Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Weeskamer Mechelen over nalatenschap Ingel Van Robbroeck (2))

vervolg van de akte

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op zo, 06/21/2020 - 22:33

om alzoo nyet langer te verlijven gemeynscap dewelck?
doende in de margestont gescreven mijne heeren
weesmeesteren deser stadt mochten authoriseren den suppliant
tot het doen van de versoht scheydinghe ende deylinge.
Actum coram joncheer Nicolaes van der Laen, jonc-
heer Christiaen van Lathem, heer ende mr. Loys van
Meerbeck, weesmeesteren ende mij greffier ondergeschreven
desen lesten Augusty 1632 ende was onderteeckent
F. van de Venne

Staet ende inventaris van den
erfbrieffven minimenten bevonden
ten sterffhuyse van Ingel van
Robbroeck ende Cathelijne
Vastenaels, ingesetens der prochie
van Rumpts, gemaecky ten versoecke
van Adriaen van Campe in houwich
hebbende Margriete van Robbroeck,
des voorsz. Ingels ende Cathelijnen
dochter, die overgegeven wort
aen Anthony Snijers als momboir
over Janneken Robbroek Janss
sone daer moeder aff is Anna
van Opsagen

Ierst sekeren erffbrieff, behelsende sekere stuck lants
met sijne houtcanten, groot ontrent drye vieren-
deelen, onbegrepen der maeten, gelegen onder Rumpts
in de stockers lije bij t'quartier van ter Wijck, gemeyn-
nelijck geheeten 't Coetken, deselve lije off s'heeren
straete, suyden mijn heere Van Weese, west, ende
Ingel van Robbroeck noorden, d'welck bevonden wert
belast te wesen met achthien penningen lovens
twee wittes van den eenen snijdach aen Capuyn twee
schellingen ende anderhalven penninck brabants
ten behoeve van de heeren van Eeckhoven, sijnde den /
voorsz. erffbrieff bevonden in dathe te wesen den 18 Junio
1612 ende oorbaer ... uuyt ende geteeckent van A.

Item schepen erffbrieff in dathe den lesten Meert 1608 ...
... behelsenden een stuck winnents lants mette canten,
houtwassen, grachten ende geleijen onder de buyten vrijheyt
van Rumpts ter wijck in de stockers lije, groot een bunder,
onbegrepen, eertijts twee stucken geweest hebbende, ende nu
in een geredigeert deselve lije oost t'goet van de heere
van Weese west ende noorden ende mr. Corneille Geraers,
Buyen, zijnde t'selve belast met vier penninghen lovens
heeren chijs een meuken rox ontquijtbaer aen de kercke
tot Rumpts, wedwen duyten ghelts ...

Item eenen anderen brieff in dathe 24 November 1597
niet als boven, behelsende ander halff bunder lants,
gheeten de Verveerde Hoene ende noch dry vierendeelen
lants genaemt de Bijl Gelen ende neffens de soppen onder
Rumpts voorsz., belast met negen meukers die men
heeren pachts off chijnse uuyter ....

Item sekeren anderen brieff in dathe 20e Jannuary 1582
overt als boven, behelsende seker huys ende hoff gestaen
ende gelegen in de meulen straete odner Rumpts voorsz.
commende met een sijde aen de erven der kinderen Hendrick
Puttemans ter 2e aen d'erve der kinderen Borgmans ende
voor aen scheeren straette, staende op den dorse der selver
schepens quitanttie van het aflossen oft quijten van
vier oude grooten t'sjaers ten behoeve van den heyligen
geest tot Rumpts in date den eenen 28 July 1591, ende
d'ander van twee guldens t'sjaers ten behoeve van de
kercke van Rumpts voorsz, in dathe 18 September
1589 overt als boven uuytten ...

Item verclaert de voorsz. Adriaen van Camp alnoch

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.