Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Weeskamer Mechelen over nalatenschap Ingel Van Robbroeck (1)

Graag hulp bij het verder ontcijferen van deze akte

Dit is het eerste blad, hierna volgen nog twee bladen.

Het gaat over volgende personen:

Ingel Van Robbroeck (° ca 1550 en + 12/1624 te Rumst) en zijn vrouw Catharina Vastenaels (°ca 1550 en + 23-02-1632 te Rumst). Verder Jan Van Robbroeck (ca 1591 en +09-11-1623 te Mechelen) en zijn vrouw Anna Van Orssaghen (ca 1595 en + 30-11-1643 te Mechelen) ik denk dat zij hertrouwde met Jaques Blondeel  op 18-02-1624 te Mechelen)  verder Jenneken Van Robbroeck het kind van Jan en Anna, zij zijn de erfgenamen, evenals de zus van Jan Margriete van Robbroeck met haar echtgenoot Adriaen Van Campe die optreed als momboir (voogd) samen met Anthonij Snijders.

  Ergens in de tekst denk ik te lezen: "Margaretha Van Robbroeck des zoons Ingels ende Kathelijne dochter" dit zou er op wijzen dat de betreffende zoon van Ingel zou zijn: Rombout Van Robbroeck (° ca 1570 en + 02-12-1623 te Mechelen zijn vrouw Anneken Cauwenberchs zij stierf te Rumst in 1625. Maar over hen beiden is er nergens sprake in de akten. Jenneken is dus een achterkleinkind van Ingel.

Ik hoop hiermede enige verduidelijking te hebben gegeven. 

Reacties (4)

Geert Ouweneel zei op zo, 06/21/2020 - 22:32

Versocht actum coram Joncheer Nicolaes van der Laen,
joncheer Christiaen van Lathem heer ende mr. Loys van
Meerbeck, weesmeesteren ende mij greffier ondergescrevenen desen
lesten Augusty 1632 ende was noch onderteeckent
F. van den Venne.

Aen mijn erentfeste  heeren weesmeesteren deser
stadt van Mechelen

Verthoont met alder reverentie Anthony Snijers als
monboir over Janneken Robbroeck, wijlen Janssens daer
moeder aff is Anna van Orsagen, nu gehout wesende,
met Jacques Blondeau, hoe dat wijlen Ingel van Robbroeck
ende Catherina Vastenaels, der voorsz. Jannekens groot-
vader ende grootmoeder respective, over eenighen tijde deser
werelt tot Rumpts sijn overleden, achterlaetende eenige
erffgoeden in diversche partijen gelegen onder Rumpts voorsz.
die gedeylt moeten worden in twee stucken dair voir Adriaen
van Campe, in houwelijck hebbende Margriete Robbroeck,
des voorsz. Jannekens paternelle moeyken, d'een helft
is competerende, die oock eenighe van deselve partijen
is gebruyckende, seggende deselve van de voorsz. overledene
Catharina Vastennaele gehuert te hebben, hebben dyen-
volgende van alle deselve goeden doen maecken behoorlijcke
staet ende inventaris, die ten desen mede is gebracht, ende
alzoo hij suppliant sonder correctie gedaen heeft gevonden
beneffens des voorsz. weesen moeder ende jegenwoordigen
schoonvader, deselve goeden te stellen in twee cavels ende
dairvan te maecken eene blinde lotinghe ten meeste
proffijte van de voorsz. weese om desselffs paert ende deel
te beter te mogen doen oeffenen ende ter meesten proffijte
verhueren, keert hij rendant hem tot U Ed. ootmoedelijck
biddende ten eynde deselve U Ed. hem gelieve specialijck
te authoriseren om te mogen procederen  tot de behoorlijcke
scheydinge ende deylinghe mede oock
ten overstaen van de wethouderen van Rumpts voorsz.

 

Werner De Winter zei op ma, 06/22/2020 - 21:24

Beste Geert,

Hartelijk dank voor het snelle antwoord. Van deze akten kon ikzelf met enige moeite ca 25% ontcijferen. Maar de ganse context ontging me dan toch. Ik moet het nog enkele malen herlezen want het is geen makkelijke tekst om te begrijpen.

