Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Weesuitkoop

Onderstaande betreft de weesuitkoop door Lenaert Dirck Jannen, wednr. v. Angnietgen Jacobs, tegen de voogden van zijn kinderen Jacob Claesz, te Voorschoten, behuwdoom, Joris Gerritsz, te Wassenaar, en Jan Maertensz, te Voorschoten en Pieter Jan Neel Tysz te Zoetermeer, hun neven, met name Bastiaen (13), Annetgen (10), Jacob (8), Dirck (6), Ansem (4). De dato 23.5.1590. 

 

Het is een flinke lap. Komt iemand erdoorheen? 

Reacties (15)

Jan zei op di, 12/10/2019 - 15:42

Meerdere bestanden tegelijkertijd upladen lukt niet zo goed op de website, beschouw het bovenstaande bestand dus als nietig!

Jan zei op di, 12/10/2019 - 15:42

Bestand 1

Jan zei op di, 12/10/2019 - 15:42

Bestand 2

Jan zei op di, 12/10/2019 - 15:42

Bestand 3

Jan zei op di, 12/10/2019 - 15:42

Bestand 4

Jan zei op di, 12/10/2019 - 15:43

Bestand 5 (einde)

Jan zei op di, 12/10/2019 - 16:04

Om de een of andere reden worden mijn bestanden, die ik rechtop heb op mijn computer, 90 graden gedraaid.

Geert Ouweneel zei op wo, 12/11/2019 - 09:18

Hier mijn transcriptie:

 

Den uytcoopbrief van Lenaert Dirck
Jannen kinderen, geteelt bij Agnietgen
Jacobsdochter

