Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Wie kan dit in een begrijpende taal vertalen?

Beste allemaal, ik weet niet goed hoe ik deze akte moet lezen, ik heb het volgende tot nu toe( corrigeer mij alstublieft wanneer het niet zo is )

 

Partij 1.1 Mathijs Henrick Mathijssen als toeziend voogd van Wilboort Jan Gijsbrechts, weeskind waarvan de moeder afwezig is Jenneken Henrick Mathijssen, en Digne Henrick Mathijssendr hebben verkocht aan 2.1 Cornelis Anthonis Willemssen en 2.2 Claes Cornelis Anthonis Willemssen  vader en zoon, ieder voor de helft. Te vrijen met 2 veertel rogs ( tussen de 6,4 en de 8 HA ) Peeter Jan Smits. Met nog 2 loopen rogs ( 2 lopen = 0.42 HA ) aan weeskind Meeuw Laureijs Hermans. Met nog ...( Met noch 5 st 't Hoff ter Braecken ...???

 

 

Reacties (6)

Kristel zei op ma, 09/12/2022 - 19:24

Deel 2

Geert Ouweneel zei op ma, 09/12/2022 - 20:53

Peeter Jan Ghijsbrechts sone als voight ende de voorsz.
Mathijs Henrick Mathijssen als toesiender, tesamen
in den naeme van Wilboort Jan Ghijsbrechts weeskynt,
daer moeder aff was Jenneken Henrick Mathijssen
dochter ende Dingne Henrick Mathijssen dochter metten
voorgenoemden Mathijsen Henrick Mathijssen, heuren broe-
der, als heuren gecoren voirght tot dese saecke,
hebben vercoft Cornelisen Anthonis Willemssen ende
Claesen sijnen sone, hen beyde tesamen halff ende
halff, een hofstede ende erve met huere
toebehoorte, houdende omtrent twee buynder
ende een vierendeel daerop een huys, schuere
ende koye te staen plach onder lant, weyde
ende heyde, houdende omtrent twee buynder
ende een vierendeel buynders off also groot ende
cleyn, ombegrepen der maten alse gelegen is tot
Alphen opten goeden tijt, oostwaert aen Cornelis
Henricx van Asten erve, suytwaert aen Cornelis
Peeter Lambrechts erve, westwaert aen des voorsz.
Cornelis Anthonis Willemssen coopers ander erve,
hem van te voren toebehoorende, ende noortwaert
aen den gebuerwech, te vrijen met twee
veertelen rogs t'sjaers erffpachts Peeter Jan Smits
sone, met noch twee loopenen rogs t'sjaers
t'sij erffelijck off ter quijtinge, soo die sijn ende
bevonden sullen worden d'weeskynt van Meeus
Laureys Hermans ende met noch vijf stuvyers t'sjaers
erfchijns t'hoff ter braecken daer jaerlijckx
uuytgaende sonder ennigen anderen commer,
behoudelijck datse medepant ende bijpant blijven sal
daerse met recht schuldich is etc.,  behoudelijck oock een
enyegelijck sijn erffwegen ende erff waterlaten
daerover te gebruycken die daer met recht
schuldich sijn etc. Actum anno 1608 achtien daege in Meerte.
De vercooperen secerunt opdracht ghesien,
den exvys malte relatu scabinorum.

Yden scabini, Quamen Thomas Willen Stoffels
sone, Maeyken Willem Stoffels dochter met /

Een stuck erfs onderlant, weyde ende heyde, houdende
tesamen omtrent een buynder, den voorsz. Adriaenen
vercooper onder andere bij Jacop Peeter Cornelis
Wouters, met Adriaen Cornelis Meeus kynderen
ende consoorten vercoft ende overgevest, nae
uuytwijsen des schepenenbriefs daeraff alnu
oock voor ons schepenen voorsz. gepasseert, alsoo
groot ende cleyn ombegrepen der maten alst gelegen
is tot Chaem opte hooge legge, oostwaert aen Frans
Cornelis Stouts, ende Jan Cornelis erve, d'welck
bij behout, daerover men met desen vercoften
stuck erffs eenen erffgebruyck wech van varen,
stouwen, gaen ende staen hebben sal ter straten-
waert uuyt ende in, behoudelijck dat men de beesten
die men daerover sal willen stouwen sal moeten homelen
westwaert aen desselven vercoopers ende Peeter
Cornelis Wouters erven, ende noortwaert
aen Henrick Thomas Joosten kynderen erve,
met welck stuck erfs den voorsz. Adriaenen cooper
volgen sal den gracht aen de suyt ende wechsijde tegens off aen
des vercoopers erve leggende met drye voeten
hools daerbuyten, ende noch een eyndeken
grachten, lang omtrent vijfthien roeden, beginnende
van t'eynden sijns vercoopers weyde ende streckende
neffens sijn heyvelt tot aent eynde van t'selve
heyvelt, met twee voeten hools daerbuyten,
te vrijen met twee veertelen rogs erfpachts ende
eenen stuvyers erfchijns in mindernisse van meerderen
pacht ende chijns t'hoff ter braecken ende met
2 ort stuyvers erfchijns te heeren chijns daer jaerlijcx
uuytgaende sonder ennigen anderen commer,
behoudelijck datse medepant ende bijpant blijven
sullen daerse met recht etc. gevest etc. Actum ut
supra.

