Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

wie kan mij helpen?

Ik ben best goed in oud schrift lezen, maar dit testament uit 1670 kom ik helemaal niet uit. 

het gaat om Geerit Janz. van Poppel.

Wie zou mij willen helpen met de transciptie??

 

Reacties (7)

Arhimboldo zei op wo, 11/14/2018 - 12:26

Alvast een eerste stukje:
In den naem onsses Heeren amen. Bij den
inhouden van desen openbaeren instrument
van testamente zij cont ende kennelijck
dat op heden, date deses, voor ons, Lenaert van
Opstal ende Antonis Adiraen Jorissen, schepenen
in Gielse, is gecompareert ofte verschenen
Geerit Janssen van Poppel, sieck sijnde
naer den lichaemen ende te bedee liggende
nochtans sijn menigrie verstant ende vijf sinnen
wel machtich sijnde, soo het merckelijck blee[ck]
dewelcke ***deckende de broosheijt des
menschen levens datter niet sekerder en is
dan de doot ende niet onsekerder dan de
uure derselver, niet willende scheijden uut
deser werelt sonder eerst ende voor al ge-
disponeert te hebben van sijn tijdelijcke
goederen, hem van Godt Almachtich verleent,
heeft daeromme geconcipieert, gemaecckt ende gesloten dit sijn testament ende uittersten wille sooals hiernaer volght.
In den eersten soo beveldt hij, testateur, sijn
ziele als die uut sijn lichaem sal comen te
verscheijden, aen Godt Almachtich ende sijn doot
lichaem een eerlijke ende christelijcke begravenisse. Voorts
comende tot dispositie van sijne tijdelijk
goederen, maeckt hij, testateur aen sijnen
jonghsten soon, Peeter Geerits, de bijen die daer jegen-
woordich sijn ^die denselven allen bewaert heeft^ mits dat de proffijten daervan in den gelen
boedel sullen comen den tijt van vijff jaren gedurende ende denselven tijt
geëxpireert sijnde, is den voorn. Peeter Geerits daervan geheel
heer ende meester.

katherine zei op wo, 11/14/2018 - 12:56

hartelijk dank alvast, super!

Chris van Dijkum zei op wo, 11/14/2018 - 13:21

Er staat overdeckende maar bedoeld zal zijn overdenckende:
dewelcke overde[n]ckende de broosheijt des

Archimboldo zei op wo, 11/14/2018 - 16:29

En de rest ook maar meteen (niet overlezen, dus mogelijk met typfouten; correcties welkom):

In den naem onsses Heeren amen. Bij den
inhouden van desen openbaeren instrument
van testamente zij cont ende kennelijck
dat op heden, date deses, voor ons, Lenaert van
Opstal ende Antonis Adiraen Jorissen, schepenen
in Gielse, is gecompareert ofte verschenen
Geerit Janssen van Poppel, sieck sijnde
naer den lichaemen ende te bedee liggende
nochtans sijn menigrie verstant ende vijf sinnen
wel machtich sijnde, soo het merckelijck blee[ck]
dewelcke overde[n]ckende de broosheijt des
menschen levens datter niet sekerder en is
dan de doot ende niet onsekerder dan de
uure derselver, niet willende scheijden uut
deser werelt sonder eerst ende voor al ge-
disponeert te hebben van sijn tijdelijcke
goederen, hem van Godt Almachtich verleent,
heeft daeromme geconcipieert, gemaecckt ende gesloten dit sijn testament ende uittersten wille sooals hiernaer volght.
In den eersten soo beveldt hij, testateur, sijn
ziele als die uut sijn lichaem sal comen te
verscheijden, aen Godt Almachtich ende sijn doot
lichaem een eerlijke ende christelijcke begravenisse. Voorts
comende tot dispositie van sijne tijdelijk
goederen, maeckt hij, testateur aen sijnen
jonghsten soon, Peeter Geerits, de bijen die daer jegen-
woordich sijn ^die denselven allen bewaert heeft^ mits dat de proffijten daervan in den gelijcken
boedel sullen comen den tijt van vijff jaren gedurende ende denselven tijt
geëxpireert sijnde, is den voorn. Peeter Geerits daervan geheel
heer ende meester.

Item maeckt aen Anthonis, sijne outsten sone,
allen de cuijpersgereetschap met het hout daertoe
behoorende het cuijpen aengaende ^ende maeckt ende legateert^ aen Flora, de dienst-
maeght de somme van hondertvijftich gulden voor haren
trouwen dienst die sij heeft gedaen ênde noch sal doen^ende sal deselve ^hondertvijftich gulden^uijtten gelijcken
boedel werden betaelt over vijff jaren naer date deses.
Voorts wilt en begeert hij, testateur, dat den voorn. Anthonis ende Peeter Geerits naer ^sijne^ afflijvic-
heit ^sullen* blijven in vollen besit van de
erffelijken haeff ende mebbele goederen sooals die jegenwoordich sijn, den
tijt van vijff eerstcomende jaeren totdat den borgemeesters
boeck sal on[t]fangen ende opgehaelt wesen maer verders niet.
Ende de voors. vijff jaren geëxpireert sijnde, sullen de
goederen ^bij sijne kinderen werden ge-^ deelt naer des lant rechts ende soo Bastiaen ende
Peerijntjen haer moede[r]lijk goet begeerden te hebben. ** de voors.
vijff jaeren geëijndicht ^sullen sijn^, soo maeckt ende legateert
hij, testateur, aen Anthonis ende Peeter Geerits de helft van de
haeff ende meubele goederen ende de ander helft ^***^ in vollen
besit blijven als voors[eit] is sonder daer reeckeninge ofte bewijs
van te doen ende sullen deselve Anthonis ende Peeter hebben voor haer
uijtsetsel ende houwelijck goet ^genieten^ gelijck d’andere gehadt hebben.

