op vr, 09/25/2020 - 13:29

Had de pagina's wel binnen gekregen via downlaod zie ik..maar de twee bestanden die ik hier op dit forum heb toegevoegd...dat is niet gelukt. Alleen de eerste pagina is gepubliceerd. maargoed.

Peter Alexander Kerkhof zei op vr, 09/25/2020 - 14:26

Mooi dat Geert Ouweneel de andere pagina voor u getranscribeerd heeft en enkele aanvullingen heeft gegeven op mijn transcriptie van de eerste pagina.

Voor de oorsprong van uw familienaam lijkt Wallonië inderdaad het meest voor de hand liggen. Voor de verklaring van de naam, zie het handboek van Germain & Herbillon (2007):

Dictionnaire des noms de famille en Wallonie et à Bruxelles onder de familienaam FERLA/FARLA. Ik hoop dat u hiermee geholpen bent. Fijn weekend toegewenst.

PS

Als taalkundige/naamkundige lijkt het me waarschijnlijk dat eerselingh als het bijwoord eerstelingh (als eerste, in de eerste plaats) met wegval van /t/ begrepen moet worden.

Paul zei op za, 09/26/2020 - 22:53

De naam Ferla ; Farla komen we in de 17de eeuw tegen in West- Vlaanderen.( Hollebeke, Menen en Wervik) Volgens het woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk verwijst de naam naar een plaats waar ferula groeit

karin farla zei op za, 09/26/2020 - 23:12

dank je paul voor je moeite... maar dit was mij reeds bekend. maar toch bedankt. 

Paul zei op za, 09/26/2020 - 23:19

Ook eens kijken naar de naamvariant Firla of Verla deze vinden we tevens in de 17de eeuw in dezelfde regio. ( zelfde betekenis)

karin farla zei op za, 09/26/2020 - 23:55

beste Paul. ik heb alle mogelijkheden al uitgezocht... maar ik loop vast in 1715. ik zoek geduldig verder. dank. 

Paul zei op zo, 09/27/2020 - 00:56

Bij welke voorvader loop je vast?

karin farla zei op zo, 09/27/2020 - 09:38

de allereerste. Jan Ferla uit Zevenbergen. De eerste vermelding van hem heb ik gevonden in het hoofdgeldkohier van 1715. niets te vinden mbt huwelijk of eventuele kinderen van hem. dus ik denk dat hij toch vanuit elders (wellicht dan Wallonië) hierheen is gekomen en al kinderen had. 

Farla zei op zo, 12/17/2023 - 02:32

Beste Karin, 

 

ik ben een Farla :) ik zou graag in contact met je willen komen! 

Karin farla zei op zo, 12/17/2023 - 04:16

Dat kan. Heeft u facebook? Ik ben daar te vinden onder mijn eigen naam.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.