Ik zit nog steeds met een probleem nl. De genoemde Jan Van Robbroeck die getrouwd is met Anna Van Orssaghen is volgens zijn doopakte wel degelijk de zoon van Rombout Van Robbroeck,

evenals zijn zus Margaretha ( zie eventueel mijn stamboom op Geneanet onder wdewinter1).

Daarom zou ik willen vragen dat je nog eens wil nakijken de zin: "Margaretha Van Robbroeck des voors (of zoons?) Ingel ende Kathelijne (Catharina) dochter"

In de tekst staat ook dat Ingel de grootvader is vanJenneken, maar dat moet dan toch zijn hun overgrootvader?

De betreffende akte is van datum 01-06-1632 en opgemaakt na het overlijden van Catharina Vastenaels, de vrouw van Ingel. 

Nog een belangrijk gegeven: in de tekst is er dus sprake van Jenneken Van Robbroeck, maar Jan en zijn vrouw Anna Van Orssaghen hadden drie kinderen het eerste is vrij snel overleden.

 

Ik stuur je in bijlage een volgende akte, die betrekking heeft op de nalatenschap van Jan Van Robbroeck.  Deze akte is opgemaakt in 1624 na zijn overlijden op 09-11-1623. Op dat ogenblik is er in de akte nog sprake van de twee nog levende kinderen nl. Jenneken en Janneken.

Zie je het zitten deze akte ook eens te ontcijferen?

Hartelijk dank bij voorbaat

Geert Ouweneel zei op di, 06/23/2020 - 09:07

Beste Werner,
Eerst de antwoorden op je vragen.
Ingel is wel degelijk de grootvader van Janneken. Er staat beslist niet 'overgrootvader'.
Voor de naam Ingel staat alleen maar 'voorsz.' en niet zoon.

Dan hier de volgende transcriptie. Wat in de marge staat kan ik maar ten dele ontcijferen. De kopie is te slecht (onscherp)
om er iets van te maken.

Staet ende inventaris van de  achter-
gelaten goeden ghebleven ende bevonden ten
sterffhuyse van wijlen Jan van Robbroeck,
deser werelt overleden den [open plek] Novembris
1623, gemaeckt ten versoucke van
Anna van Orssaghen, sijne achtergelaten
weduwe ende overgegeven wordt aen
Adriaen van Camp ende Anthony Snijers,
apparenste momboirs van de twee minder-
jarighe kinderen bij de voorscreven weduwe
van den voorn. van Robbroek behouden, als te
weten Janneken. out ontrent drye jaeren
ende Jenneken?, oudt ontrent de veerthien
maenden.

Eerst verclaert de voornoemde weduwe ten sterffhuyse
te weesen in contante penninghen de somme van 90 gulden.

Item de juweelen soo van goude ringhen, silveren segerant-
riem, beker ende eenighe andere cleyn silverwerck,
verclaert de voorsz. weduwe te hebben doen schatten ende
estimeren, die sijn bedraghende volgens de schattinghe
de somme van 101 gulden 10 stuvyers

Item de voirderen haeffelijcken van de meuble goederen
sijn insgelijcks bij Jan Bouwman ende Cornelis du Prez
geschat ende geestimeert op den 12 february 1624,
volgende den billette daervan zijnde, onderteeckent
bij Augustijn Heynsz alias Smets ende bevonden, ten
minderen affgetrocken de oncosten, ter sommen
van 535 gulden 2 stuyvers.

In de marge:
Overghegheven ter weescamere
deser stadt Mechelen bij
Anne van Orssaghen in presentie
... die verclaert
heeft desen staet te wesen
goet ende deuchdelijk in baet ende
last. Actum ... 15 Maert 1625,

Werner De Winter zei op di, 06/23/2020 - 12:53

Beste Geert,

Je hebt gelijk, het staat er onbetwistbaar.

Ik zal alles nog eens grondig moeten nazien, wat betreft de familierelatiestussen Ingel eb Jan Van Robbroeck. Ik begin te vermoeden dat die Rombout Van Robbroeck een broer kan zijn van Ingel.

 

Er zijn nog een tweetal pagina's (laatste) onderweg van de staet  en inventaris van Jan van Robbroeck.

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.