Al ’tgene voors[eit] staet, verclaerden den testateur te wesen sijnen testamente
ende uijttersten wille, willende ende begerende datselve sal stadtgrijpen
ende volcomen effect sorteren ’tsij als testament, codicille, donatie causa
mortis oft andersints sooals iemants testament ende uijttersten wille
naer rechten alderbest stadtgrijpen ende effect sorteren mach, niettegen-
staende eenig solemniteijten naer rechten gerequireert hierinne niet geobserveert
ende onderhouden waeren, deselve voor sooveel in sijne macht is derogerende mits
desen ende houdende off die hierinne volcomentlijck onderhouden ende geobserveert
waren. Aldus gedaen ende gepasseert in woonhuijse van den testateur.

In den naem onsses Heeren amen. Bij den
inhouden van desen openbaeren instrument
van testamente zij cont ende kennelijck
dat op heden, date deses, voor ons, Lenaert van
Opstal ende Antonis Adiraen Jorissen, schepenen
in Gielse, is gecompareert ofte verschenen
Geerit Janssen van Poppel, sieck sijnde
naer den lichaemen ende te bedee liggende
nochtans sijn menigrie verstant ende vijf sinnen
wel machtich sijnde, soo het merckelijck blee[ck]
dewelcke overde[n]ckende de broosheijt des
menschen levens datter niet sekerder en is
dan de doot ende niet onsekerder dan de
uure derselver, niet willende scheijden uut
deser werelt sonder eerst ende voor al ge-
disponeert te hebben van sijn tijdelijcke
goederen, hem van Godt Almachtich verleent,
heeft daeromme geconcipieert, gemaecckt ende gesloten dit sijn testament ende uittersten wille sooals hiernaer volght.
In den eersten soo beveldt hij, testateur, sijn
ziele als die uut sijn lichaem sal comen te
verscheijden, aen Godt Almachtich ende sijn doot
lichaem een eerlijke ende christelijcke begravenisse. Voorts
comende tot dispositie van sijne tijdelijk
goederen, maeckt hij, testateur aen sijnen
jonghsten soon, Peeter Geerits, de bijen die daer jegen-
woordich sijn ^die denselven allen bewaert heeft^ mits dat de proffijten daervan in den gelijcken
boedel sullen comen den tijt van vijff jaren gedurende ende denselven tijt
geëxpireert sijnde, is den voorn. Peeter Geerits daervan geheel
heer ende meester.

Item maeckt aen Anthonis, sijne outsten sone,
allen de cuijpersgereetschap met het hout daertoe
behoorende het cuijpen aengaende ^ende maeckt ende legateert^ aen Flora, de dienst-
maeght de somme van hondertvijftich gulden voor haren
trouwen dienst die sij heeft gedaen ênde noch sal doen^ende sal deselve ^hondertvijftich gulden^uijtten gelijcken
boedel werden betaelt over vijff jaren naer date deses.
Voorts wilt en begeert hij, testateur, dat den voorn. Anthonis ende Peeter Geerits naer ^sijne^ afflijvic-
heit ^sullen* blijven in vollen besit van de
erffelijken haeff ende mebbele goederen sooals die jegenwoordich sijn, den
tijt van vijff eerstcomende jaeren totdat den borgemeesters
boeck sal on[t]fangen ende opgehaelt wesen maer verders niet.
Ende de voors. vijff jaren geëxpireert sijnde, sullen de
goederen ^bij sijne kinderen werden ge-^ deelt naer des lant rechts ende soo Bastiaen ende
Peerijntjen haer moede[r]lijk goet begeerden te hebben. ** de voors.
vijff jaeren geëijndicht ^sullen sijn^, soo maeckt ende legateert
hij, testateur, aen Anthonis ende Peeter Geerits de helft van de
haeff ende meubele goederen ende de ander helft ^***^ in vollen
besit blijven als voors[eit] is sonder daer reeckeninge ofte bewijs
van te doen ende sullen deselve Anthonis ende Peeter hebben voor haer
uijtsetsel ende houwelijck goet ^genieten^ gelijck d’andere gehadt hebben.

Al ’tgene voors[eit] staet, verclaerden den testateur te wesen sijnen testamente
ende uijttersten wille, willende ende begerende datselve sal stadtgrijpen
ende volcomen effect sorteren ’tsij als testament, codicille, donatie causa
mortis oft andersints sooals iemants testament ende uijttersten wille
naer rechten alderbest stadtgrijpen ende effect sorteren mach, niettegen-
staende eenig solemniteijten naer rechten gerequireert hierinne niet geobserveert
ende onderhouden waeren, deselve voor sooveel in sijne macht is derogerende mits
desen ende houdende off die hierinne volcomentlijck onderhouden ende geobserveert
waren. Aldus gedaen ende gepasseert in woonhuijse van den testateur.

Kat. zei op wo, 11/14/2018 - 20:31

Beste Archimboldo en Chris, hartelijk dank voor de transciptie. ben ik blij mee.Nu kan ik weer verder met mijn onderzoek.

Dank

mvg Kat. 

Michel G. zei op do, 11/15/2018 - 00:05

Wellicht ten overvloede, maar toch even nog een schrijffoutje verbeteren en een correctie doorgeven±

 

" ... naer den lichaemen ende te bedde liggende
nochtans sijn memorie verstant ende vijf sinnen ..."

 

mvg, Michel G.

Kat. zei op do, 11/15/2018 - 10:51

Dank

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.