Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Wie kan deze akte van 1563 aanvullen/corrigeren? Helaas met een onleesbaar gedeelte

Archief Wegdam invnr 23.

13-04-1563. Verkoop erve Roesink in Elsen door Hendrika van Haersolte aan Roelof van Langen.

 

Anno vijfftien hondert ad lxiii den xiii-en dach der maent aprillis is een erff-

koep geschiet soe dat de erentffeste erven und doechsame juffer Henrica van

Haersolte naegelaten weduwe zaligen Cristoffers van Coverden hefft vercofft

een stucke erves und guedes gehieten Roesinck soe dat gelegen is myt synen

alingen (gehele) olden end nijen toebehoer in den gerichte und ampte van Kedingen

und in der buerschap toe Elsen vor een duerslachtich .... vrij eygen guet

vorbeholden den loon/leen ? haen ? sijner gerechticheit tot behoeff des erentffesten

erbaren und vromen Roloff van Langen als vor ene suma van gelde als

nementlick vor sodanen hondert golt gulden acht ende twyntich brato ? stuver

galwart ? vor itlichen ? gulden toe betalen, waer van de betalinge sall geschien

als nementlick nae toekomend sunte Agaeten toe betalen dreehondert golt gl.

der selviger gulden als vorschr. is an handen der naegelaten frynder van zaligen

Arendt Reyger offte an oren momber mytter rente als namentlick myt acht

halff mudde roggen und achten halven golt gulden als vorschr. is. Ende voerts ?

oick noe toe komenden sunte Agaeten in anno lxiii toe betalen an guedt hoffdes ?

hondert golt gl. als vorschr. myt seste halff mudde roggen toe ... offte langer

myt hen toe verdraegen. Ende noch sal ed. erentfeste Roloff van Langen juffer ? haeren ?

vorschr. ontledigen an de provisoren des Hillegen Geestes bynnen Zwolle van thyn

golt gulden vesettener ... wellick op sunte Michaell verleden in anno lxiii ver-

verschienen weren. Ende dar toe noch twee hondert golt gl. nae toe komende sunte

Michaell anno lxiiii mytter porsie ?oick an handen der vorschr. provisoren des Hillegen

Geestes wellick porsie dan verschijnen sall. Ende noch an juffer Anna van Hoevell toe

Weerseloe sal he mij aff doen vijfftich golt gl. als vorschr. is nae toe komende sunte

Peter in anno lxiiii myt drie golt gl toe ... Ende noch sall he mij aff doen

an Roloff van Hoevell sijner huesfrouwen nae toe komende sunte .... vijfftich

golt gl. .... onleesbaar ..... pensu ......

De hant penningen ? soenen hondert golt gl. als vorschr. is dyt allent nae .....

hefft de erentfeste Roloff van Langen gelavet stede vasten ende ..... ten

handen/holden ? ende toe achtervolgen buten juffer Henrica van Haersolte ende vrey/van ...

hynder ende schaden. Ende als desse vorschr. betalinge geschiet is ende hyr aff  ...

diget .... soe sall juffer Henrica van Haersolte vorschr. den erentffesten Roloff van

Langen bewissinge ? doen myt zegell ende breve der ed erentffeste Roloff van Langen

nae lantrecht unde leenrecht mede bewaert ende toe vreden sall wesen. Allent

sonder arch list. Oirkunde der waerheit dar dyt aldus geschiede weren hyr

an unde aver gewest als deynges luden de erentffeste und vrome Wolter van

Coverden und de erbar und manafftige Roloff van Coverden hoepman ...

Durch ende ? beyder partijen van kooper und verkoper ellick myt oer eygen hant

und doepnaeme hyr onder gesath. Ende tot meer vestenisse soe hebben my Roloff

van Langen ende juffer Henrica van Haersolte vorschr. als koeper ende verkoeper ellick

onse eygen hant und doepnaem hyr onder mede gesath. Ende desser zedulen bynt

twee ..den ann dezen geschieden ende myt ener hant ... all eensluidende d...

en hefft noch den naem ... ut supra.

Henrycka van Haersolte                                   Wolter van Coverden

wedewe van Coeverden                        Roloeff van Coverren hopma(n)

Rolof van Lang(en)

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.