Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Wie kan mij helpen bij de transcriptie van een tweetal in 1651 opgestelde acte van itendit wegens 'manslag' op Hieronymus van Uffelen

Wie kan mijn helpen bij de transcriptie van twee documenten van 4-6-1651 (acte van intendit). De eerste betreft een intendit door Johan van Isendoorn, schout van Wijk bij Duurstede, tegen Daniel Pinou, gezegd l'Eshoviere, luitenant van de compagnie van dhr. Marcquis de Vieuville. In de acte verbant het gerecht hem wegens manslag begaan op jonker Hieronimus van Uffelen, heer van Rocheers, uit stad, steden en lande van Utrecht, ten eeuwigen dage.

Het gaat om Hieronymus van Uffelen die op 25-jarige leeftijd in Wijk bij Duurstede is overleden als gevolg van een ‘manslag’ (doodslag) door Daniel Pinou, gezegd l'Eshoviere, luitenant van de compagnie van dhr. Marcquis de Vieuville.

Het tweede document betreft een intendit van dezelfde dag tegen (een broer van bovenstaande?) Henri Pinou, genaamd de Brull, Anthoni Latriolie en Jean Bigasse.  Zie: 067 Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, Inventaris Criminele zaken, 1.1. Extraordinaris zaken, 1-3 Register van sententies 1637-1668. In de samenvatting op de website van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht staat hierover: “4-6-1651: Gezien het intendit door Johan van Isendoorn tegen Henri Pinou, genaamd de Brull, Anthoni Latriolie en Jean Bigasse, gedaagden, bant het gerecht hen voor 5 jaren uit stad, steden en lande van Utrecht.” Gezien de dagtekening en de straf waren zij er mogelijk bij de 'manslag' betrokken en hebben zij het mogelijk minder bont gemaakt.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op di, 02/13/2024 - 15:30

Gesien bij den gerechte der stadt Wijck
bij Duurstede het interdit onder denselven
gerechte gefurneert bij ende vanwegen
Johan van Issendoorn, schout deser stadt
nomine officy, eyscher, op ende jegens Daniel
Pinou, geseyt L'Esthoniere, luytenant van den
compaengie van den here mairquis de
Vieuville, gegeven bij edicte ende
defailliant, t'voorsz. gerecht doende recht
verclaert den eyscher defaillant van
alle exceptien weren ende defensien, bannen
denselven voorts ter cause van den manslag
bij hem begaen aen den persoon van jonker
Hieronimus van Uffelen, here van
Rocheers ende in crachte van authorisatie
van hare Ed. Mogende van den 29 January
1596 uutte stadt steden ende lande van
Utrecht ten eeuwigen dage, sonder daer
weder in te comen op pene van metten
swaerde gestraft te worden datter
de doot naevolgt ende condemneren
densleven daerbenffens in een boete
van tachtig gulden, mitsgaders in de
costen ende mitigatie van justitie tot taxatie
van desen gerechte. Aldus gedaen bij
Hollandt ende B. Kemp, borgemeesteren, Schagen, Achterhout,
Vermuer, Rijswijck ende G. Kemp, Langelaer ende
Zuylen van der Haer, schepen en gepronuncieert den 4
Juny 1651.

Gesien bij den gerechte der stadt Wijck bij
Duerstede het interdit onder den selve gerechte
gefurneert bij ofte vanwegen Johan van
Issendoorn, schoudt deser stadt, nomine officy
eyscher op ende tegens Henri Pinou, genaemt de
Brull, Anthoni Latriele ende Jean Rigasse,
gedaechdens bij edicte ende defaillianten, t'voorsz.
gerecht doende recht verclaert de gedaechdens
defaillianten van alle exceptien declinatoire,
dilatoire, peremtpoire, weren defensien ende
bandt deselve uut crachte van autorisatie
vant placcaet van den heren Staten s'landts
van Utrecht in date den 29 January
1596 ter cause vant exces ende feytelickheden
in den interdit gededuceert uutte stadt
steden ende landen van Utrecht voor den tijdt
van vijff jaren, sonder gedurende denselven
tijdt dair weder in te comen op pene
van lijffstraffe, condemnerende deselve
daerbeneffens in de costen ende mitigatien van
jusititie tot taxatie van desen gerechte.
Aldus gedaen bij Hollandt ende B. Kemp,
borgemeesteren, Schagen, Achterhout, Vermuer,
Rijswijck, G. Kemp, Langenlaer
en Zuylen van der Haer, schepenen
gepronuncieert den 4e Juny 1651.

Dave van Ooijen zei op di, 02/13/2024 - 15:34

Jeetje Geert…wat doe je dat snel…hoeveel jaar training heb je daarvoor gehad?

Heel veel dank.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.