Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

weeskamer volder/buscruytmaker

Dear all, who can help transcribe this document for me? I can give a few names: Willem Meulemans, volder in Delft, Adriaen Mateus Linschoten living at the Hooghe Heul in Rotterdam. 

Many thanks in advance.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op vr, 12/18/2020 - 08:17

The document is not complete!

Jacob Willemse van Lintschooten
Op den 18 Maert 1673 compareerde ter weescamer
Willem Meulemans, volder, woonende buyten de
oostpoort dese stadt, als oom ende vooght
van Elysabeth van Lintschooten, dochter van Jacob
Willemse van Lintschooten zaeliger, ende verthoonde het
accoort, op den 8 December 1667 tusschen hem
ende mr. Johan van der Linde, advocaet, woonende tot Rotterdam,
als geauthoriseert sijnde bij de heeren commesarissen
van desolaete boedels tot Amsterdam, weegens
Johan van der Velder, geweesen coopman tot Amsterdam
voorsz., als hooftcrediteur van den boedel van
Adriaen Mathijsse van Lintschooten, in sijn leven
buschcruytmaecker aen de Cromme Heul buyten
Rotterdam, voor den notaris Joris van der Houv
ende getuygen binnen dese stadt gepasseert ende bij de
heeren weesmeesteren alhier geapprobeert, waerbij bevon-
den is, dat hij Willem Meulemans in sijn voorsz.
qualiteyt soude moogen ontfangen van heer Arent
Zonnemans, mede inwooner tot Rotterdam, als
geweesen curateur over den boedel van den voorn.
Adriaen Mathijsse van Lintschooten, de somma van
elf hondert en vijftigh gulden ende dat in voldoe-
ninge van de helft van de voorsz. cruytmoolen.
gestaen hebbende op het erf van joffr. Aeltie van der
Velde bij de Cromme Heul buyten Rotterdam, welcke
elf hondert vijftigh gulden bij den voorsz. vooght
gesustineert wiert, dat de voorsz. dochter voor haer helft
was competerende als erfgenaem van haer
vader, dan alsoo naderhant wederom
nieuwe questie was ontstaen tusschen den
voorsz. heer Zonnemans, als de administratie
gehadt hebbende van den boedel van de voorsz.
joffr. Aeltie van der Velder, die sustineerde dat
hij uyt dien hoofde, uyt de voorsz. ƒ 1150 most
trecken de somma van aght a negenhondert gulden
ter saecken van eenige lantpaghten, huyr van het
erf daerop de cruytmoolen heeft gestaen ende
anders, volgens eenige aenteyckeninge
ende memorie bij Aeltie van der Velde daervan gemaeckt
ende in haer boedel bevonden, waervan bij hem

 

JJ Johnson zei op vr, 12/18/2020 - 23:13

Many thanks, Geert Ouweneel! 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.