Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Weeskamer inschrijving 1652

De ouders van Jan Jansz, Marithe Jans en Willem Jansz zijn overleden. De goederen van hun ouders worden ingebracht bij de weeskamer van Amsterdam. En wat gebeurt er dan? Wie kan helpen de tekst af te maken? Veel dank.

 

Lade 205

 

Den 17 september 1652 hebben Jacob Wil-

lemsz en Aris Claesz te saemen als 

voogden over Maertge out 19 ende Willem 17: …. : de twee on-

mondige kinderen van Jan Jansz Tijm lichterman … …… 

Willems: …………… met Jan Jans de …… …. mondige 

broeder … … camer …ingebracht … ende …..

van alle de goederen bij de voorsz Jan Jansz Tijm ….

Willems naegelaten: … bij …… dat de voorsz

twee kinderen voor haer vaders ende moeders …..

twee …… van de navolgende goederen als

 

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op zo, 07/19/2020 - 13:20

Ik ben niet van alles zeker, maar dit kwam er bij mij uit:

 

Lade 205
Den 17 September 1652 hebben Jacob Will-
lemsz ende Aris Claasz tesaemen als
voochden over Maritge, out 19 ende Willem 17 jaer, de twee om-
mondige kinderen van Jan Jansz Tijm lichtman, ende Teuntge
Willems,  verhgeselscjapt met Jan Jansz de ouste ende mondige
broeder, hier ter camere overgebacht staet ende inventaris
van alle de goederen bij de voorsz. Jan Jansz Tijm ende Teuntge
Willems naegelaten, ende daerbij verclaert dat de voorsz.
twee kinderen voor haer vaders ende moeders erve competeert
tweederde parten van de navolgende goederen, als:
- een huys ende erff, staende ende gelegen op de Coningsgracht,
genamety De Drye Vijsels, daarvan de quijtschelding in de lade is gelegt.
- twee woningen onder een dack, met haer erven buyten de fortifica-
tie deser stede op St. Jacobspadt, daervan de quijtscheldinge
in de lade is gelegt.
- nog 2/3 in een vierdepart van een huys ende erff bij de Stael-
straet naest de verwerij van de Goude Handt, gemeen met
de erffgenaemen van Gretge Willems.
- noch 2/3 in een vierdepart van een bruycweer landts, huys ende
schuyr, in de banne van Oude Amstel in de buyrt van waerthuysen,
groot int geheel ontrent 20 morgen, gemeen met de erffgenamen
van oude Willem Dignums./
- noch tweederden in ene obligatie van 700 gulden houdende op Jacob
Jansz Cramer in date 29 Juli 1648 in de lade gelegt
- noch seven en twintich hondert gulden te ontfangen uyt het derde
derdepart van de voorsz. goederen, voor soo veel de voorsz. Jan Jansz
Tijm de ouste soon in houwelijck als anders genoten heeft
volgens de voorsz. inventaris, present dr. Claes Pietersz Tulp ende
Johan van der Poll weesmesters.

Den 14 July 1660 zijn de voorsz. twee quijtscheldinghen
van de voorenstaende twee huysen, staende ende leggende
op de Coninghsgracht ende St. Jacobspadt respective,
behandigt an Marritie Jansdochter, Willem Jansz tot haer
vader gekomen zijnde, int bijsijn van Jacob Willems
ende Arie Claes, de vooden, daervan hij bekende
ontfangen te hebben oprecht rekening, bewijs ende reliqua,
soe dat hij de selve in alle vordere voochdije ende
adminsitratie hebben utsklagen ten eenen bedanckende ende
gequiteert, present de voorsz. Tulp ende Maarten Maartensz.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.