Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Wie kan dit lezen

Beste allen, 

Ik ben in het archief op een document gestoten waar ik niets van kan maken (absolute beginner).

Ik had gehoopt dat iemand me zou kunnen helpen op dit forum.

 

Alvast bedankt

Reacties (4)

René van Weeren zei op di, 08/02/2022 - 21:39

De naam van de parochie kan ik niet helder krijgen, en de namen van de genoemde personen kunnen wellicht ook anders gespeld zijn, maar hierbij een poging. Het is overigens geen complete tekst, eindigt namelijk midden in een zin. Ik heb overigens ook bij deze een vaag gevoel dat ik deze tekst al eens eerder gezien heb, maar geen idee waar...

 

Alzoo den heere watergrave en[de] moorm[eye]ren van Vlaen[deren]* bij
acte van [den] XIen febr[uarii] 1633 hadde laten in kerckgeboden
legghen** om[m]e daernaer v[er]cheynst te wordene in proffijcte
vande kercke bij heer Melchior de Mendoza pastoor der
prochie van .... zekere twee plaetsen geleghen
aen [den] Lokerhantbrugge deen ov[er] de zijde van de kercke, en[de]
dander aen en[de] neffens de zelve brugge noortoostwaert, t[en] dat d ingeseten[en]
der voorsz[eyde[ prochie in behoorel[ijcke] possessie zijn van opde beedens
de voorsz[eyde] plaetsen te lossen het schipmes dwelck aldaer van
ande[ren] quartien quamp te arriveren, dienvolgende hebben
Schepenen der voorsz[eyde] prochie (omme te succurreren de voorsz[eyde]
insetenen en te voldoene haerl[ieder] req[uisiteu]rs ende supplica[nt]en
diesaengaende aen hen gedaen) hun ten daghe dienende gep[rese]nteert
voor den voorn[oemde] heere watergrave en[de] bij seker schriftel[ijck]
v[er]souck getendeert tot naerhede van [den] voorsz[eyde] twee plaetsen
omme die in proffijcte van [den] het gemeente geapplicqueert
te woedene, naer het insinueren van welck v[er]souck den
voorn[oemde] heer Melchior de Mendoza pasteur ter adjoincte
van Daneel Van Ercke kerckm[eeste]r ter eendere, Jan Kugman
M[eeste]r Daneel De Bosschere, Jan Van Doorslaer, Jan De Bock
en[de] P[iete]r Onseran, respectivel[ijck] griffier en[de] schepenen der sel[ver]
prochie ter andere sijn op hedent date onderschre[ven] gecomen in
vriendelijcke communica[tie] en[de] appointemente op de naervolgen[de]
poincten. Te weten dat de voorn[oemde] pasteur en[de] kerckm[eeste]r
voortaen sullen in proffijcte van [den] voorn[oemde] kercke profficteren
het jaerlijcx innecomen en[de] emolumenten dieder sullen
vallen te procederen ov[er] de voorsz[eyde] twee plaetsen en[de] verder
tot aende kaeye van [den] voorn[oemde] Lokerhantbrugge, d[aer]ov[er] de
prochie en[de] schepen[en] sullen trecken de proffijcten, midts
den selve opmaecken[de] en[de] deuchdel[ijck] onderhanden die oncost de kercke
dus moet de voorsz[eyde] kercke betaelen de jaerlijckschen
cheyns, den sel[ven] so redel[ijck] en[de] taemel[ijck] alst
den voorn[oemde] pasteur en[de] kerckm[eeste]r goet duncken sal,
welcke voorn[oemde] emolmenten die voorn[oemde] kercke raekende
 

 

 

René van Weeren zei op di, 08/02/2022 - 21:41

* moormeiers = gezagsuitoefenaren, politieagenten

* kerkgeboden = aangezien de zondagsmis doorgaans door (vrijwel) alle ingezetenen werd bijgewoond, was het gebruikelijk dat naast de huwelijksaankondigingen ook andere formele besluiten werden bekend gemaakt tijdens de zondagsmis.

Pauwel zei op do, 08/04/2022 - 01:05

Pastoor van Lockeren heer Melchior de Mendossa, zie Google.

Stephan zei op do, 08/04/2022 - 11:12

Hallo René en Pauwel,

Alvast bedankt voor de moeite, maar waarover gaat deze tekst nu eigenlijk?

 

Ik heb het tweede deel van de tekst ook gevonden, stond op de achterkant, ik had erover gekeken.

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.