Wij, Claes Jacobsz, schout in den ambacht
van Soetermeer, Jeroen Cornelisz Meut ende
Aryen Pieters, out schepenen aldaer, doen
cont allen die't behoort, dat voor ons personelijck
gecompareert ende verschenen es Lenaert
Dirck Jannen, onsse mede buyrman,
weduwenaer wijlen Angnietgen Jacobsdochter,
saliger memorie, ende bekende voor hem ende sijnen
erven eenen deuchtelijcken uytcoop gedaen te
hebben tegen Jacob Claesz als behylickte
oom ende voocht, wonende tot Voorschoten, Joris
Gerrtisz tot Wassenaer ende Jan Maertensz
mede tot Voorschoten, mitsgaders Pieter Jan
Neel Tijsz tot Soetermeer, als neven van de
vijff achtergebleven weeskinderen, sulx de voorsz.
weduwenaer geprocreert heeft gehadt bij
Angnietgen Jacobsdochter voornt., met
name t'outste kint Bastiaen Lenaertsz,
out ontrent dertien jaren, Annetgen
Lenaertsdochter, out ontrent acht jaren, Dirck
Lenaertsz, out ontrent ses jaren ende Ansem
Lenaertsz, out ontrent vier jaren, daerbij
gevoucht ten tijde van de uytcoop Jan
Alewijnsz, scheepmacker ende Cornelis Meesz
Caer, weesmeesteren tot Soetermeer ende
Zegwaert, welcken uytcoope gedaen opten
dryentwintichsten Jannuaery des jaers
1590 in presentie van Jacob
Jacobsz, Claes Jacobsz Wip, Jan Pietersz /
Pannetgen ende Cornelis Jacobsz, als buyer-
luyden hiertoe geropen, ende minnelick
verenigers in desen, ende nadat de saeck
aen hemluyden op behagen was gebleven
ten laesten d'uytspraeck gehoort hebbende,
pertijen ten wedersijden die hebben aen-
genomen, sulx dat de voorsz. weduwenaer
sal behouden hebben ende in eygendom
blijven besitten alle de goeden, soe
roerende als onroerende, uytschulden ende
inschulden, gout, sillever, gemunt ende ongemunt,
mits dat de voorsz. kinderen sullen de klederen
van haer moeder ende kleynoden van gout
ende silver tegenwoordich sijnde, ten lijve
van de moeder behoort hebbende, voort
bij den voornoemden weduwenaer te dragen alle
laste ende swaericheyt daer den boedel
mede belast is, oft noch soude mogen
werden, mits dat den voornoemden boelhouder
als vader de voorsz. kinderen sal
alimenteren ende opvoeden in eten, drincken,
kleden, reden, ter schole te setten, ende
t'meysken redelickerwijs te leren
nayen na sij kan begrijpen, ende voort
te leren t'onderrichten ende te stieren
als een goede vader na schuldige plicht
behoort te doen, dit alles lange geduerende
tot dat elck van hem twintich jaren
out geworden zal zijn, beginnende /
van de outsten tot den joncksten incluys, daer
beneffens hem noch te betalen voor haer
moeders erve, dan outsten als hij negentien
jaren out sal sijn dryhondert carolus guldens,
ende als hij twintich jaren out geworden
sal sijn gelijcke dryhondert gulden, makende
t'samen ses hondert gulden, ende soe voort
elck weeskint seshondert gulden, dat tot
den joncksten voldaen sal zijn, voorts
yder kint noch eerlick gekleet sijnde,
alsdan van hem te mogen setten om met
eren onder hem vrienden te mogen comen,
mitsgaders noch yder weeskint te geven
alst huwelickt tot een bruyt oft bru-
gom stuck hondert carolus guldens,
ende soe de kinderen ongehuwelickt sterven,
ongehouden in dat geval t'bruyt oft
bruegoms stuck uyt te reycken, voort
soe verde enich der voorsz. kinderen
comen te sterven, sullen de goederen geërft
werden na den rechte van de lande als-
dan sijnde, sal voort den boelhouder dese
belooffde penningen betalen in vrijen gelde,
sonder corting van enige contribuyten,
oock vrijbrieff met den ancleven van-
dien, alsoo het weeskinderen sijn, voorts
ingevalle de weeskinderen oft elck /
van hem qualick onderhouden werden, t'sij
deur huwelickinge oft andersins, wesende
tot buyeren kennisse, sal men dieselve
kinderen ofte selve kint mogen besteden
tot coste van den boelhouder, onvermindert
t'gunt den kinderen bij hem belooft is, ende
tot zeckerheyt ende na te comen t'gunt
voorsz. staet, ten dien eynde stelt Lenaert
Drick Jannen als weduwenaer eerst
specialick sijn woning, als huys, schuyeren,
barch, poting ende planting opstaende
met de landen daerachter ende besijden
aen binnewech, groot ontrent vijff mergen
vier hont, ende voor aff buytewech ontrent
sestalf mergen, streckende binnewech
van Jan Dircxz Cock ende Inge Adriaensz
Thijs heur lant over de voorwech tot in de
meer toe, belent binnewech noortwest
Jacob Jacobsz ende buytewech
Huych Willemsz, suytoost binnewech Cornelis
Dirck Barentsz met zijn ingelanden
ende buytewech Jan Pietersz Pannetgen,
bruycker van Cornelis Jansz Kruyser
met sijn ingelanden, noch specialick een
stuck lants, groot dry mergen een hont,
leggende buytewech, streckende van de
voorwechste watering tot de meer toe,
belent noortwest Cornelis Lenaertsz /
Krijsman, suytoost Jacob Ansems weeskint,
voort sijn persoon ende sijn andere goeden, roerende,
onroerende, present, toecomende, subject de keur
van specialick ende generael weeskinder-
recht met de costen ende schaden daerom, ende
lijdende, soewel alst principael, al t'welck
voorsz. is de voornoemde oom, vrienden als op date
deses mede present sijnde, bekende sulx waer-
achtich te wesen, hem daermede te vreden
houdende, al zonder bedroch. Ten oirconden desen
bij mij schout voorsz. deur verlijde ende begeren
van de comparanten voornt. met mijn segel
in groenen was uytgehangende besegelt ende
bij de schepenen voornt. tot meeder kennis
int contercol respectivelick onderteyckent
den 23en dach Mey anno 1590.

Calculatie van de bejaertheyt dezer
kinderen wanneer heur penningen staen te
betalen.
Bastiaen Lenaertsz, out 13 jaren ende anno
1596 19 jaren.
Anneken Lenaertsdochter, out 10 jaren ende anno 1599
19 jaren.
Jacob Lenaertsz, out 8 jaren ende anno 1601 19 jaren.
Dirck Lenaertsz, out 6 jaren ende anno 1603 19 jaren.

Jan zei op vr, 12/13/2019 - 09:25

Ontzettend bedankt!

Jan zei op vr, 12/13/2019 - 09:46

Ansem ontbreekt op de laatste pagina bij de "calculatie". 

 

Op basis van hoeveel ik zelf kan lezen, meen ik dat de folio's erna niet gerelateerd zijn aan deze... maar aangezien Ansem ontrbeekt, heb ik dit misschien fout?

vervolg 1

Jan zei op vr, 12/13/2019 - 09:46

vervolg 2

Jan zei op vr, 12/13/2019 - 09:47

vervolg 3

Jan zei op vr, 12/13/2019 - 09:47

Daarna staan enkele pagina's blank. Het zou dus niet logisch zijn als het nóg verder zou gaan.

