Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

weeskamer Delft 1625

Graag wat hulp bij de transcriptie van deze weeskamer inschrijving. Ik heb er zelf tot nu toe dit van gemaakt:

 

Dirck mourings cuijper

 

Op huijden den 11 april 16 vijfentwintig

compareerde voor weesmeesters Dirck mouring cuijper

als vader ende voogt van sijne drije kinderen gewonnen

bij hillegont cornelissen  sijn za: huijsvrouwe, met name

Pieter out 14 jaren, heijndrick out 12 jaren ende

Susanna out 9 jaren, geassisteert met maerten

[...] bogart, Gerrit Jansen groot[...]

maker, [...] Mr. Jan [...] als mede voorgen

over deselve sijne kinderen ter [...], [...] Jannitgen

cornelissen weduwe van za: Mr. Jan [...] [...]

der kinderen moeie van smoeders sijde ter andere sijde,

[...] [...] over Inventaris van alle de goederen

van voorn. Dirck mourijng en hillegont cornelissen

[...] [...] sij dat de goederen tot voldoeninge

van lasten van [boel?] [nijet?] [wel?] bestant en [...],

[...] [...] dat de kinderen daer uijt soude kunnen [...]

groot gemaect, [...] hij Dirck mouring [...] ende

[vermogen?] sijn [...] voor haerluijden, [...] cost [...] [...]

soo [...] hij voor het [...] van voorn. [sijne]

kinderen affstant gedaen van [...] [...] boel soo bij

[...] [boten?] [...] [schu...] ijet sout mogen overschieten

sal [...] [...] comparant Jannitgen cornelissen voornt.

de voors. boel van voorn. Dirck mouring en hillegont

cornelilssen [...] [...] sal: zuster aenvaert, [...] [...] alle

de schulden [...] bekent is die noch souden mogen opco-

men te betalen, sul [..] voors. drije kinderen te laten

[...] [...] [...] [schrijven?], is van cost [...] [...] alle

andere nooten [behousten?] te versorgen tot dat sij [...]

[...] haer cost sullen comen winnen mits dat zij

Jannitgen cornelissen voornt. boven [...] de kinderen

met hare ambachten middelen tijt sullen winnen, tot

onderstant [...] [subs...] van t' selves onderhout [sal] trecken

is [...], het innecomen van de capitale goederen die

de selve kinderen als geinstitueer[d] erffgenamen

van Cornelis hendrixsen [...] halve broeder

van smoeders sijde aengecomen sijn, daer van [...] 26

[...] [...] alher ter camer [...] is gedaen,

 

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op wo, 04/20/2022 - 11:27

Op huyden den 11 april 16 vijfentwintig
compareerden voor weesmeesters Dirck Mouring Cuyper,
als vader ende voocht van sijne drye kinderen, gewonnen
bij Hillegont Cornelisdochter, sijn zaliger huysvrouwe, met namen
Pieter, out 14 jaren, Heyndrick, out 12 jaren ende
Susanna, out 9 jaren, geassisteert met Maerten
Michielsz Bogaert, Gerrit Jansen Groot, werck-
maker, ende mr. Jan heyndricxz, als mede voochden
over deselve sijne kinderen ter eenre, ende Jannitge
Cornelisdochter, weduwe van zaliger mr. Jan Pietersz Houffijser,
der kinderen moeye van s'moeders sijde, ter andere sijde,
ende leveren over inventaris van alle de goederen
van voorn. Dirck Mouryng ende Hillegont Cornelisdochter
ende bevonden sijnde dat de goederen tot voldoeninge
van lasten van den boel nyet wel bestant en waren,
veel min dat de kinderen daeruyt soude kunnen werden
groot gemaect, ende hij Dirck Mouring, out ende
onvermogen sijnde omme voor haerluyden, den cost te winnen,
soo heeft hij voor het onderhout van de voorn. sijne
kinderen affstant gedaen van deselven sijnen boel, soo bij
avonture boven de schulden yet soude mogen overschieten
ende heeft zij comparante Jannitgen Cornelisdochter voornt.
den voorsz. boel van den voorn. Dirck Mouring ende Hillegont
Cornelisdochterhare saliger zuster aenvaert, belovende alle
de schulden alrede bekent ende die noch souden mogen opco-
men te betalen, ende d'voorsz. drye kinderen te laten
leeren, elsen ende schrijven ende van cost, clederen ende alle
andere nootlijcke behouften te versorgen tot dat sij elcx
eerlcik haer cost sullen connen winnen, mits dat zij
Jannitgen Cornelisdohcter voornt. boven t'gene de kinderen
met hare ambachten middelertijt sullen winnen, tot
onderstant ende subsidie van t' selve onderhout sal trecken
ende genyeten, het innecomen van de capitale goederen die
denselven kinderen als geynstitueerde erffgenamen
van Cornelis Henricxsz haerluyder halve broeder
van s'moeders sijde aengecomen sijn, daer van den 26e
Maert lestleden alhyer ter camer reeckening is gedaen,

Wim Hilbrants zei op wo, 04/20/2022 - 18:33

Heel hartelijk dank

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.