Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Wie kan mij vertellen wat voor document dit is en waar het over gaat?

Wat ik weet is:

1806 en iets met rapenburg in amsterdam

 

Wikipedia tekst:

Het (schier)eiland Rapenburg is met Uilenburg en Valkenburg een van de in het IJ aangeplempte eilanden

 

Peperbrug over de Rapenburgwal, met gezicht op het Nieuwe Grachtje door Willem Witsen (1911)

Op 29 en 30 januari 1608 werden 62 erven op Rapenburg door de burgemeesters in veiling gebracht, de helft met een oppervlakte van 263 m². In 1609 werden nog eens 35 erven op Rapenburg verkocht. De 23 erven schuin over de Montelbaanstoren die in 1611 werden aangeboden lagen aan de westkant van Rapenburg, rond de huidige Peperstraat.

Behalve invloedrijke kooplieden, leden van de vroedschap en groot geworden scheepstimmerlieden speculeerden tientallen huistimmerlieden en metselaars in de aankoop van bouwpercelen. De meeste erven waren twintig voet breed, de lengte varieerde van 40 tot 164 voet.[4] Langs het water mocht niet gebouwd worden. Daar moest een strook van 60 voet blijven liggen om als houtwal gebruik te worden. Verder moesten de kopers van deze erven een deel van de grond onbebouwd laten en bestemmen als openbare weg. De bewoners moesten zelf voor de kosten van het aanleggen van een straat opdraaien. De prijs voor de aankoop van een bouwperceel was afhankelijk van het feit of voor die kosten, de zogenaamde melioratie reeds was betaald. Er bleef van de erven dan een stuk van 80 voet diep over, dat bebouwd mocht worden. Vier stadserven werden verkocht met huis. Het is zeer waarschijnlijk dat leden van de vroedschap deze erven hadden ingebracht en probeerden winst te maken

Reacties (3)

Michel zei op do, 10/25/2018 - 01:37

Dag Ger,

 

In deze akte staat eigenlijk precies wat jij al schreef. Dit is wat ik van de tekst kon maken (met excuses voor de eventuele foutjes):

 

Wij Ysbrant Ben ende Dirck de Vlamingh , schepenen in Amstel ,,

redame oorconden ende kennen dat voor ons quamen de Burgerm(eeste)r(e)n ende

Tresorieren deser stede, ende gelieden van wegen der selver stede, v(er)cost , -

opgedragen ende quytgeschouden te hebben Jan Rycxs(one) scheepstimmerman een erf

gelegen op Rapenburch , breet twintich voeten en(de) lanck hondert vijfensestich

voeten oft daer omtrent , daer van voor ande(?) graft gelaten sullen moeten werden

tsestich voeten tot een houtwal en(de) vierentwintich voeten tot een straet

blijvende de resterende tachtich voeten tot een huyserf , welcke voors(chreven)

wal alleene sal moeten worden gebruyckt tot een houtwal , zonder dat men(?)

nochtans daer op sal mogen leggen eenich noorts hout , uytgeseyt cromhout / -

belent t voors(chreven) erf met deser stede erf en(de) huys aen(de) westsijde en(de) het erf

van nº.2 gecost bij Synert Sem ande oostsijde , breet twintich voeten en(de) lanck

hondert vierent sestich voeten oft daer omtrent , streckende voor van(de) graft

tot achter aen deser stede erven , in allen schijne t voors(chreven) erf ter voorn(oemde) plaetse

gelegen is , welverstaen(de) dat t voors(chreven) erf nijet sal mogen werden gesmaldeelt

tot eenige stegen ofte slopgens buyten believen van mijn voorn(oemde) Heren de Burgerm(eeste)r(e)n ,

ende zij comparanten gelieden daer af al voldaen ende wel betaelt te –

wesen den lesten penninck mitten eersten , oo dat zyluyden daeromme –

beloofden   (?)ondert v(er)bandt van alle der v(oor)s(chreven) stede goeden jegenwoordige ende

toecomenden , t voors(chreven) erf in manieren v(oor)s(chreven) te vrijen ende vrij te waren jaer en(de)

dach alsmen in gelycken schuldich is te doen en(de) alle oude brieven af te nemen , -

sonder arch en(de) list , in oorconde desen brieve bezegelt mit onsen zegelen , -

den tweeden meye a(n)no xvjc acht

 

Met vriendelijke groet,

Michel

michel zei op do, 10/25/2018 - 01:43

kleine correctie (ivm een letter "die was weggevallen") v.w.b te 6e laatste zin:

wesen den lesten penninck mitten eersten , soo dat zyluyden daeromme –

Ger van Wijngaarden zei op do, 10/25/2018 - 21:04

Dag Michel,

dank voor je bijdrage. Ik ben er erg blij mee. Knap werk.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.