Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

wie kan mij helpen?

ben bezig met mijn familieonderzoek, 

maar dit is een handschrift in combinatie met een taalgebruik waar ik niet uitkom.

Wie oh wie wilt mij een handje helpen met de transciptie?

mvg Sophie

Reacties (5)

sophie zei op za, 06/01/2019 - 20:27

bladzijde 1 staat hieronder

Theo S zei op di, 06/04/2019 - 19:31

Hieronder alvast het eerste gedeelte, misschien wil iemand het nalopen en compleet maken

 

1. Alzoo Jan Bastiaenszen van Poppel, ende

2. Cornelia Anthonij Cocx? eghte luijden woonende ten

3. Nerhoven alhier tot Gilze, door haere hoogd jaaren

4. onbequaam zijn geworden om hunnen cost ende tgeene

5. daer tot hun onderhout gerequireert is, meer te konnen

6. te innen, zijnde daer en boven haaren boedel nogh

7. belast met merckelijke schulden, sulcx dat sij seer

8. nouwelijcx hebben connen bestaan, derhalven naer

9. overslagh van hunnen last der schulden, op advijs

10. van goede onpartijdige vrienden te raede

11. geworden zijnde, omme hunne haaft ende

12. meubilen goederen te vercoopen ende tot gelt te maken

13. omme daer uijt hunne lastige schulden te voldoen

14. ende de overige penningen die weijnigh sullen komen

15. te importeren, te gebruijcken tot hun onderhout

16. ende alimentatie, ofte wel allen deselve haaft ende

17. meubilen goederen, op te dragen over te geven, te

18. cederen, ende te transporteren, aen jemandt die

19. haer voorde selve op behoorlijcke wijse ende maniere

20. van doen....

 

sophie zei op di, 06/04/2019 - 21:18

alvast bedankt

Michel zei op vr, 06/07/2019 - 23:59

Een paar kleine aanpassingen aan de tekst van Theo en vervolgens de rest van de transcriptie:

 

05. verder tot hun onderhout gerequireert is meer te konnen

06. winnen zijnde daerenboven haaren boedel nogh

20. van doen zoude onderhouden ende aimenteren

21. in cost ende dranck cleederen etcetera haer leven lanck

22. geduerende ende ten sterff dage ter aarden te

23. bestellen alles naer hunnen staet ende gelegentheijt

24. met dien last ende bespreek nogtans dat zoodanigh

25. persoon ofte persoonen die de voors. haaft ende

26. meubilaire goederen voorde geseijde alimentatie

27. sullen aanveerden ende overnemen. Daerenboven

28. allen desselffs Jan van Poppels ende Cornelia Clocx lastige

29. schulden ende aencleve vandien , zoedanigh die oock

30. zoude mogen wesen tot hunnen laste soude moeten

31. nemen ende hun voor de betalinge ende voldoeninghe

32. vandien sterck te maaken ende vervolgens den voornoemde

33. van Poppel ende Cornelia Clocx buijten maninge

34. ende moeijelijckheeden te houden. Zoo sijn alnu

35. door intercessie ende tusschen spreecken van goede

36. vrienden naar dat andermaal den staat ende

37. gelegentheijt des boedels van geseijden Jan van Poppel

38. ende Cornelia Clocx overwogen ende geexamineert was

39. voor schepenen naergenoempt verschenen ende

40. gecompareert den meergemelten Jan Bastiaenssen

41. van Poppel ende Cornelia Clocx deselve Cornelia geassisteert

42. voor zoo veel des noot sij metten voorn. haaren

43. man , ter eenre , ende Cornelis , Anssem , Gerit , 

44. Cornelia , Anthonetta ende Maria Adriaan Anssems

45. alle kinderen vande meer geseijde Cornelia Clocx ende

46. waer vanden voon. van Poppel schoonvader is

47. deselve Cornelia, Anthonetta ende Maria Anssems geassisteert

48. voor zoo veel des noot sij, met den voorn. schepen

49. van Pelt haaren gecosen vooght ende assistent in desen

50. ende alsoo tsamen ter andere sijde , de welcke

51. over het aennemen van geseijde haaft ende meubilaire

52. goederen , betalinge der schulden ende doen van de

53. meergemelte alimentatie ende aencleve vandien

54. metten anderen sijn overcomen ter dragen ende

55. geaccordeert  zoo ende gelijck sij overcomen verdragen

56. ende accordeeren bij desen in voegen ende manieren

57. naer [best?] , te weten dat de voors. ses laeste comparanten

58. aennemen ende belooven zoo ende gelijck sij doen

59. bij desen. Den meergenoempden van Poppel ende

60. Cornelia Clocx hunne moeder ende schoonvader

61. respective haer leven lanck geduerende te onderhouden

62. ende alimenteren in cost ende dranck, cleederen soo

63. linden als wollen, sieck ende gesont, alles redelijck

64. ende naer hunnen staat ende bij aflijvigheijt mede eerlijck

65. ende christelijck ter aarden te bestellen ende het noodighe

66. daer toe te becostigen met den last oock van

67. allen de schulden ende calangien aen te suijveren

68. ende te betalen , voor welcke alimentatie [?] , ende

69. betaalen der schulden den voorgemelten Jan van 

70. Poppel ende Cornelia Clocx aen de gemelte hunne

71. ses kinderen leste comparanten in vollen eijgendom

72. sullen overgeven, cederen ende transporteeren soo ende

73. gelijck zij doen bij desen allen de haaft ende meubilaire

74. goederen, veltvrugten ende gewassen geene ter werels

75. uijtgesondert die sij eenigsints onder dese jurisdictie

76. oft in haaren naam zijn hebbende sonder dat den

77. voorn. van Poppel ende Cornelia Clocx daer aen

78. eenigh het minste reght sullen hebben ofte

79. behouden in eeniger manieren nemaer daer van

80. geheel ende al renunctierende ende vertheijende ten

81. doene ende behoeve vande voors. ses laeste comparanten

82. bij ende mitsdesen sulcx dat sij daer mede sullen

83. mogen doen ende handelen naer hun wel gevalle

84. ende zoo hunnen goeden raad gedragen sal sonder

85. tegenseggen van iemanden , dienvolgende bedancken

86. parthijen comparanten malcanderen hun van

87. desen goeden verdragh ende accoorde , beloovende

88. het zelve alsoo onverbreeckelijcken naer te comen

89. ende te agtervolgen , verbindende daer voor

90. hunne respective persoonen ende goederen

91. roerende ende onroerende hebbende ende

92. toecomende geene uijtgesondert , stellende

93. de selve daer voor allen ten bedwanck als

94. naer reght , aldus gedaan verclaart ende

95. gepasseert ter goeder trouwen opden dartigsten

96. meert zeventienhondert drieentwintigh , ter presentie ende

97. overstaan van Pieter van Pelt ende Adriaan Lips,

98. schepenen in Gilze ende Rijen , toirconde etcetera

Mvg,

Michel

P.S: in regel 3 wordt er volgens mij wel "hooge" bedoeld, alleen lijkt de laatste letter verdacht veel op een "d".

sophie zei op za, 06/08/2019 - 12:15

super veel dank!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.