Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Weeskamer 1724-1738

Tussen 1724 en 1738 liet mijn voorvader Joris Geesteranus vier keer iets noteren bij de Weeskamer in Delft. Ik kan een deel van de woorden lezen, maar lang niet allemaal.

Kan iemand me laten weten wat er precies staat?

Alvast dank!

Groeten,

Anneloes

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op za, 09/26/2020 - 18:39

Johannes Geesteranus
Op den 6e october 1724 is ter weesca-mer
vertoont den mutuelen testamente
bij Johannes Geesteranus ende Susanna
Jacobsz Verwest, eghteluiden, op den
7e September 1710 voor Adriaen Leeuwen-
hoeck, notaris en getuigen binnen dese
stad gepasseert, en daar den testateur
metter dood becragtigt, waarbij de
weescamer is bevonden buitengesloten
te sijn. Gedaen bij de heer Della Faille,
weesmeester.

Op den 11e October 1737 compareerden ter weescamer
Joris Geesteranus, notaris en procureur alhier en Jo-
hannes van Leeuwen, te kennen gevende dat Johannes
Geesteranus en Jacob Geesteranus, des eersten comparants
broeders, de eerste in den jare 1735 op Batavia ende de laetste
in desen jaere op de herwaertsreyse uit Oostindien op het
schip Het Kasteel van Woerden, beyde ongehuwelijckt
en ab intestato zijn komen te overlijden, naelatende
tot haer erffgenaemen Susanna Jacobsdochter Verwest, weduwe van Johannes Geesteranus, dersel-
ver moeder voor de eene helft ende den eersten comp-
rant Joris Geesteranus benevens zijne twee nog on-
mondige broeders, met naemen Gerard Geesteranus, al-
thans oud 23½, en Pieter Geesteranus, oud 19 jaeren,
te zaemen voor de wederhelft, waerop wij weesmees-
teren tot voogden over voorschreven twee minderjarigen hebben
gesteld voorsz. comparanten, zijnde de eerste als voorge-
meld is broeder en de laetste aenbehuwd oom paternel,
hen gevende zodanige magt als aen voogden nae ordre
deser camer werd gedefereert. Die de voogdije ook mits
desen bekenden aen en op zig genomen te hebben.
En is wijders authorisatie gepasseertt. Gedaen bij en
verleden voor ons ondergeschreven weesmeesteren.
C. v.d. Broeck
Salomon Staal
A. Mouchon

Anneloes Maas Geesteranus zei op za, 09/26/2020 - 20:59

Dank Geert! Weer een klein stukje familiegeschiedenis bekend!

Groeten,

Anneloes

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.