Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

wie wil deze akte voor mij vertalen (deel 2)

Hallo, ik heb een notariele akte gevonden uit 1691 en die kan ik echt niet lezen. Mijn voorvader Cornelis van Riel wordt hierin genoemd ivm een voorkind van hem. Ben erg benieuwd wat daar in staat. Niet alles hoeft vertaald te worden hoor als ik maar de essentie van de akte weet en wat er staat over dat voorkind. De akte is in twee delen. Ik zet hier deel 2 bij.

Alvast mijn grote dank als iemand zich hieraan wilt wagen.

Reacties (5)

Archimboldo zei op wo, 12/05/2018 - 17:30

titule van institutie ende aengaende de goederen die
de testatrice metter doot sal omen te ontruijmen
alle deselve heeft sij bij desen gegeven, gegunt ende ge-
maeckt aen den voorn. haren man omme daermede te
doen naer zijn welgevallen als volcomen meester
van dijn onder dese conditie nochtans dat den-
selven schuldich ende gehouden sal wesen soo de testa-
trice kint off kinderen comt naer te laten deselvde
oppe te brengen ende te alimenteren soo van eeten,
drincken, cleeden ende reeden soowel sieck als ge-
sont sijnde deselvde te laten leeren lesen ende schrijven
ende voorts met d’een off d’ander exercitie te voor-
sien daer de voorn. kint ofte kinderen nut ende be-
quaem toe sullen bevonden worden ende dit ter tijt de-
selvde kint ofte kinderen gecomen sullen wesen tot
bejaertheijt off houwelijcken staet ende dan daer-
enboven aen den voorn. kint ofte kinderen uijt te reijcken|
hunne legitime portie gelijck naer rechte be-
hooren sal, instituerende ende nominerende sij, testa-
trice, haren voorn. man naer te laten kint ofte
kinderen in manieren als boven voor hare eenige
ende universele erffgenamen met volcomen rechte
van institutie. Verder is den wille ende begeerte
van de testatrice indien hare naer te laten kint ofte
kinderen deser weerelt comen te overlijden sonder
van hare goederen gedisponeert te hebben off gecomen
te sijn tot de jaren omme sulcx te connen doen, dat
in dien gevalle de goederen die het laest stervende
kint sal comen naer te laten alsoo de goederen die
het een stervende kint metter doot sal ontruijmen,
op de andere lancxt levende moet succederen, sullen
comen ende devolveren op den voorn. haren man als den-
selvden daerin bij desen substituerende met volcomen rechte
van substitutie. Eijdelijck hebben de testatueren
bij desen uutgesloten ende gesecludeert de weescamere
deser stadt, niet begeeredne dat hare naer te laten
kint ofte kinderen noch hare goederen aldaer bekent gemaeckt ofte
geregeert sullen worden, daerover stellende tot
voocht ofte voochdesse de lancxt levende van hun
beijden als den anderen de opvoedinge van hare kinderen
ende administratie van hare goederen ten vollen toe-
betrouwene. ’tGene voorseit verclaerden de testa-
teuren te wesen hunnen uutersten wille, begeerende
dat die naer haer doot sal naergecomen ende
achtervolcht worden ’tsij als testament, codi-
cille, gijfteuijt saken des doots ofte andersints
soo ende gelijck wij ijders laesten willen alderbest bestaen
can. Actum binnen ?? voornomt ten dage, maende
ende jare als vorn. ter presentie van sieur Johannes Gelleedts,
commijs ter recherche alhier, ende Albertus Ver-
braecke, meesterhoefsmith ende poorter deser stadt, als
getuijgen hiertoe versocht ende gebeden.

 

[w.g.] Cr. van Riel

[w.g.] Catrina Janse van ***

[w.g.] J. Geleedts

[w.g.] Albertus Verbraken

quod attestor

[w.g.] A. Schipperts, notaris

Sabine zei op wo, 12/05/2018 - 21:44

Jemig mina zeg Archimboldo wat enorm knap van je dat je dat zo snel hebt gedaan en dat je dit kunt lezen zeg  Mijn dank is heel groot. Ik heb nog een paar van dit soort akten waar ik nieuwsgierig naar ben. Mag ik je vragen of je die ook zou willen vertalen in je eigen tijd? 

Archimboldo zei op do, 12/06/2018 - 08:24

Beste Sabine

Geert is daar nog veel sneller (en beter) in, zie deel 1.

Je kunt je foto’s sturen naar boedelinventaris@mail.com (heb ik ooit aangemaakt voor een ander doel en kan ik gemakkelijk weer om zeep helpen als ik hem niet meer nodig heb)

sabine zei op do, 12/06/2018 - 11:56

archimboldo, ik heb je een email gestuurd naar het opgegeven emailadres. Ik krijg een melding terug dat deze niet meer in gebruik is. Er staat dat ik het naar een ander emailadres gestuurd moet worden. 

Welk emailadres wil je het ontvangen?

groet sabine

Archimboldo zei op do, 12/06/2018 - 16:47

Sabine,

Ik heb de akte gewoon ontvangen en ga hem voor je transcriberen

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.