Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Welke rol speelt Adriaen Willemssen van Wijck in deze akte uit 1697?

Beste mensen,

 

Zelf heb ik veel moeite aktes van voor de 18e eeuw te ontcijferen. In deze akte uit Breda komt mijn vermoedelijke voorvader Adriaen Willemssen van Wijck uit Prinsenland voor. Kan iemand mij helpen met wat zijn rol is in deze akte?

 

Hartelijke groet,

David

Reacties (4)

René van Weeren zei op wo, 07/20/2022 - 15:12

Hij is degene die Margriet Berents, weduwe van chirurgijn Mr. Jan Rommius (destijds wonend in Fijnaert), heeft verzocht een getuigenis af te leggen. De getuigenis luidt, dat zij na het overlijden van haar man, zeven jaar voorheen, haar knecht Pieter Turcq, aan wilde houden als knecht en dat deze zelfs een tijdje bij haar onderdak vond. Deze knecht zou hebben aangegeven een aantal dagen naar Dordrecht te willen gaan; toen hij echter niet terugkeerde, liet zij de winkel openen en bleken diverse chirurgijnsgereedschappen ontvreemd. Wat de rol van Adriaen ten opzichte van  de andere betrokkenen is, is niet duidelijk uit deze akte, wel dat hij ten tijde van de opstelling van deze akte te Prinsenland woonde, net als de voormalig knecht Pieter Turcq.

David zei op wo, 07/20/2022 - 15:26

Beste René, hartelijk dank! Dat helpt mij weer iets verder. Hartelijke groet, David

René van Weeren zei op wo, 07/20/2022 - 19:26

Hierbij nog de transcriptie, met uitzondering van de administratieve afkortingen linksboven

 

Buyten
Compareerde voor mij, Paulus van Heusden, openbaer
notaris etc[etera] ende de getuygen naergenoemt, Margriet
Berents, weduwe wijlen Mr. Jan Rommius, in sijn
leven chirurgijn was in den Fijnaert, jegenwoordigh woonende
hier ter stede, de welcke ten versoecke gedaen bij ofte
van wegen Adraien Willemssen van Wijck, woonende in
's Princelandt, heeft getuyght, verclaert en[de] gedeponeert
onder presentatie van eedt, die sij (des versocht sijnde)
bereydt is te doen, waerachtig te wesen dat sij naer
het overlijden van den voorn[oemden], haeren man, nu ontrent seven
jaeren geleden, als haeren knecht om haeren winckel
op en aen te houden, heeft gehuert gehadt den
persoon van Pieter Turcq, jegenwoordigh oock in
's Princelandt woonende, ende dat den selven eenen
kortten tijt bij haer dep[one]nte gewoont hebbende, van
haer is vertrocken op voorgegeven van eens te gaen
naer Dordrecht en vrijdagh oft saterdagh daer aen
volghende weder t[er] huys te sullen wesen, dogh dat
hij, Pieter Turcq, niet weder en is gekomen, als
wanneer sij deponente den winckel, die hij gesloten
hadde, hebbende doen openen, heeft bevonden dat haer
den voorn[oemde] Turcq verscheyden schermesschen ende andere
chirurgijnsgereetschap ontvreemt ende medegedragen
hadde, soo sij dep[one]nte voor de waerheydt verclaerde
binnen Breda, den elfden may 1697. In presentie van
Jacobus Beckers en[de] Jacobus van Heusden, borgers
ahier als getuygen etc[etera].
Acte
[getekend:
hant N merck van v[oor]sz[eyde] / Margriet Berents, dep[one]nte
J. Beckers
J:v:Heusden
Quod attestor 1697 / P: van Heusden / 1697

David zei op wo, 07/20/2022 - 19:28

Heel erg bedankt! Dit is meer dan waar ik op gehoopt had! 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.