Adriaen Joosten sone ende Cornelis Cornelis Aerts sone,
schepen in Alfen, Quamen Mathijs, Henrick Mathijssen,
Christoffelken Henricx Mathijs dochter, met Cornelis
Wilboorts heuren man ende voight voor henselven.

René van Weeren zei op ma, 09/12/2022 - 22:01

Met veel dank aan de transcriptie van Geert, hierbij een samenvatting van de eerste akte:

 

Peeter Jan Gijsbrechtszoon is voogd en Mathijs Henrick Mathijsen toeziend voogd van Wilboort Jan Ghijsbrechts. Wilboort Jan Ghijsbrechts is de zoon van Jenneke Henrick Mathijsen.

Mathijs is tevens door zijn zus Dingne gekozen om als voogd namens haar op te treden (vrouwen waren destijds niet zelfstandig handelingsbevoegd).

Peeter Jan en Mathijs verkopen namens Wilboort en Dingne aan Cornelis Anthonis Willemssen en diens zoon Claes een hofstede met het erf en alle toebehoren, groot circa 2 1/4 bunder; de bunder is bepaald op de destijds in Alphen geldende maat daarvoor. Op dit land, bestaande uit bouwland, weiland en heide, stonden een huis, schuur en koeien.

Het land grenst ten oosten aan het land van Cornelis Henricx van Asten, ten zuiden aan het erf van Cornelis Peeter Lambrechts, ten westen aan het andere erf van Cornelis Antonis Willemssen (een van de kopers), ten noorden aan de weg die door de aanliggende eigenaren (buren) gezamenlijk gebruikt werd.

Op het te verkopen stuk land rusten een aantal verplichtingen om dit te mogen gebruiken:
- betaling van een erfpacht ten behoeve van de zoon van Peeter Jan Smits, bestaande uit twee viertelen (maat voor graan en rogge) rogge per jaar
- een erfpacht of losrente van twee lopen (vaten) rogge per jaar ten behoeve van het weeskind van Meeus Laureys Hermans
- een erfcijns van 5 stuivers per jaar voor het hof Ter Braecken
Voor de rest rusten er geen beperkingen op get gebruik, behalve dat het onroerend goed als onderpand blijft voor de genoemde verplichtingen, en de verplichting om de wegen en sloten te onderhouden en de geldende rechten van overpad en dergelijke te respecteren.

René van Weeren zei op ma, 09/12/2022 - 22:55

En de tweede, mede met dank aan Geert

 

Dit gaat over een stuk land, bestaande uit bouwland, weiland en heide, groot omstreeks een bunder, verkocht aan Adriaen, nu zelf optredend als verkoper, door onder anderen Jacop Peeter Cornelis Wouters en de kinderen van Adriaen Cornelis Meeus en hun naasten, zoals blijkt uit een vertoonde schepenbrief.

De bundermaat is bepaald op de maatvoering zoals die in Chaam gebruikelijk is, het stuk land ligt opp de Hoge Legge. Het land grenst ten oosten aan het erf van Frans Cornelis Stout en Jan Cornelis. Deze beiden hebben recht van overpad via het water en de overpaden waarlangs het vee gevoerd wordt van en naar de straatweg. Voorwaarde voor het gebruik van dit recht is dat de overpaden alleen geldt voor vee dat vervoerd wordt naar het erf van verkoper Adriaen en dat van Peeter Cornelis Wouters. Noordwaarts grenst het aan het erf van de kinderen van Henrick Thomas Joosten. Het stuk grens tussen de erven van deze kinderen en de verkoper Adriaen wordt vervoilgens nauwekeurig beschreven.

Op het stuk land rusten:
- een jaarlijkse erfpacht van twee viertelen rogge
- een jaarlijkse erfcijns van een stuiver, in midnering te brengen op andere cijnsen rustende op het Hof ter Braecken
- een jaarlijkse erfcijns van 2 oort aan herengeld

Verder rusten er geen verplichtingen, behalve de gebruikelijke regels (van onderpand en goed onderhoud)

Kristel zei op wo, 09/14/2022 - 15:23

Wauw, dit had ik niet verwacht heren. Heel hartelijk dank hier voor. Oude handschriften en het taalgebruik waren zo anders, evenals de maten/gewichten van producten waar mee betaald werd.

 

Maar als ik jullie goed begrijp, behoort de tweede niet bij de eerste akte?

 

Heren echt hartelijk dank hiervoor!

René van Weeren zei op wo, 09/14/2022 - 16:08

Dag Kristel,

Graag gedaan. Gerechtelijke akten zijn in die tijd (en ook nu nog vaak) behoorlijk breedsprakig, maar uiteindelijk zitten veel akten toch op dezelfde manier in elkaar, kwestie dus van veel proberen !

De tweede akte is inderdaad een andere akte en staat los van de eerste.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.