Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Weeskamer transcription page 2

Dear all,

Can someone help transcribe this second page of a weeskamer document regarding the charges of guardian Wm. Meulemans? Many thanks in advance.

Reacties (3)

René van Weeren zei op do, 12/24/2020 - 14:18

NL

Jacob Willemsen van Lintschooten
hem comparant werderom het contrarie wierde gesus-
tineert, daeruyt dan wederom qwestie en[de] proces
scheen uyt te sullen hebben ontstaen, soo hadden
de voorn[oemde] h[ee]r[e]n weesm[eeste]r[e]n den voorn[oemde] vooght ge-
authoriseert den voorsz[eyde] saecken in der minne
ofte bij forma van compromissen af te doen, ge-
lijck 't selve dan in minne bij accoort is afgedaen
in vougen als volght: te weeten dat hij, Willem
Meulemans, in sijn voorsz[eyd]e quaiteyt, in voldoe-
ninge van sijnen pretentie soude aenneemen, gelijck
hij mits desen oock bekent van den voorn[oemd]e h[ee]r Zonne-
mans overgenoomen te hebben een obligatie van
thien hond[e]rt gulden capitael, met den v[er]loopen van
dien, ten laste 't gemeene lant van Hollant en[de] West-
Vriesl[an]t, ten comptoir van h[ee]re m[eeste]r Maerten Paeuw,
ontvanger generael, in dato den 14 januarii
1672, welcken f. 1000,-- op datro voorss[creven], als gesprooten
sijnde uyt den pen[ningen] gesprooten uyt de voorss[eyde] cruyt-
meulen, sijn beleyt met toestemming van weder-
sijts p[er]tijen ad opus jus habentes, en[de] bekenden noch
daerenbooven van [den] voorn[oemde] Zonnemans ontfangen te
hebben den somma van vijftigh gulden in contant
gelt, sijnde den costen ten wedersijden gecompen-
seert, ende den voorss[eyde] questien daer mede ten vollen
v[er]nietight. V[er]leeden voor allen de h[ee]r[e]n Weesm[eeste]r[e]n.

 

EN

Jacob Willemsen van Lintschooten
The conflict was brouht once more before him, appearer,
and, as this conflict appeared to lead once more to legal issues and procedures,
the aforementioned Weesmeesteren had authorized the aforementioned guardian
to settle these issues amicably or by means of compromises;
as such the same issue has been settled amicably
as follows: to wit that hij, Willem
Meulemans, acting in his aforementioned quality, would accept
as satisfaction of his pretense, as
he also herewith acknowledges to have accepted from the aforementioned mister Zonne-
an obligation in the value of
one thousand guilders, including the payments to be received thereof,
this obligation being chargeable to the commonwealth of Holland and West-
Friesland, issued at the office of mister mr. Maerten Paeuw,
receiver-general, on the 14th of January,
1672, which 1,000 guilders,
accrued from the value of the aforementioned gunpowder
mill, have been invested by mutual
agreement by parties ionvolved, ad opus jus habentes*, and acknowledged to have received
aditionally from the aforementioned Zonnemans
an amount of fifty guilders in cash,
with this the costs involved being mutually compensated,
and the aforementioned issues fully annulled.
This has passed before the entire college of Weesmeesteren.

Geert Ouweneel zei op do, 12/24/2020 - 14:31

This is what follows after the part René transcribed:

Op den 18 Maert 1673 compareerde ter wees-
camer Elysabeth Jacobsdochter van Lintschooten, nu
meerderjaerigh sijnde, ende bekende d'adminis-
tratie haerer goederen nu selver aengenoomen
te hebben, dat haer de boovengeschreven acte was
voorgeleesen ende met de contrachten, hande-
lingen ende gevolgen vandien in den voorsz. acte bree-
der gespecificeert, te neemen volcoomen con-
tentement, bedanckende Willem Meuleman,
haer oom ende geweesen vooght voor alle de
moeyten ende sorge daerin voor haer ende oock
voor haer persoon gehadt, verleeden voor alle
de heeren weesmeesteren.

 

JJ Johnson zei op do, 12/24/2020 - 19:01

Thank you both very much! 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.