Geert Ouweneel zei op ma, 12/30/2019 - 09:51

Hier nog een transcriptie van de laatste drie teksten:

 

Tekst 1
Ic Bastiaen Lenaertsz, nagelaten zoon van Agnietgen
Jacobsdochter, geprocreert bij Lenaert Dirck Jannen,
bekenne ontfangen te hebben van dezelven Lenaert
Dirck Jannen, mijnen vader, die somme van acht
hondert gulden te 40 groten t´stuck, namelick
zes hondert gulden over mijn moeders erve ende hondert
gulden over mijn bruygoms stuck, volgens den text
van den uytcoopbrief, mitsgaders hondert gulden in
recompensie van de interest, houde mij mits-
dien van alles uyt zake van de uytkoopbrief ge-
conenteert, alleenlick van moeders klederen,
stelle ick ter discretie van mijn vader, gelovende
dienaengaende geen moeyenisse mijnen vader
te doen, voorts zoe ontsla ick mits dezen Jacob
Claesz tot Voerschoten, als geweesde voocht
in den uytcoopbrief geroert, van zijne voochdij-
schappen, gelovende mede denzelven noch zijnen
erven te dier oerzake te moeyen in gener manie-
ren, onder verbant van mijn persoon ende goederen
subject allen rechteren. Actum in presentie van
Jeroen Cornelisz, weesmeester tot Zoetermeer, den 14e
Augusty anno 1605.

Tekst 2
ic Jacob Claesz tot Wassenaer, gewoont
hebbende tot Voorschoten, als geweesde behylickte oom
van Agnietgen Jacobsdochter, mistdien behylickte
outoom geweest zijnde van haere kinderen, in haer leven
geteelt bij Lenaert Dirck Jannen, renuntiere ende
doe affstant van de voochdijschap bij mij enichsins
gehat hebbende vanwegen de voorsz. kinderen, dit alles
vermits t'overlijden van mijne huysvrou als oock
vermits mijne outheyt, tevreden zijnde dat
een ander bequaem persoon in de voorsz. voochdijschap
gestelt werde ter discretie van schout ende weesmeesters,
bedunckende (onder correctie) dat tot voocht be-
hoort geordonneert te werden Cornelis Jacob Ansemsz,
rechte bestorven oom ende bloetvoocht, gelovende
hier niet tegen te doen of doen doen in eeniger
manieren, onder verbant van alle rechteren. Actum
den 14en Augusty 1605.
Jacob Clazen

Tekst 3
Op huyden den 27en September 1605 es den interest
van Anneken Lenaertsdochter gerekent in presentie
van Claes Jansz haer man, mitsgaders ten bijzijn
van Jeroen Cornelisz, weesmeester t'Zoetermeer ende
Adriaen Jacob Arlen, weesmeester tot Zegwaert, name-
lick dryhondert gulden, verschenen den 23en Mey
anno 1590 ende dryhondert gulden verschenen anno zes-
tienhondert, belopen tot den 23en Mey anno 1605
zes hondert gulden ende alzo doen tweehondert
gulden zijn voldaen blijft vierhondert gulden, ende van dien
tijt voort totten lesten September anno 1605
t'saem twehondert veertien gulden dertien stuyvers,
zulcx dat noch zuyvers an moeders erven rest
met de hondert gulden tot een bruytstuck zeven
hondert veertien gulden 13 stuyvers, die
Lenaert Dirck Jannen als vader moet uyt-
reycken, ende op de differentie van de uytkle-
dinge es bij Huyen Willemsz ende Abraham van Altena,
als arbiters ten dien eynde verzocht, uytgespro-
ken dat Lenaert Dirxz daervoren ende eenige
andere consideratien noch zal  uytreycken twa-
lef gulden belangende de moeders kleden ende
gouden ring die Lenaert Dircx heeft behouden,
bekennende die te belopen ter somma van vijentwin-
tich gulden, es mede gerekent den interest van
vijftien jaren tot den 23en Mey lestleden, beloopt
den interest 23 gulden 8 stuyvers 12 penningen, es
t'samen 48 gulden 8 stuyvers 12 penningen, es voor
een vijfde paert ten behoeven van Anneken Lenaerts-
dochter negen gulden 8 stuyvers 12 penningen. Ten oorconde
bij Lenaert Dircxz geteyckent ten dage als boven.
Lenaert Dircksz

Jan zei op ma, 12/30/2019 - 16:03

Zeer veel dank en een prettige jaarwisseling!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.